COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 4 / 2011

Šetření dekubitů na národní úrovni jako podpora pro rozhodování

Datum: 4. 4. 2011
Autor:

Data, analýzy, informace

Kvalita ošetřovatelské péče je na první pohled stěží měřitelná hodnota. Zvednutí a načechrání polštáře může jednomu pacientovi prospět, jinému vadit, někdo si chce povídat, jiný mlčet. Navíc úspěch péče nezávisí jen na sestrách, ale na týmu, výsledku práce různých profesí.

Pacienti jsou lidé a nesjeli z jedné výrobní linky. Ale to, že kvalitní ošetřovatelská péče musí být individualizovaná, nás nezbavuje nutnosti kvalitu této péče registrovat, měřit, hodnotit a srovnávat. K hodnocení kvality ošetřovatelské péče vznikají na půdě České asociace sester (ČAS) standardy pro určité oblasti činnosti zdravotníků nelékařů (prevence pádů, nutriční péče, péče o inkontinentní apod.) nebo-li návody nejosvědčenější praxe v daném oboru. V současné době spolupracuje ČAS také s Národním referenčním centrem (NRC) na projektu sledování dekubitů jako indikátoru kvality ošetřovatelské péče na národní úrovni. Podrobné informace o projektu lze nalézt na webových stránkách této instituce anebo ve Florence č. 3/2011, na str. 3 a 4. Zařízení vstupem do projektu získají nejen metodiku sběru dat o dekubitech, ale i možnost srovnání kvality péče v oblasti prevence a výskytu dekubitů s jinými zdravotnickými zařízeními v ČR. V č. 3 jsme také zveřejnili graf NRC znázorňující podíl počtu pacientů s dekubitem z počtu pacientů v riziku, a to za všechny obory za rok 2010. Navážeme a od tohoto čísla budeme zveřejňovat aktualizované výstupy ze sběru dat účastnických nemocnic.

Rozhovor 

Ing. Pavel Kožený, Ph.D.; Bc. Kajetánka Ternbachová

Co v praxi znamená, že jste smluvním partnerem ČAS?

P. Kožený: Naším motem jsou tři slova: data, analýzy, informace. NRC se snaží být datovou základnou a metodickým centrem poskytujícím refeence na národní úrovni jako podporu pro rozhodování. Na úrovni ministerstva zdravotnictví jde o to, aby monitorovalo úroveň a kvalitu zdravotnického systému a na úrovni jednotlivých zdravotnických zařízení o jejich vlastní branchmarking neboli srovnání jejich výkonnosti s nejlepší praxí. Z tohoto důvodu je pro nás spolupráce s profesní organizací zdravotníků nelékařů, ale i dalšími subjekty, které umějí pro nás interpretovat údaje, nesmírně důležitá. My jim zase například dokážeme říci, že na interních odděleních je průměrně cca 11 procent nových dekubitů, a to už je číslo, které se dá použít jak na úrovni nemocnice, tak na úrovni vyššího stupně řízení systému.

Riziko dekubitů je ale na každém oddělení jiné. Jak toto zohledňujete?

Je obecně známo, že každé nemocniční oddělení má jinou skladbu pacientů a ti mají jiné riziko vzniku dekubitů. Je obvyklé stratifikovat pacienta podle jeho diagnóty. Naším cílem je připravovat datové zdroje tak, aby to nebyl prostý průměr.

Projekt existuje více než rok. Je za tu dobu zjistitelné, jaké ekonomické profity přináší účastnickým zařízením?

Zahraniční studie ukazují, že když je dostatečná prevence vzniku dekubitů, jsou úspory v řádu desítek procent. U nás existují lokální studie jednotlivých zdravotnických zařízení, které zhruba tato čísla potvrzují. Do budoucna se chystáme takové šetření provést i na národní úrovni. V současné době, kdy se hlídá každá investovaná koruna, se sledování dekubitů vyplatí také jako dokladování kvality ošetřovatelské péče.

Jaké je optimální prostředí pro prevenci dekubitů – zjistili jste to?

K. Ternbachová: Každá sestra dnes ví, co způsobuje dekubity. Ale my bychom chtěli rozšířit sběr informací o hmatatelná data, jako je počet personálu ve službě, zda personál používá polohovací plán, jestli má standard na ošetřování dekubitů, na hygienickou péči, jestli provádí audit standardů. Budeme též sbírat data o používání technických pomůcek, antidekubitních matrací, polohovacích lůžek apod.


Nabídka ředitele NRC

Rád bych nabídl spolupráci čtenářům Florence v tom, že pokud si nejsou jisti, zda dělají pro prevenci a léčbu dekubitů vše, rádi poskytneme srovnání naší metodiky s jejich, a pokud by měli zájem, můžeme nabídnout i zapojení do našeho projektu. Základní údaje najdou na stránkách http://dekubi- ty.nrc.cz/dekubity/.

 
  • tisk
  • předplatit si