COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 4 / 2011

Kvalita v ordinacích praktických lékařů

Datum: 4. 4. 2011
Autor:

Sdružení praktických lékařů ČR, Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost, Odborná společnost praktických dětských lékařů a Česká asociace sester uspořádaly společně ve dnech 25. až 26. února 5. kongres primární péče s názvem Možnosti sledování kvality zdravotnické péče v ordinacích praktických lékařů.

V úvodu sesterské sekce vystoupili hosté: ministr zdravotnictví Doc. MUDr. Leoš Heger, CSc. a prezidentka ČAS Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA.

Leoš Heger poděkoval sestrám za jejich práci a informoval je, že ministerstvo zdravotnictví jako jeden z hlavní úkolů provede revizi jejich kompetencí, které se budou rozšiřovat tak, jak je to obvyklé v moderních společnostech. Praktiky bude díky tomu možné osvobodit od některých činností, které tím, že je budou vykonávat sestry, uvolní lékařům ruce pro výkon kvalifikovanějších činností. Dostane se jim současně více času na pacienta. Nepůjde jen o nějaké kosmetické změny, ale o nápravu celého systému, který je historicky zdeformován. Druhým důležitým úkolem pro ministerstvo je novelizace zákona č. 96/2004 Sb., kterým se „vysokoškolská cesta poněkud oddálila od cesty profesní.“ A to je potřeba napravit. V současné době se čeká na schválení malé novely tohoto zákona v senátu, což bude první krok k rozpletení klubka problémů, které sestry trápí.

Dana Jurásková připomněla, že růst kompetencí sester přinese i růst odpovědnosti a na to se musí všichni připravit. Stejně tak je potřeba stále hledat schopné sestry, připravené zavádět všechno nové do praxe. Změny půjdou po linii přesunu těžiště ošetřovatelské péče blíže do komunity. D. Jurásková se na spolupráci se všemi, které do ní budou přes Českou asociaci zapojeny, těší.

Kvalita a bezpečí je definovaný proces

Bezpečí pacientů a kvalita péče v primární péči byly tématem přednášky Mgr. Alice Strnadové, MBA, z ČAS. Připomněla v ní význam a velké rezervy preventivních programů – levnějších a efektivnějších, než jsou programy léčebné. Přednášející uvedla nepříznivý stav, kdy u nás v primární péči naprosto schází strategie kvality a bezpečí, neexistují kupříkladu ani její základní kameny – zdravotnické standardy. Důvod vidí v nedostatečné motivaci zdravotníků. V oblasti ošetřovatelské péče by se taková strategie měla týkat komunikace s pacienty, s lékařem (komunikace je dnes největší problém z hlediska sester v ambulancích), dokumentace, minimalizace čekacích dob v čekárnách, předcházení pochybení, ošetřovatelských standardů apod. Každé ambulantní zařízení by mělo mít vlastní systém vnitřní kontroly bezpečí a kvality, vybudovaný na základě průzkumu a zmapování všech rizikových faktorů.

O pojmu kvalita hovořila také Ing. Bc. Irena Kouřilová v přednášce Cetrifikát kvality, systém hodnocení. Systémy hodnocení kvality jsou zaměřené na kvalitu poskytované služby. Jde o dokumentovaný systém řízení kvality a systém řízení procesů. Nicméně samy standardy a procesy nestačí. Dokumentace spočívá v průběžné kontrole prováděné v pěti krocích: 1. Řekni, co děláš! 2. Napiš, co říkáš! 3. Dělej, co máš napsáno! 4. Dokaž to! 5. Zlepšuj to!

V nejbližší budoucnosti čeká sestry v ambulancích standardizace všech ošetřovatelských výkonů, jejich striktní dodržování a důsledné vedení ošetřovatelské dokumentace. Kdo zaspí tyto procesy, bude v nevýhodě. Aktivní zařízení, která splní požadavky na kvalitu, budou mít možnost získat certifikát systému jakosti v oblasti zdravotnictví, který, vedle ostatních profitů pro pacienta, je nezpochybnitelnou konkurenční výhodou.

Nefrologické sestry kompetence potřebují

Nefrologické sestry už posun do komunitní péče hlásí jako realitu. Referovala o tom Bc. Jindra Kracíková, která z tohoto pohledu udělala krátký exkurs do historie dialyzační léčby. Cílem je dnes udržení vysoké kvality života dialyzovaného pacienta. Kompetence nefrologické sestry jsou obsaženy ve Vyhlášce č. 424/2004 Sb. Do budoucna však bude třeba více propagovat prevenci onemocnění ledvin a více edukovat pacienty – a v tom by mohly nefrologické sestry sehrát nemalou úlohu. Tento výkon se podařilo prosadit do Seznamu výkonů, neboť byl uznán jako nutný mj. k širšímu využití peritoneální dialýzy v domácím prostředí.

Větší pozornost ošetřovatelské dokumentaci

Právník a lékař L. Vondráček z FN v Motole na závěr sesterské sekce upozornil sestry na nejčastější chyby v zápisech do ošetřovatelské dokumentace. Využil poznatků ze své praxe právníka, který u soudu zastupuje zdravotnické zařízení, má bohaté zkušenosti s tím, jak přísně je možno posuzovat pochybení zdravotníka a jak důležitý je správný zápis v dokumentaci. Uvedl, že sestry, aniž si to uvědomují, jsou pod přísným pohledem právníků. S růstem jejich kompetencí a potažmo odpovědnosti budou muset ve svém vlastním zájmu věnovat maximální pozornost všem dostupným faktorům ochrany, mezi nimiž na čelním místě stojí právě zdravotnická dokumentace. Stížností na zdravotníky přibývá a ti mají celou řadu právních odpovědností: trestně-právní, občansko-právní, pracovně-právní a další. Přibývá také stížností personálu navzájem, dokonce je zaznamenatelně více stížností na výkon profese pod vlivem omamné látky. Přistupuje se k testování a mnozí si neuvědomují, že například kouření marihuany je prokazatelné i po šesti týdnech.

 
  • tisk
  • předplatit si