COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 4 / 2011

„Nebudeme zanedbávat nelékařské zdravotnické pracovníky“

Datum: 4. 4. 2011
Autor:

V titulku jsme uvedli výrok, který pronesl ministr zdravotnictví po jednání s vedením České asociace sester na briefingu pro novináře. Ti byli seznámeni s obsahem tzv. memoranda, které vzniklo ve spolupráci s ČAS a které bylo 27. února podepsáno ministrem zdravotnictví Leošem Hegerem a prezidentkou ČAS Danou Juráskovou.

Po memorandu podepsaném dříve s lékaři v rámci akce Děkujeme, odcházíme se jedná v poslední době o další dokument, který vyjasňuje společné cíle ministerstva zdravotnictví a ostatních zdravotnických nelékařských pracovníků reprezentovaných Českou asociací sester. Stejně jako v případě lékařů chce ministerstvo i nelékařským zdravotnickým pracovníkům touto cestou garantovat zlepšení podmínek pro výkon profese. Memorandum se zaměřuje zejména na oblasti vzdělávání, posilování kompetencí, reformní a protikorupční kroky ministerstva a rovněž zvyšování platů nelékařských pracovníků.

O čem jednal ministr s prezidiem ČAS?

„Hovořili jsme o významu sesterského povolání a problémech, které je potřeba upravit, včetně platů sester“, uvedl ministr. „Dohodli jsme se, že je potřeba posilovat kompetence sester, mluvili o tom, jak se to bude cestou vyhlášek, nařízení apod. provádět a jaký to bude mít vztah k nově diskutovanému zákonu o zdravotnických službách.“

Posilování kompetencí podle společných představ

Kompetence zdravotníků nelékařů jsou definovány vyhláškou, která byla v době konání briefingu ve fázi přípravy k podpisu. „Tato vyhláška,“ řekl ministr, „bude navyšovat kompetence jednotlivých profesních kategorií na úroveň, která dnes už v nemocnicích praktikována je a de facto je zlegalizuje.“

Ministr dále hovořil o tom, že je třeba v budoucnu tyto kompetence rozšířit o definice stanovující, s jakou mírou samostatnosti je budou moci pracovníci vykonávat, jak dalece budou moci některá vyšetření či ošetření sami indikovat bez indikací lékařů a jakým způsobem budou tyto kompetence realizovány v Seznamu výkonů. „V souvislosti s přípravou reformy budou významně posíleny kompetence všeobecných sester a ostatních nelékařů (zdravotních laborantů, radiologických asistentů, fyzioterapeutů), zejména v segmentu primární péče, domácí péče a dlouhodobé péče. Součástí reformy bude také významné posílení domácí ošetřovatelské péče,“ říká ministr zdravotnictví Leoš Heger a dodává: „Cílem je maximální využití dosaženého stupně vzdělání při zachování bezpečí a kvality poskytované zdravotní péče.“

Tarifní třídy

Zařazování sester a ostatních nelékařských zdravotnických pracovníků do mzdových tarifních tříd bylo dalším bodem jednání mezi ministerstvem zdravotnictví a ČAS. „Konstatovali jsme,“ řekl ministr, „že existuje celá řada nemocnic, kde jsou pracovníci zařazováni do nižších tříd, které odpovídají zdravotnickým asistentům a neodpovídají sesterským kategoriím. To je chyba. Tyto sestry, mají-li být na místě, kde jsou požadovány, nemohou být zařazovány do tarifních tříd, které jsou níže, než to odpovídá jejich kvalifikaci. Toto nižší zařazení je neopravňuje, aby vykonávaly ty činnosti, pro které jsou jako registrované sestry určeny.“

Otázky platové, výzva ředitelům a hejtmanům

V souvislosti se zvyšováním efektivity zdravotnického systému a v souladu s reformními kroky plánuje ministerstvo navyšování průměrných platů nelékařů úměrně navyšování platů lékařů. V memorandu upozorňuje ředitele všech přímo řízených nemocnic a Asociaci krajů ČR, aby v zájmu udržení stability dodržovali pravidla pro odměňování nelékařů a jejich zařazování podle náplní činností v odpovídajících platových třídách Katalogu prací. Současně se ministr obrací se žádostí na hejtmany krajů, aby na tato pravidla dohlíželi ve svých nemocnicích. „Plynulý platový nárůst, který jsme slíbili lékařům v rámci akce Děkujeme, odcházíme a ve kterém jsme sestry pro letošní rok odsunuli do pozadí, garantuje ministerstvo zdravotnictví zdravotnickým nelékařským pracovníkům pro rok 2012. Navýšení bude jako u lékařů vázáno na zdárný průběh reformy zdravotnictví. Jde o to, že zdroje na navýšení musí být nalezeny ve fondu všeobecného zdravotního pojištění a vnitřních zdrojích, které má zdravotnictví k dispozici. Zvýšení státního příspěvku očekávat nemůžeme.“

Význam memoranda pro sestry

Prezidentka ČAS Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA vnímá memorandum jako velký posun v účasti sester na reformě zdravotnictví. „Ministr zdravotnictví dodržel slovo, které dal prostřednictvím České asociace sestrám,“ uvedla. „I nelékaři budou mít v podobě podepsaného memoranda svoji formální jistotu. Sestrám nešlo o ultimativní požadavky – chtěly si s ministerstvem vyjasnit situaci a říci si, jak dál. Jednou z priorit, na kterých je třeba pracovat už dnes, je posílení kompetencí nelékařských zdravotnických pracovníků. To bude souviset s transformací lůžek a s rozvojem dlouhodobé, ale i domácí péče. Věřím, že memorandum vnese do řad nelékařských pracovníků, a zejména pak sester, větší klid a jistotu. Jsem velice ráda za tento vstřícný krok ministerstva zdravotnictví a doufám, že jednotlivé body memoranda budou v plné míře naplněny.“

ČAS se stala partnerem na reformách

K naplnění cílů reformy zdravotnictví bude ministerstvo spolupracovat se širokou odbornou veřejností, zastoupenou zejména Lékařským odborovým klubem, Českou lékařskou komorou, Českou lékařskou společností Jana Evangelisty Purkyně, Radou poskytovatelů zdravotní péče a také s Českou asociací sester. Připravované změny budou průběžně projednávány se zástupci odborů a pacientských organizací, přičemž první návrh bude připraven do 30. června 2011. Text memoranda v plném znění najdete mj. na www.florence.cz.

 
  • tisk
  • předplatit si