COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 2 / 2011

ČAS – integrální součást mezinárodního oošetřovatelství

Datum: 7. 2. 2011
Autor: Jindra Pavlicová; Bc. Jindra Kracíková

Blíží se sněm ČAS a volby, diskutuje se o dalším směrování této největší pro­fesní sesterské organizace. Je na mís­tě připomenout si i její mezinárodní rozměr a ohlédnout se do minulosti – protože mnohé, co dnes řešíme dnes, už tady bylo a je možné se poučit.

Profesní organiace by neměly řešit odborářské úkoly

Československé sestry byly vždy ak­tivní v Mezinárodní radě sester. Když byl založen Spolek diplomovaných ses­ter (SDS), začal ihned usilovat o přije­tí do ICN. Musel však splnit požadav­ky ICN, mezi nimiž bylo i to, že spolek musí být celonárodní a nepolitický. To­muto požadavku SDS vyhovoval, a pro­to byl na mezinárodním kongresu v Pa­říži v r. 1933 přijat za řádného člena.

Již v r. 1937 na celosvětovém sjezdu v Londýně byla aktivita českých sester viditelná mj. díky Jarmile Roušarové, která na něm vystoupila. V roce 1948 se ale SDS musel spojit s odbory, a tak nárok na členství v ICN ztratil. Byla to temná doba nejen pro sestry, ale pro celé ošetřovatelství a trvala až do ro­ku 1982. V tomto roce navázala Česká společnost sester (ČSS) na tradice SDS a byla opětovně do ICN přijata.

Po rozdělení Československa vznikla v ČR vedle ČSS další profesní organiza­ce, ČAS. Obě měly stejný program, stej­né cíle a obě se ucházely o členství v ICN. Řádným členem se nakonec stala ČAS. V r. 2000 pak došlo ke sloučení obou.

Spolupráce se zahraničními organizacemi

Mezinárodní rada sester – Internati­onal Council of Nurses (ICN) je řídi­cí jednotkou pro celosvětové ošetřova­telství. Udává směr a pokyny, které jsou vodítkem pro každou její členskou ná­rodní asociaci. Kromě ICN spolupracu­je ČAS například s EFN (Evropská fede­race sester), EONS (Evropská onkologic­ká společnost sester), dále s HORATIO (Evropská asociace psychiatrických ses­ter) ACENDIO (Mezinárodní  společnost pro společnou ošetřovatelskou termino­logii), a nepřímo i se Světovou zdravot­nickou organizací (WHO). Velmi pro­fesní a přátelské vztahy má ČAS se Slo­venskou komorou sester a porodních asistentek a s polskou komorou sester.

Z mezinárodních organizací, ve kterých je české ošetřovatelství pro­střednictvím ČAS zastoupeno, zmiňme WENR, pracovní skupinu evropských sester pro výzkum v ošetřovatelství. Vznikla v r. 1978 a již v r. 1984 v ní mě­la ČAS své zástupkyně (doc. M. Staňko­vá, PhDr. M. Zvoníčková).           

Pro ČAS je důležitá i spolupráce s EFN (dříve PCN), kde v letech 2004–2006 vykonávala funkci viceprezident­ky H. Vorlíčková. Pro nefrologickou sekci ČAS je prestižní úzká spoluprá­ce s  EDTNA/ERCA, která letos oslaví 40. výročí svého vzniku. V této orga­nizaci aktivně působí Doc. Ing. F. Lopot. Účastnil se pořádání mezinárod­ního  kongresu EDTNA/ERCA v letech 1980, 1997 (jako prezident) a v r. 2008. J. Pancířová, významná osobnost nef­rologického ošetřovatelství, jedno vo­lební období působila jako prezident­ka této organizace. Nefrologická sek­ce ČAS ji nominovala pro rok 2010 na čestný titul Sestra roku.

V roce 2001 v Brně dvoudenním kongresem započala tradice multidis­ciplinárních nefrologických kongresů. Obě pořádající organizace (nefrologic­ká sekce ČAS a EDTNA/ERCA ) v rám­ci této spolupráce vnímají oboustran­ný přínos a hodlají proto takto úzce spolupracovat i do budoucna. Aktuál­ně se připravují na XI. multidiscipli­nární nefrologický kongres s meziná­rodní účastí, který se bude konat v Brně ve dnech 10.–11. listopadu 2011. 

Jindra Pavlicová, Bc. Jindra Kracíková, nefrologická sekce ČAS

 

 
  • tisk
  • předplatit si