COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 12 / 2011

Celoživotní vzdělávání nelékařů v ÚVN

Datum: 5. 12. 2011
Autor: Bc. Pavla Dvorská

Situaci nedostatku financí na úhradu vzdělávání zdravotníků změnil fakt, že v roce 2010 bylo vyhověno žádosti MZ ČR o finanční podporu z Evropského sociálního fondu (ESF) – programu Lidské zdroje a zaměstnanost – a ještě v témže roce bylo zahájeno čerpání finančních prostředků z tohoto fondu na projekt „Vzdělávání zdravotníků, prohlubování a zvyšování úrovně odborných znalostí pro nelékařské zdravotnické profese“ (dále jen projekt).

Generálním dodavatelem projektu byl ustanoven Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví (IPVZ), který následně vypsal celostátní tendr na pořádání odborných konferencí a seminářů pro nelékařské obory ve třinácti krajích České republiky. Díky tomuto projektu mají zdravotníci v ČR, s výjimkou těch, kteří mají většinový pracovní úvazek na území hlavního města Prahy, možnost účastnit se bezplatně vzdělávacích aktivit, na jejichž realizaci se podílí kromě jiných vzdělávacích institucí také IPVZ.

Zapojení ÚVN

Vzdělávání nelékařských zdravotnických profesí má v Ústřední vojenské nemocnici Praha (ÚVN) dlouholetou tradici. Tým kvalifikovaných pracovníků již několik let úspěšně realizuje nejen pomaturitní specializační vzdělávání v několika odbornostech, ale také řadu certifikovaných kursů. Proto ÚVN úspěšně spolupracovala s IPVZ na uvedeném projektu, při kterém byl účastnický poplatek pro mimopražské zájemce hrazen z ESF, již v lednu tohoto roku. Šlo se o realizaci konference, při níž byly telemostem propojeny významné nemocnice jednotlivých regionů ČR.

Již v době realizace konference měla ÚVN zpracovávány podklady k akreditaci vzdělávání nelékařských zdravotnických profesí v certifikovaných kursech. Zákonitě proto vyvstala myšlenka navázat spolupráci s IPVZ i při realizaci těchto kursů. Vzdělávání nelékařů v takových kursech bezplatně totiž nejen zvyšuje atraktivitu vzdělávání pro nelékaře, ale poskytuje i velkou šanci zdravotnickým zařízením, jejichž sídlo je mimo hlavní město, vzdělat si „svůj“ personál „zadarmo“.

Příprava k realizaci certifikovaných kursů

Připravit vzdělávací program k akreditaci na MZ ČR byl náročný proces. Vzdělávací program musí splňovat celou řadu podmínek a kritérií a musí obsahovat kompletní vzdělávací podklady s přesným obsahem vzdělávacích osnov, uceleným a přesně vymezeným rozsahem učiva a praxe. Zájemce o realizaci vzdělávací aktivity musí prokázat kvalitu obsahu a formy vzdělávacího programu, svou odbornost a kvalifikaci pedagogického personálu. Rovněž musí disponovat dostatečnými a kvalitními výukovými prostory a mít dostatek odborných kapacit pro realizaci výuky. Ústřední vojenské nemocnici se podařilo splnit všechna předepsaná kritéria, získat potřebné akreditace a přihlásit se do výběrových řízení. V současné době na půdě ÚVN probíhá 17 certifikovaných kurzů. (Podrobnější informace jsou k dispozici na www.uvn.cz nebo na www.zeus.vzdelavani-zdravotniku.cz.)

Výhody přinášejí i povinnosti

Čerpání financí ze zdrojů ESF přináší realizátorům podpořených projektů také celou řadu povinností. Pro ÚVN to znamená nejen zabezpečit bezchybný průběh vlastního výukového procesu, ale také zajistit správné zadání jednotlivých vzdělávacích aktivit do informačního systému ZEUS (byl vytvořen speciálně pro informovanost zdravotnické veřejnosti o možných vzdělávacích aktivitách a možnost přihlašování se na ně) včetně koordinace přihlašování účastníků v tomto systému.

Mezi další povinnosti realizátorů, tedy i ÚVN, patří zajistit projektem stanovenou publicitu všech organizací na projektu zúčastněných (ESF, EU, IPVZ), naplňovat jednotlivé sledované indikátory projektu, vést statistiky, zpracovávat hodnoticí dotazníky. Všechny tyto podklady pak slouží IPVZ jako generálnímu dodavateli ke zpracování výsledné zprávy pro EU. Plnění všech povinností realizátora prověřuje tým pracovníků IPVZ, a to při plánovaných či neohlášených kontrolách.

Dosavadní zájem nelékařských pracovníků o vzdělávání ve specifických oblastech péče a dostatečná naplněnost certifikovaných kursů potvrzuje fakt, že změna kreditního systému neměla tak zásadní vliv na smýšlení zdravotníků o vzdělávání.

Poslední šance na finanční podporu vzdělávání ve zdravotnictví, která se již nebude opakovat, právě probíhá. Ukončení vzdělávacích aktivit tohoto projektu proběhne 31. ledna 2013. Každý mimopražský zdravotník, kterému záleží na vlastním vzdělání, má do této doby možnost „bezplatně“ absolvovat některý z certifikovaných kursů pořádaných v ÚVN.

Bc. Pavla Dvorská, Ústřední vojenská nemocnice Praha

 
  • tisk
  • předplatit si