COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 2 / 2011

Konference k 30. výročí dětské dialýzy v ČR

Datum: 7. 2. 2011
Autor: Jindra Pavlicová

V loňském roce oslavila dětská dialýza v České republice 30 let své existence. První hemodialý­za u dítěte v rámci pravidelného chronického programu byla pro­vedena 26. září 1980 ve FN v Mo­tole.

U příležitosti tohoto výro­čí uspořádala 2. 12. 2010 pracov­ní skupina dětské nefrologie při České pediatrické společnosti ČLS JEP  v Praze konferenci, kde vy­stoupili naši přední pediatři-pa­mětníci, aby pohovořili o vývoji české nefrologie za uplynulých tři­cet let. Prof. MUDr. J. Janda, CSc. mj. připomněl první transplanta­ci ledviny u dítěte, provedenou ve FN v Motole, Doc.  MUDr. K. Blá­hová, Ph.D. hovořila o době, kdy se jako jedna z prvních učila dět­ské hemodialýze ve VFN  Interní oddělení Strahov, Doc. Ing. F. Lo­pot připomněl těžkosti s dialyzač­ní technikou před 30 a více lety, MUDr. K. Vondrák se zaměřil na všechny současné eliminační me­tody používané u dětí. Staniční se­stra E. Vlachová z VFN Interního oddělení Strahov vzpomněla na všechny pracovníky, kteří u po­čátků dětské  dialýzy na tomto pra­covišti byli – na lékaře i nelékaře, na psychology, technický perso­nál. Dále vystoupilo mnoho hos­tů, lékařů i zástupců ostatních od­borností, kteří se věnovali i sou­časnosti dětské léčby. Konference ukázala, že sestry z dětských pra­covišť se do aktivit nefrologické sekce České asociace sester rády zapojují.

Jindra Pavlicová, místopředsed­kyně nefrologické sekce ČAS

Foto jk

Na obr. autorka článku

 

 
  • tisk
  • předplatit si