Zpět na detail čísla

Číslo 3 / 2011

Pracovní den – mezinárodní spolupráce ČAS s EDTNA/ERCA

Datum: 7. 3. 2011
Autor: Jindra Pavlicová

V Praze se 13. ledna uskutečnil mezinárodní pracovní den EDTNA/ERCA (Evropská asociace dialyzačních a transplantačních sester/Evropská asociace renální péče). Vedle nefrologických sester se ho zúčastnili i kolegové z řad nefrologů. 

Na programu se odborně podílela Čes­ká asociace sester (ČAS). Obě profes­ní organizace spolu mnoho let spo­lupracují, přičemž pro nefrologickou sekci ČAS je tato spolupráce i člen­ství v EDTNA/ERCA otázkou prestiž­ní i odbornou.

Pracovní den navštívila prezidentka ČAS Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA s pozdravem a informací o pohledu ČAS na nejnovější dění související s ini­ciativou Děkujeme, odcházíme.

Úvodní body programu

Program zahájila J. Pancířová, executi­ve director a immediate past president EDTNA/ERCA, která účastníky sezná­mila s přehledem evropských projek­tů této organizace. Poté následovalo sdělení Doc. Ing. F. Lopota, CSc., kte­rý hovořil o kvalitě vody pro hemodia­lýzu, faktorech krevních ztrát a anémii u hemodialyzovaných pacientů. Uvedl, že (v rámci kompetencí sester dialyzač­ních pracovišť) je důležité dodržování předepsané anti koagulace, dostateč­ný a efektivní krevní průtok u pacienta napojeného na dia lyzační monitor. Pro kvalitu vody je potřeba, aby technický personál dodržoval všechna pravidla, dbal na správnou obsluhu a servis ce­lého zařízení.

„Dělejme zelenou dialýzu!“

Dialyzační terapie produkuje velké množství odpadu, včetně infekčního a má obrovskou spotřebu vody v celko­vém měřítku. Do budoucna jsou pro­to potřebná doporučení, která se dotý­kají ekologie, a proto „dělejme zelenou dialýzu!“ O tom bylo sdělení J. Kast­la, projektového ředitele sítě dialyzač­ních středisek NephroCare a koordi­nátora projektu Go Green in Dialysis, společného pro NephroCare a EDTNA/ ERCA. Výstupem prezentovaného pro­jektu, který byl zahájen v r. 2009 s cílem změnit zaběhnuté návyky personálu, budou doporučení pro dialyzační léčbu s ohledem na životní prostředí. Koordi­nátorkou projektu za  EDTNA/ ERCA je Češka, nefrologická sestra J. Pancířo­vá. Pracovní skupina má 14 členů, ev­ropských expertů z oblasti nefrologie. Výsledná směrnice z této studie bude představena v Lublani na konferenci EDTNA/ERCA v září 2011.

Individualizace dialyzační léčby

A. Davidsonová, aplikační specialistka firmy Gambro hovořila o individuali­zaci dialyzační léčby. Je nezbytné zajis­tit kvalitu péče u každého pacienta, při každé dialyzační léčbě. Se stoupajícím věkem dialyzovaných pacientů přibývá jejich komorbidit (hypertenze, diabetes mellitus, kardiovaskulární komplikace apod.). Autorka uvedla některé meto­dy, jak individualizace dosáhnout: lze využít parametrů pravidel kvality pé­če, program zvyšování kvality péče, ale také přístrojovou techniku, jako např. modul Hemocontrol+ anebo Diascan, které minimalizují rizika hypotenze, usnadňují dodržení sodíkové rovnováhy a vyhýbají se rychlým změnám kon­centrací draslíku v krvi pacienta.

Kazuistika mladého pacienta

Daren z Irska, 32 let, vyprávěl svůj pří­běh od počátku onemocnění. Popiso­val absolvování dialyzační léčby a jed­nu neúspěšnou transplantaci ledviny. Přes běžný počáteční stres, zklamání a pocit bezmoci si řekl, že čas strávený na dialýze využije. Dostudoval vyso­kou školu a nyní žije normálním živo­tem. Byl vždy velkým sportovcem a tím také zůstal. Na olympijských hrách pro dialyzované a transplantované pacien­ty získal mnoho medailí. Je úžasným příkladem a motivací pro ostatní pa-cienty, které se snaží získat k aktivi­tě. Na pracovní den EDTNA/ERCA do Prahy ho doprovázela přítelkyně. Mla­dý muž děkoval své rodině za podporu, bez níž by nedokázal překonat těžkou životní situaci – pravidelné chronické dialyzační léčení. Poděkoval i své pří­telkyni, pro kterou měl velké překva­pení – požádal ji veřejně o ruku. By­lo to velice emotivní nejen pro ně, ale i pro všechny přítomné.

Funkce koordinátora léčby anémie – příležitost pro sestry

MUDr. H. Pikartová hovořila o renál­ní anémii u pacientů s chronickým selháním ledvin z pohledu zdravotnického personálu. Uvedla, že na ně­kterých dia lyzačních jednotkách, ze­jména v anglosaských zemích, je za­veden institut koordinátora léčby anémie. Z hlediska kompetencí sester je to výrazný a pozitivní krok v zájmu samostatnosti sester v nefrologickém ošetřovatelství. Ve Velké Británii je pro porovnání kompetencí léčba ané­mie plně v rukou sester, zatímco u nás, jsou-li sestrám tyto rozšířené kompe­tence přiděleny, sestry je vykonávají pod přímým dohledem lékaře.

Jindra Pavlicová, nefrologická sekce ČAS

Foto z archivu autorky

 
  • tisk
  • předplatit si