COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 12 / 2011

Pracovní skupina pro dlouhodobou péči při ČAS

Datum: 5. 12. 2011
Autor: ew

Pracovní skupina zaměřená na jeden z nejdůležitějších a stále aktuálnějších problémů dnešní zdravotní i sociální péče vznikla uvnitř České asociace sester jako jedna z posledních. Na důvody jejího založení, na plány a cíle skupiny se Florence zeptala její vedoucí Mgr. Dany Juráskové, Ph.D., MBA, prezidentky ČAS.

Důvodem jejího vzniku byla a je potřeba zpracovat komplexní materiál o představách České asociace sester a ošetřovatelské obce obecně o dlouhodobé péči. My totiž vnímáme tuto službu jako službu ošetřovatelskou. Je jasné, že z hlediska demografického vývoje populace i připravovaných změn v českém zdravotnictví poroste segment následné i dlouhodobé péče nejrychleji.

Jaké jsou hlavní cíle skupiny?

Hlavním cílem skupiny je zpracovat koncepci dlouhodobé péče v oblasti ošetřovatelství a podílet na rozšiřování kompetencí nelékařů v této oblasti. Hledáme odpovědi na otázky: jakým klientům je dlouhodobá péče určena? Jaké služby tito klienti budou potřebovat? Jaký tým zdravotníků a nezdravotníků by měl tyto služby poskytovat? Jakou by měl mít poskytovatel kvalifikaci? Jak bude hodnocena kvalita dlouhodobé péče? Jak bude dlouhodobá péče organizována a jak bude provázána se zdravotními a sociálními službami? Půjde pouze o péči institucionální, či také o péči komunitní a domácí? Předpokládáme, že zpracovaný návrh bude podroben ještě odborné diskusi uvnitř ČAS a poté bude prezentován veřejnosti.

Můžete uvést vaše nejbližší úkoly?

Jako první nás čeká sběr dat pro zpracování koncepce. A samozřejmě zapojení do diskuse s Ministerstvem prace a sociálních věcí a Ministerstvem zdravotnictví.

S kým a jakou formou skupina spolupracuje?

Pracovní skupina spolupracuje s odborníky geriatry, spolupracujeme ale také se společnostmi v sociálních službách, např. s Asociací poskytovatelů sociálních služeb. Intenzivně spolupracujeme s Ministerstvem zdravotnictví. Členky této pracovní skupiny jsou současně členkami meziresortní komise pro dlouhodobou péči při Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Počítáte s tím, že se na činnosti pracovní skupiny budou podílet i nečlenky a nečlenové ČAS? Česká asociace sester je otevřená organizace a v této oblasti spolupráci s odborníky i organizacemi mimo ČAS považujeme za velmi prospěšnou a již jsme ji také zahájili.

Co byste vy osobně chtěla k činnosti a úkolům skupiny dodat?

Česká asociace sester si velmi váží možnosti zapojovat se do celospolečenské diskuse a prezentovat svoje názory. Je připravena podílet se na zpracování zásadních dokumentů pro české zdravotnictví. V pracovních skupinách a poradních sborech pracuje mnoho mladých lidí, ale je jich stále nedostatek. Rádi bychom dali příležitost mladým nelékařům ke spolupráci s orgány ČAS, které plní konkrétní úkoly. S tímto cílem také prezentujeme jednotlivé pracovní skupiny, které jsou nejlepším formátem pro takovouto spolupráci. Má-li kdokoliv něco věcného, co by pomohlo problematice dlouhodobé péče, může své názory zaslat komukoliv z pracovní skupiny na uvedené e-mailové adresy.

Kontakty na skupinu:

Dana Jurásková, dana.juraskova@vfn.cz, tel.: 224 962 002,

Lenka Cejnkova, remedia@iol.cz,

Jana Šnýdrová, jana.snydrova@seznam.cz,

Hana Svobodová, hana.svobodova@lf3.cuni.cz,

Veronika DiCara, veronika.dicara@qmail.cz,

Alice Strnadová, alice.strnadova@ftn.cz,

Lenka Hejzlarová, lenka.hejzlarova@ftn.cz,

Eva Brezíková, eva.brezikova@ftn.cz,

Eva Topinková, eva.topinkova@vfn.cz

ew

 
  • tisk
  • předplatit si