COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 2 / 2011

Vzpomínky na kolegyni a sestru Věru Hoškovou

Datum: 7. 2. 2011
Autor: Růžena Wagnerová

Rády bychom věnovaly tichou vzpo­mínku sestře Věře Hoškové, která nás opustila 16. 7. 2010 ve věku nedožitých 65 let, které by oslavila 12. 12. 2010.

Byla naší výbornou kolegyní, vní­mavou nadřízenou s přirozenou autori­tou, ale především kamarádkou, život­ním rádcem, člověkem s velkým srd­cem a smyslem pro humor. Neustále, za všech okolností kolem sebe šířila po­hodu a příjemnou atmosféru. Byla také příkladem aktivního člověka, a to ne­jen ve sportu, ale byla též aktivní člen­kou České asociace sester, kde působi­la od jejího vzniku. Zasloužila se o roz­voj regionu Plzeň, který dlouho vedla a získala celou řadu nových členů svým nadšeným přístupem a zájmem o roz­voj profese sester.

Ve Fakultní nemocnici Plzeň praco­vala od 70. let minulého století, necha­la zde velký kus svého života. Hned po ukončení studia na střední zdravotnic­ké škole začala pracovat na hemodia­lyzačním oddělení interní kliniky, léta působila jako staniční sestra kardiolo­gického oddělení na II. Interní klini­ce, konec pracovního života působila na Klinice tuberkulózně- respiračních nemocí.

Na pracovišti FN Plzeň ani na sjez­du předsedkyň sekcí ČAS ji už, bohu­žel, nepotkáme, ale v našich srdcích a vzpomínkách zůstane navždy.

Kolegyně z Fakultní
nemocnice Plzeň

Ráda bych zavzpomínala i já. S Věrou jsem velice úzce spolupracovala jako viceprezidentka České asociace sester v době, kdy Česká asociace vznikala. Jedním z prvně vzniklých a nejaktiv­nější byl region Plzeň, který založila prá­vě Věra Hošková. Nelitovala svůj volný čas a vždy se zúčastňovala všech akti­vit, které Česká asociace pořádala. By­la příkladem pro mladé i starší členky ČAS svým entuziasmem, dobrou prací a vždy dobrou náladou.

Kdo jste ji znaly, zavzpomínejte s námi.

Růžena Wagnerová

 

 
  • tisk
  • předplatit si