COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2011

Dekubity. Může polohování pacientů s dekubity podpořit hojení ran?

Datum: 6. 6. 2011
Autor: Nursing Times, 2010, 106, č. 46, s. 17

Souhrn: Systematická přehledová studie z Cochranovy databáze se zaměřila na důkazy o vlivu polohování pacientů na hojení dekubitů, ale zjistila, že neexistuje dostatek kvalitních studií zabývajících se touto oblastí péče.

Klíčová slova: dekubity – polohování – hojení ran.

Výzkumná otázka. Jaký vliv má polohování pacienta na hojení dekubitů?

Důsledky pro ošetřovatelství. Dekubity, které vznikají působením tlaku, tření nebo tzv. nůžkového efektu, znamenají závažný zdravotní problém u pacientů ve všech typech zdravotnických zařízení i u pacientů, kteří jsou ošetřováni v domácím prostředí. Polohování znamená pravidelné změny polohy pacienta, aby se zabránilo dlouhodobému působení tlaku na jednu část těla. Jeho cílem je podpora hojení ran.

Analýza důkazů týkajících se účinnosti změn polohy těla může podpořit strategie terapie dekubitů zaměřené na:

• snížení utrpení pacienta a zlepšení kvality jeho života,

• snížení finanční zátěže pro zdravotnictví,

snížení pracovního zatížení zdravotnických pracovníků.

Popis studie

Tato přehledová studie se zaměřila na randomizované kontrolované studie a kontrolované klinické studie, které se zabývaly následujícím srovnáváním:

• Srovnání polohování versus žádné polohování;

• Srovnání různých frekvencí polohování;

• Srovnání různých poloh při polohování.

Tato přehledová studie se měla zabývat studiemi zahrnujícími pacienty různého věku a v jakémkoliv zdravotnickém zařízení, kteří už měli nějaký dekubitus.

Primární výsledky zahrnovaly objektivní měření hojení dekubitů pomocí hodnocení následujících ukazatelů:

doba do úplného zahojení,

absolutní nebo percentuální změna rozsahu nebo objemu dekubitu,

• procento zahojených dekubitů,

• rychlost hojení.

Sekundární výsledky se týkaly následujících parametrů:

procedurální bolest,

posouzení kvality života,

snadnost použití metody polohování,

nežádoucí události jako pády, délka hospitalizace nebo smrt.

Shrnutí klíčových důkazů

Úvodní rešerše identifikovala 91 titulů, avšak autoři studie nenašli žádný článek, který vyhovoval kritériím pro zařazení do studie.

Doporučená nejlepší praxe

Z důvodu nedostatku kvalitních důkazů je těžké vyvodit závěry týkající se vlivu polohování pacientů na hojení dekubitů. I když je polohování nedílnou součástí strategií ošetřování dekubitů a používá se obecně v klinické praxi, neexistují žádné randomizované kontrolované studie a kontrolované klinické studie, které by poskytovaly specifická vodítka pro praxi. Je zapotřebí kvalitní srovnávací výzkum vlivu polohování pacientů na hojení dekubitů.

(Z impaktovaného časopisu: Luoa C, Chub, J. Can the repositioning of patients with pressure ulcers contribute to wound healing? Nursing Times, 2010, 106, č. 46, s. 17. Překlad: Mgr. Libuše Dobrovodská, dobrovodska.l@centrum.cz)

 
  • tisk
  • předplatit si