COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2011

Start elektronické dokumentace v Benešově

Datum: 2. 5. 2011
Autor: Jarmila Škubová

Kdyby slavná sestra Florence Nightingaleová, narozená v roce 1820, vkročila do kterékoli naší nemocnice v 21. století, přinejmenším by se divila. Jediné, čemu by asi rozuměla a co se příliš nezměnilo od jejích dob, je ošetřovatelská dokumentace – papír, tužka, šanony. Ale i to se začíná měnit.

Teprve v posledních letech začala česká zdravotnická zařízení postupně užívat elektronický typ zdravotnické dokumentace. Úspora papíru a šetření lesů je přitom jen jedním z řady profitů tohoto způsobu zaznamenávání údajů o pacientovi. Navštívili jsme Nemocnici Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., která se po víceletých (od r. 2006) zkušenostech s „papírovou“ dokumentací HINZ rozhodla pro software této německé firmy. V dubnu letošního roku, kdy jsme tam přijeli, byl projekt v pilotní fázi na dvou vybraných odděleních – interním a ORL. Spuštěn „naostro“ má být v průběhu dubna nejprve na menším z nich – ORL, kde pracuje 6 sester. Na interním oddělení, které je s 28 sestrami největším v nemocnici, bude elektronický provoz zahájen o něco později. Zajímalo nás, jak jsou sestry připraveny na úplně nový způsob dokumentace, co si o něm myslí, co si od něho slibují. S těmito otázkami jsme navštívili hlavní sestru nemocnice Marii Brílovou, která je současně vrchní sestrou ORL, tedy oddělení, které velmi dobře zná.

Proč elektronická dokumentace?

Očekávám zvýšení bezpečí pacientů a zlepšení kvality péče. V dnešní době, kdy se množí stížnosti a trestní oznámení na zdravotníky, si cením také toho, že to vede i ke zvýšení bezpečí ošetřovatelského personálu.

Co všechno software umí?

Software umožňuje rychlý přístup k aktuálním informacím o pacientovi a na druhou stranu i do archivu s možností kopírovat z něj potřebná data. Sestra si odklikne jméno pacienta a je v jeho kartě. Náš systém obsahuje plán ošetřovatelské péče se všemi součástmi, anamnézou, diagnostikou, vyhodnocením. Pracuje-li sestra vědecky, píše-li odborný článek nebo je-li to sestra managerka, software jí na zadání poskytne statistické výstupy z dokumentace s možností automatických výpočtů a předefinovaných hodnot, například standardů ošetřovatelské péče. Podobně lze do systému zadávat mimořádné události, včetně dekubitů a pádů pacienta. Systém vlastně sleduje celý léčebný proces od příjmu až po archiv. Je také schopný kontrolovat nákladovost ošetřovatelských intervencí, což pro mě jako pro hlavní sestru znamená velkou časovou úsporu. A mohla bych jmenovat dál: systém zaznamenává realizaci ošetřovatelské péče včetně jejího hodnocení, součástí našeho softwaru je ošetřovatelská překladová a propouštěcí zpráva, mapy péče, hodnocení bolesti, plán péče o dekubity a jiné kožní defekty a mnoho dalších. 

Co považujete za přednost elektro­nické dokumentace oproti běžné, papírové?

Je toho mnoho: redukce chybovosti a pracnosti při dokumentování stavu pacienta, vyloučení duplicit, systém uchovává záznamy o významných krocích ošetřovatelského procesu a poskytuje důkaz o prováděných úkonech, zajišťuje návaznost péče. Dál poskytuje spolehlivý důkazní materiál o poskytnuté péči, zrychluje tok informací mezi zdravotníky, posiluje právní ochranu sestry. Vyřeší se pro nás i dost nepříjemná situace, kdy se například na malé sesterně kolem dvou počítačů tísní, zvláště po ránu, několik zdravotníků, lékařů i sester. Konec konců, systém a technické řešení celého projektu přináší řešení adminstrativy přímo u lůžka pacienta. Podaří se nám tedy opět posunout sestru od psacího stolu zpět do bezprostředního kontaktu s pacientem. A nakonec já, jako hlavní sestra, nebudu muset při kontrolní činnosti listovat v šanonech, ale na svém počítači, ve své kanceláři budu mít rychlou a přehlednou zprávu o tom, co se na poli ošetřovatelské péče v nemocnici odehrálo. Záznamy se oproti klasickým záznamům snadněji čtou a žádné informace nelze přeškrtat nebo ztratit. Dále sofware šetří sestrám čas, automaticky zaznamenává čas a jméno zdravotnického pracovníka, který se přihlásil do NIS a splňuje doporučení akreditačních standardů. Jednou z výhod systému HINZ je, že není uzavřený požadavkům na nastavení. To zajišťuje sestava formulářů, kterou lze přizpůsobit potřebám jednotlivých pracovišť. Této vlastnosti využijeme hlavně v budoucnu, kdy nemocnice počítá se zavedením lékařské elektronické dokumentace a s jejím rozšířením na všechna ostatní oddělení nemocnice. Vedle pracovní mám spolu s dvěma dalšími sestrami zpřístupněnu i administrátorskou verzi programu, která nám umožňuje vlastní úpravy předdefinovaných textů a nastavení.

Jak je provázána ošetřovatelská do­kumentace s lékařskou?

U lékařů v současné době na většině pracovišť nemáme dokumentaci vedenou elektronicky. Na pilotním oddělení ORL je elektronická dokumentace vedena s tištěným dekurzem. Tohoto stavu bychom chtěli dosáhnout na všech našich lůžkových pracovištích. Naší vizí do budoucna je plně elektronická dokumentace, včetně zaručeného elektronického podpisu. Sesterské zápisy do dokumentace však budou odesílány do lékařských dekurzů. Lékař je bude vidět na svém počítači.

Jak řešíte to, že sestra vyšetřuje paci­enta na lůžku a počítač je na sester­ně? Musí psát ručně a přepisovat?

Naším záměrem je přiblížit sestru od administrativy zpět k lůžku pacienta. Aby bylo zavedení elektronické dokumentace úspěšné a přineslo očekávané cíle, musíme sestrám poskytnout vhodné pracovní podmínky a nástroje. Každá sestra ve směně má k dispozici svůj vizitní vozík (včetně lékárny) a svůj tablet na kterém pracuje. Tablety je možné velmi dobře transportovat, váží pouhých 1,5 kg. Ovládání tabletu je přizpůsobeno jednotlivým požadavkům. Je možné využít elektronickou tužku nabo standardní klávesnici a myš. S těmito pomůckami se sestra, je-li to potřeba, pohybuje po oddělení a zaznamenává veškeré údaje. Není třeba psát na papír a poté to přepisovat do počítače.

Jak řešíte podpis v dokumentaci?

Zatím ještě vyřešen není, ale řeší se. Do té doby je třeba záznamy tisknout.

Říká se, že všechno nové odstrašuje. Bylo to tak i u vás?

Některé sestry měly zpočátku obavy, protože se do té doby s počítačem příliš nekamarádily. V tuto chvíli je to už jiné, sestry jsou proškoleny a technicky mají vše zvládnuto. Tím analogicky zmizel strach z nové věci. Kdo si není jistý, může si záznamy nanečisto zkoušet. Některé sestry jsou doslova nadšené. Záleží tedy na každé osobnosti – vcelku mohu říci, že na obou vybraných odděleních máme vynikající sestry, které jsou schopné a ochotné přijmout tak velkou změnu, jakou je přechod na elektronickou dokumentaci. Navíc, čím víc sestry systém poznávají, tím více s ním souhlasí. Líbí se jim hlavně to, že je flexibilní. Trefně to vyjádřila vedoucí sestra z úseku na oddělení ORL Iveta Neprašová, když jednou řekla, že dokumentace HINZ znamená jinak myslet. 

Pokud má systém úspěšně fungovat a přinést očekávané ovoce, je skutečně nutné změnit myšlení a styl práce sester, oprostit se od papírové dokumentace a neočekávat změnu pouze v překopírování stávajících dokumentů. Výměna papíru a tužky za elektronické nástroje znamená v tomto případě skutečně změnu a posun myšlení. Velká pozornost ošetřovatelské péči na lůžkových odděleních Provést takovou změnu, jakou je přechod na elektronický typ dokumentace, by nebylo možno bez podpory vedení nemocnice. Proto jsme při naší návštěvě položili i několik otázek jejímu řediteli MUDr. Milići Řepovi, MBA.

Proč se ve vaší nemocnici v době fi­nančních restrikcí investujete do rozvoje ošetřovatelské péče?

Naše nemocnice má relativně mnoho lůžek, které generují podstatnou část výnosů, proto věnujeme ošetřovatelské péči na lůžkových odděleních velkou pozornost. Naším cílem je, aby ošetřovatelská péče byla vysoce efektivní a bezpečná, a to jak pro pacienty, tak pro personál.

Jaký je konkrétní harmonogram?

Konkrétní kroky našeho plánu jsou následující: V první řadě je to osobnostní rozvoj sester, zavedení elektronické formy ošetřovatelské dokumentace a vytváření ošetřovatelských týmů tak, aby se zdravotní sestra transformovala z pozice vykonavatele do role manažera ošetřovatelské péče. Jednotlivé kroky na sebe navazují a nelze je, dle našeho názoru, provést izolovaně. Bez elektronizace dokumentace není možné využívat technické prostředky pro zpracování, sdílení a archivaci dat. Elektronický systém má mnoho výhod, umožní zvýšit soulad mezi požadovaným standardem dokumentace a reálným stavem. Ovládat komplexní software se musí každý pracovník nejprve naučit, aby mohl využít všech jeho výhod. Jsem přesvědčen, že je jen otázkou času, kdy na tuto formu přejdou všechna zařízení.

Jaká je tedy nová úloha sestry ve va­ší nemocnici?

Chápeme zdravotní sestry jako limitovaný a do budoucna nákladný lidský zdroj. Chceme proto, aby sestra jako vysoce kvalifikovaná pracovní síla prováděla jen ty úkony, na které nemá kvalifikaci nikdo jiný a ostatní ošetřovatelské činnosti delegovala na nižší zdravotnický personál. To neznamená, že za tuto práci nebude odpovídat, musí ji řídit a kontrolovat. To se ale musí nejprve naučit, ve škole tyto schopnosti nezíská. Proto každá z našich sester má možnost účastnit se osobnostního rozvojového programu zaměřeného na trénink manažerských činností. Tento program postupně zavádíme do praxe a dovedu si představit, že na konci bude stav, kdy každý zaměstnanec využívá maximálně svých schopností ve prospěch nemocnice, která jej podle toho adekvátně odměňuje.

Jarmila Škubová, redakce Florence

 
  • tisk
  • předplatit si