COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 2 / 2011

Inovace v ošetřovatelství – kongres s mezinárodní účastí

Datum: 7. 2. 2011
Autor: Jindra Pavlicová; Bc. Jindra Kracíková

V Brně se konal ve dnech 3.– 4. 12. 2010 X. jubilejní multidisciplinární nefrologický kongres s podtitulem Inovace v ošetřovatelství. Pořádala ho nefrologická sekce ČAS spolu s partnerskou organizací EDTNA/ERCA.

Akce se vedle sester zúčastnili i další zdravotničtí pracovníci, včetně léka­řů. Program složený z více než třiceti sdělení zahájil  emeritní ředitel IDVPZ (nyní NCONZO) MUDr. P. Svačina. Zaměřil se nejen na  historii oboru, ale též na spolupráci s nefrologickými sestrami, hlavně na vzdělávání a sou­časnou praxi.   Zmínil vývoj   nefrologic­ké specializace, která byla v 90. letech samostatným studijním oborem a kte­rá v průběhu dalších let prošla mnohý­mi změnami. V současné době je vzdě­lávání sester v nefrologii zahrnuto do modulového systému intenzivní péče se zaměřením na eliminační metody.

O změnách ve specializačním vzdě­lávání nefrologických sester hovoři­la Mgr. J. Nekudová z NCONZO.     Pou­kázala na klady i nevýhody současného způsobu specializačního studia, které mohou nefrologické sestry absolvovat.

Zajímavým sdělením přispěla do programu Jitka Pancířová, osobnost za­stávající významný post v mezinárod­ní společnosti EDTNA/ERCA (Immedi­ate Past President & Executive Director  EDTNA/ERCA). Připomněla blížící se 40leté výročí vzniku společnosti EDT­NA/ERCA, zmínila její aktivity v České  republice a její spolupráci s ČAS. První členové této mezinárodní organizace by­li z ČR přijati koncem 70. let. Předsed­kyně nefrologické sekce Bc. J. Kracíková poté vzpomněla na osobnosti i zahranič­ní hosty všech deseti ročníků kongresu a zmapovala jejich stěžejní témata.

Aktuální témata dnešní nefrologie

Bloky letošního programu zahrnuly celou problematiku péče o nefrologic­kého pacienta. Akcentovaly v součas­nosti aktuální a diskutovanou proble­matiku, jako je peritoneální dialýza, péče o cévní přístupy, psychosociální aspekty péče o nefrologického pacien­ta, nutriční intervence atd. Samostat­ný blok přednášek byl věnován trans­plantaci ledvin. Integrovaný program péče o pacienta, který zahrnuje dialy­zační léčbu a transplantaci, je vlastně „koloběhem“ pro tuto skupinu nemoc­ných. Nejen psychická zátěž pacienta, ale i trvalý stres a velké pracovní nasa­zení personálu hovoří pro přítomnost psychologa na těchto pracovištích.

Slovenská sdělení se týkala edu­kačních programů pro sestry a psy­chologických aspektů u pacientů při změnách v terapii.

Institut „agent změn“ na dialy­začním středisku je nejen novinkou, ale i tématem často  diskutovaným. Všichni účastníci kongresu k němu zaujali kladný postoj. Také seznámení s činností koordinátorů sociální péče, působících na dialyzačním středisku, bylo inspirativní. Vzhledem k absen­ci tohoto servisu vykonávají sociální práci nefrologické sestry, a tím de fac­to zvyšují kvalitu péče.

Hodně se přednášelo a diskutovalo na téma cévních přístupů, které  patří mezi základní výkony u dialyzovaného pacienta. Prázdninové dialýzy a setká­vání pracovníků s rodinami i pa cienty mimo prostředí dialyzačního sálu se stalo na mnohých pracovištích již dob­rou a přínosnou tradicí. Tato setkávání mohou vedle ozdravného účinku po­moct vyřešit i mnohé skrývané problé­my (utajované křivdy apod.).

Pro realizaci standardů ošetřovatel­ské péče v národním měřítku je třeba mít koncensus všech odborných praco­višť a souhlasné stanovisko profesní or­ganizace. Přípravu standardního postu­pu pro ošetřování centrálního žilního katetru popsala A. Kesziová z minister­stva zdravotnictví. Kongres zakonči­la předsedkyně sekce, která svou před­nášku zaměřila na inovaci a budoucnost v nefrologickém ošetřovatelství.

V nefrologii je mnoho úkolů, kte­ré je potřeba řešit, postupů, které je nut­né inovovat. Všichni musí sledovat sou­časné trendy, světové novinky a trvale pracovat na zvyšování úrovně nejen ve vzdělávání, ale i v praxi sester, která vede  k vyšší bezpečnosti péče, ale i ke kom­fortu při ošetřování nemocných.

Jindra Pavlicová,  Bc. Jindra Kracíková, nefrologická sekce ČAS

 

 

 
  • tisk
  • předplatit si