COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2011

Sledování dekubitů na národní úrovni – zpracování výstupů a jejich publikace

Datum: 6. 6. 2011
Autor: Bc. Kajetánka Ternbachová

V minulém čísle Florence byl popsán postup sběru dat tak, jak probíhá v jednotlivých zdravotnických zařízeních (ZZ). Po ukončení sběru dat Národní referenční centrum (NRC) zajistí ke každému termínu šetření všechny potřebné výpočty primárních i odvozených ukazatelů.

Z celého spektra měřitelných výstupů/ ukazatelů, kterých jsou desítky, je dále uveden ukazatel, dle našeho názoru nejzajímavější pro ZZ, který je standardizovaný na míru rizika:

Predikce a skutečnost počtu pacien­ tů s dekubitem vzniklým v organizaci. Tento ukazatel zahrnuje záznamy o pacientech s dekubitem(y) za celou organizaci a vyjadřuje míru výskytu a míru přítomnosti nových pacientů s dekubitem(y) vztažených k počtu pacientů v riziku se započítáním celkové míry rizika.

Pro pochopení ukazatelů je třeba znát následující termíny: Dekubity vzniklé jsou dekubity vzniklé v konkrétním ZZ a dekubity donesené jsou dekubity, se kterými byli pacienti přijati do ZZ. Všechny dekubity (donesené a vzniklé) jsou dekubity zjištěné.

Zásadním výstupem sledování dekubitů na národní úrovni je výpočet referenčních hodnot a predikce počtu pacientů se vzniklým dekubitem (dále v textu jen dekubitus). Predikce (předpověď) je dána podílem počtu všech pacientů v riziku (ze všech sledovaných ZZ za poslední rok) z počtu všech rizikových pacientů, kterým vznikl dekubitus (ze všech sledovaných ZZ za poslední rok).

Příklady výpočtů

V tabulce č. 1 jsou uvedeny aktuální referenční hodnoty za poslední rok do 27. 4. 2011. Ve druhém sloupci tabulky je uveden počet všech pacientů ze sledovaných ZZ s dekubitem, rozdělený podle stupně rizika (tzn., že 271 pacientovi ve vysokém stupni rizika vznikl dekubitus atd.). Ve třetím sloupci tabulky je uveden počet všech pacientů ze sledovaných ZZ, kteří jsou v riziku, opět je počet rozdělen podle stupně rizika (tzn., že 1 500 pacientů bylo ve vysokém stupni rizika atd.). Ve čtvrtém sloupci jsou uvedeny aktuální referenční hodnoty pro jednotlivé stupně rizika, které jsme získali jako podíl počtu pacientů s dekubitem z počtu pacientů v riziku (271/1 500, tzn., že 18 % pacientů, kteří byli ve vysokém stupni rizika, vznikl dekubitus atd.). V tab. 2 jsou uvedeny výsledky šetření v konkrétním ZZ ze 27. 4. 2011. Ve druhém sloupci tabulky je uveden počet pacientů v riziku dle jednotlivých stupňů rizika. Třetí sloupec vyjadřuje predikci, tedy očekávaný počet pacientů s dekubitem v jednotlivých stupních rizika.

Predikce je vypočítána pomocí refe­renčních hodnot uvedených v první ta­bulce, a to následujícím způsobem: Při šetření bylo zjištěno, že 24 pacientů bylo v nízkém riziku, tato hodnota se vynásobila referenční hodnotou nízkého rizika 0,07 (24 × 0,07) a výsledek 1,69 je predikce – očekávaný počet pacientů s dekubitem v nízkém stupni rizika v tomto ZZ. Stejně se postupuje u ostatních stupňů rizika. Ve čtvrtém sloupci je uveden celkový počet očekávaných pacientů s dekubitem ve všech stupních rizika (součet hodnot ze třetího sloupce). V tomto případě je to 15,09. V rámci šetření bylo zjištěno, že skutečný počet všech pacientů s dekubitem byl 11, což bylo méně, než byla predikce. Údaj uvedený v posledním sloupci je dán podílem skutečného počtu pacientů s dekubitem 11 z očekávaného počtu pacientů s dekubitem 15,09 (11/15,09). Vzhledem k tomu, že výsledkem je méně než 1 (0,73), je toto ZZ lepší než národní průměr.

www.dekubity.nrc.cz

Příště: Zpracovávání dalších ukazatelů

 
  • tisk
  • předplatit si