Zpět na detail čísla

Číslo 12 / 2011

Za tajemstvím úspěchu znovu do Zlína

Datum: 5. 12. 2011
Autor: red.

Ze sedmi certifikovaných kursů (CK), ve kterých se nyní ve Zlíně školí zdravotníci nelékaři z celé republiky, vyšly již desítky absolventů. Jedné organizátorce a třem absolventkám různých kursů jsme položili otázky. Zde jsou jejich odpovědi.

Světlana Jančaříková, SZŠ a VOŠZ, Zlín, Instruktorka CK

Tvorba CK byl nápad PhDr. Marie Zvoníčkové, tehdejší ředitelky školy. My jsme k tomu přistupovali zpočátku trochu s nedůvěrou. Že je to šance, jsme si uvědomili při obdržení prvních rozhodnutí o přidělení akreditace a pak následně, kdy začaly přicházet první přihlášky a termíny kursů se začaly plnit.

Co představuje funkce instruktorky kursů?

Kromě administrativní práce je to komunikace – osobní, telefonická i e-mailová. Dotazy jsou někdy hodně specifické a tazatelé přivítají, když s nimi hledám řešení, například jak skloubit teoretickou výuku s praxí na akreditovaném pracovišti. Jedná se hlavně o uchazeče ze vzdálenějších míst. Snažíme se jim maximálně vyhovět a zajistit jim případně ubytování v našem domově mládeže. Administrativní práce spočívá v příjmu přihlášek a zadávání do programu ZEUS, ověřování registrací, platnosti pracovních smluv, zasílání pozvánek a rozvrhů, přípravě dokumentace pro samotný kurs – třídní knihy, prezenční listiny, dotazníky. Dále je to příprava smluv s akreditovanými pracovišti, kde probíhá praktická část kursů a příprava podkladů pro dohody lektorů a školitelů. Spolupráce s IPVZ je nezbytná a obnáší zasílání plánu vzdělávací aktivity, kompletních dokumentů při ukončení běhu kursu, faktur, ale i konzultace, protože jsou to pro mě věci zcela nové a bez rady se občas neobejdu. Důležitá je aktualizace webových stránek, na kterých máme vytvořen odkaz Další vzdělávaci aktivity školy. O našich kursech je možné se dovědět i na facebooku. Všechno toto by nefungovalo bez týmové práce odborných učitelek, účetních, knihovnice a samozřejmě vedení školy.

Čím to, že se vaše kursy tak přesně trefily do potřeb sester?

Autorky kursů jsou odborné učitelky, profesí sestry. Jsou ve stálém kontaktu se sestrami v nemocnici při praktickém vyučování studentů školy. Takže pro ně nebyl problém vypozorovat, v čem je třeba se dále vzdělávat, po čem je poptávka. Někdy samotné sestry přišly s nápadem, co by bylo pro jejich oddělení přínosné. V příštím roce se budou jednak opakovat další běhy kursů, například Základy EKG pro všeobecné sestry, Péče o nemocného s Alzheimerovou chorobou, Péče o nemocné s bolestí, Ošetřování chronických ran, ale zároveň budeme zahajovat kursy nové – Péče o pacienta s dg. diabetes mellitus, Akutní stavy v pediatrii, Specifika ošetřovatelské péče v onkologii a řadu dalších, o kterých se zájemci mohou více dovědět na www.szsvzszlin.cz a na www.zeus.vzdelavani-zdravotniku.cz nebo přímo na mých kontaktech: tel.: 577 008 120, e-mail: svetlana.jan- carikova@szsvzszlin.cz.

Dobromila Doleželová, anesteziologická sestra, KNTB, a. s., Zlín ; Absolventka CK Základy EKG pro všeobecné sestry

S EKG křivkou se setkávám na operačním sále denně a můžu říct, že dokáži rozpoznat patologické změny. Získala jsem neuvěřitelné znalosti různých vyšetřovacích metod, poznala jsem spoustu vzdělaných lidí, kteří mi předali zajímavé informace a zkušenosti týkající se srdečních chorob. Věřím tomu, že tyto nové vědomosti uplatním v dalších letech při své práci a budu je předávat svým mladším kolegům. 

Ivana Frolková, anesteziologická sestra KNTB, a. s., Zlín; Absolventka CK Kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup, Centrální žilní kanylace a péče o žilní vstupy

Změnila jsem místo – z oddělení chirurgie jsem přešla na ARO jako anesteziologická sestra. A to byl důvod, proč jsem se rozhodla pro tento kurs. Volba byla správná. I když jsem kanylace běžně prováděla, kursem jsem si doplnila znalosti a hlavně získala certifikát, který mě opravňuje k výkonu těchto činností. Mohu znalosti dále předávat, což je také důležité. Ze stejných důvodů jsem si vybrala i další téma kursu – Zajištění dýchacích cest a péče o pacienta s umělou plicní ventilací, který právě nyní absolvuji.

Simona Benhartová, všeobecná sestra, Masarykův onkologický ústav, Brno; Frekventantka CK Paliativní péče pro všeobecné sestry a porodní asistentky

Vedle hlavního mám ještě vedlejší pracovní poměr v domácím hospici v Brně v Kamenné. Mým velkým přáním je založit domácí hospic. Z tohoto důvodu jsem uvítala, že mi bylo umožněno absolvovat tento kurs. Teoretickou část máme již ukončenu a ještě nás čeká praktická část v Krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně na onkologickém oddělení a v hospici Citadela ve Valašském Meziříčí. Po absolvování kursu se v mém zaměstnání na onkologii kompetence nezmění, ale paliativních pacientů, zvláště v oboru onkologie, přibývá a já jsem ráda, že jsem v kursu získala plno nových zkušeností. Po absolvování kursu bych mohla v domácím hospicu pracovat jako vrchní sestra, ale věřím, že se mi jednou podaří založit vlastní hospic a pečovat o paliativní pacienty, jak nejlépe budu umět.

 
  • tisk
  • předplatit si