Zpět na detail čísla

Číslo 12 / 2011

Všechno nejlepší, ČAS!

Datum: 5. 12. 2011
Autor: Jarmila Škubová

Letos jsem měla tu čest zúčastnit se jako dopisovatelka Sněmu předsedkyň a předsedů sekcí a regionů ČAS, který se konal 11. a 12. listopadu v Poděbradech. Těšilo mě to o to víc, že se jednalo o sněm výroční – protože, ač se to nezdá, opravdu už upynulo 20 let od událostí, z nichž v r. 2001 usilím mnohých vzešla Česká asociace sester (ČAS). Měla jsem to velké štěstí, že jsem mohla být tenkrát „u toho“, a nyní, po dvaceti letech, opět. Nabídlo se mi tak zajímavé srovnání událostí kolem vzniku ČAS a vzniku komory po dvaceti letech.

Na sněmu bylo oceněno pět zakladatelek ČAS, těch, které mohly přijet: PhDr. Karolina Moravcová, první prezidentka ČAS, Růžena Wagnerová, první viceprezidentka, která v této funkci prožila čtyři volební období, a Anna Chrzová, Jana Vlková a Věra Kunová, které jako funkcionářky obětovaly ČAS nepřeberné množství svého volného času a už nyní v ní navždy zanechaly svou tvář. Každá z nich vzpomněla na některé významné chvíle. Růžena Wagnerová kupříkladu připomněla slučování ČAS s Českou společností sester a nemalý podíl nynější prezidentky Dany Juráskové na tom, že k němu došlo tak, že z něho profitovaly obě strany a že u nás vznikla jedna velká a silná profesní organizace.

Sněm také uctil památku dlouholeté členky ČAS a členky prezidia ČAS Evy Kvasnicové, která letos ve svých 60 letech náhle zemřela, a za tento rok ji in memoriam navrhl na ocenění Za celoživotní dílo, které je vyhlašováno v rámci akce Sestra roku.

Jakou střechu pro komoru?

Poděbradský sněm ukázal, že historie se zřejmě opravdu na vyšším stupni opakuje. V ČAS se znovu diskutovalo o základních úkolech profesní organizace v nových podmínkách ve společnosti, ve zdravotnictví i v ošetřovatelství. Vyvrcholily zde diskuse, které na téma komory už delší dobu probíhají i v členské základně.

Všichni se shodli na tom, že vznik komory nelékařských zdravotnických profesí je nezbytný. Dozrál čas, kdy si vedle lékařů i nelékaři musí převzít správu svých věcí do vlastních rukou a plnit vzdělávací, etickou, ale i širší společenskou roli. Shoda se našla i v tom, že členství v komoře nemusí být povinné.

V programu Sněmu byl úkol zvolit rámec komory – buď volit tzv. malou komoru zastřešující jen všeobecné sestry a porodní asistentky, nebo velkou, společnou i pro ostatní nelékaře. Prezidentka ČAS Dana Jurásková před hlasováním informovala o předběžných jednáních, které vedla se zástupci všech ostatních nelékařských organizací s tím, že kladné stanovisko ke společné komoře deklarovaly zatím jen čtyři z nich (Společnost ergoterapeutů, Komora záchranářů, SRLA a ČKPA). To a některé nevyjasněné postoje delegátů sněmu byly hlavním důvodem, proč se hlasování na toto téma odložilo. Jednomyslně byl odhlasován přípravný výbor ČAS, který bude dále o společné komoře jednat s ostatními organizacemi, a byl zdůrazněn úkol v členské základně i mimo ni vysvětlovat prostřednictvím médií praktický význam komory.

Faktor času

V případě komory nelékařů má čas obrazně řečeno v ruce bič a zrychluje tempo příprav. Na MZ ČR je nyní v připomínkovém řízení zákon č. 96/2004 Sb., v němž komora nelékařů musí získat svůj legislativní prostor. Prezidentka D. Jurásková v této souvislosti uvedla, že je již dnes z ministerstva dotazována, do jaké míry přípravné práce pokročily. Její vznik by se měl dle jejího názoru uskutečnit nejpozději do června 2013.

Pro ČAS je hlavní rovný postup

Další velký bod Sněmu ukázal, jak těsně jsou spojena profesní, odborová a celospolečenské rozhodování a jejich dopady. S blížícím se koncem roku zdravotníci čím dál hlasitěji připomínají ministru Leoši Hegerovi memoranda o platech, která s nimi v reakci na protest Děkujeme, odcházíme uzavřel na přelomu letošního a loňského roku. Zajímá je, zda slíbené desetiprocentní navýšení platů bude i v podmínkách plánovaných úspor ve zdravotnictví dodrženo. Odpověď z ministerstva již zazněla. Zatímco se odborářské zdravotnické organizace s nabídnutým navýšením o 6,2 % od prvího ledna a slibem 10 % během celého roku nespokojují a reagují protiopatřeními, zdravotníci nelékaři – zdravotní sestry, porodní asistentky a další profese sdružené v České asociaci sester – zatím protestovat nehodlají a k iniciativě odborářů v Z3 se nepřipojují. Jednomyslně to bylo odhlasováno na Sněmu.

„Memorandum o zvýšení platů zdravotníků nelékařů od r. 2012, které naše profesní organizace podepsala s Ministerstvem zdravotnictví, je v tuto chvíli plněno,“ uvedla na Sněmu Dana Jurásková a připomněla jeho obsah, v němž za podstatný považuje požadavek na rovný postup při zvyšování platů u všech zdravotníků v přímo řízených organizacích. Česká asociace sester však bude dále monitorovat plnění memoranda a dohlédne, aby uvolněné finanční prostředky byly na platy zdravotníků skutečně vynakládány.

Sněm se věnoval ještě dalším úkolům. O nich a o čem byly přednášky konference, která Sněmu předcházela, si podrobněji přečtete v tomto čísle časopisu.

Text a fota Jarmila Škubová

 
  • tisk
  • předplatit si