Zpět na detail čísla

Číslo 11 / 2011

Směřování nefrologického ošetřovatelství

Datum: 7. 11. 2011
Autor: Jindra Pavlicová; Bc. Jindra Kracíková

Ve dnech 10. až 13. září se ve slovinské Ljubljaně uskutečnila výroční 40. konference EDTNA/ERCA, nejvýznamnější evropská akce nefrologických sester, nutričních terapeutů, techniků, psychologů a zástupců pacientských organizací.

Do Ljubljany se v polovině září sjeli zdravotníci z evropských zemí, ze zámoří a asijských států. Za Českou republiku se akce zúčastnilo 90 zástupců, odborníků na hemodialýzu, peritoneální dialýzu (PD) a transplantaci ledvin. Českou asociaci sester reprezentovaly autorky této zprávy.
Konference prokázala, že nefrologické ošetřovatelství se stále rozvíjí a technizuje. Cévní přístupy pro hemodialýzu byly jedním z jejích nosných témat. Panovala shoda v tom, že zajištění cévního přístupu arteriovenózní fistulí přináší pacientovi na hemodialýze vysokou kvalitu: méně komplikací, snadnější práci pro sestry a také délku životnosti přístupu.
Sdělení byla vcelku zaměřena na akutní i chronické renální selhání a na způsoby jeho léčení. Při akutním onemocnění se jako metoda osvědčila plazmaferéza, o které informovali zástupci ze Španělska. Další vystoupení informovala o korekci anémie u pacientů na PD, léčení gram-pozitivní peritonitidy a redukci infekcí peritoneálního katetru.
Jeden blok konference byl věnován bolesti, jejím příznakům a kontrole. Hovořilo se o bolesti vzniklé při napojování na hemodialýzu, bylo zaznamenáno, jak se s ní vyrovnává pacient a jak reaguje ošetřující personál. Management bolesti, jak bylo zdůrazněno, je plně v kompetenci nefrologických sester. Metoda napojování, tzv. buttonhole (knoflíková dírka), patří vzhledem k ekonomické nákladnosti k těm méně používaným. Metoda vyžaduje nákladné speciální jehly a příslušenství.
Dlouhodobě dialyzovaní pacienti mívají problémy nejen s bilancí tekutin, ale i s dietními opatřeními a s nutricí. Proto by na odpovídajících pracovištích měli jako důležití členové týmu působit nutriční terapeuti. Vzhledem k rozvoji dialyzační techniky jsou dalšími neopomenutelnými členy týmu techničtí pracovníci.
Mnohá sdělení byla věnována edukaci pacientů, zvláště pak seniorů na domácí hemodialýze a peritoneální dialýze. Bylo zřejmé, že edukace pacientů se stává při této léčbě prioritou. Další sdělení se týkala kontinuálního vzdělávání nefrologických sester i specifik jejich práce, kdy si sestra musí umět poradit s přístrojovou technikou a přitom nesmí zapomínat ani na lidský aspekt své profese.
Samostatný blok byl věnován transplantaci ledvin. Tato metoda je nejlepším řešením pro kvalitu života pacientů s renálním selháním. V rámci rozšiřujících se kompetencí sester je zvýrazněna role komunitních sester. Dalším velkým tématem konference byla etika v práci sestry.
Česká republika byla aktivně zastoupená sdělením Doc. Ing. F. Lopota, CSc. Kinetika urey a kinetika fosfátů. Dále jsme informovali o projektu Zelená pro dialýzu, kde jako spoluautorka působila J. Pancířová, dlouhodobá zastupující členka nefrologických sester ČR a SR v EDTNA/ERCA. Všem posterům z České republiky (autorům z dialyzačních středisek Na Bulovce, Černém mostě, VFN Strahov a v Sokolově) se dostalo velkého uznání. Příští konference EDTNA//ERCA se bude konat v Athénách.
 

Jindra Pavlicová, místopředsedkyně nefrologické sekce ČAS,
Bc. Jindra Kracíková, předsedkyně nefrologické sekce

 
  • tisk
  • předplatit si