COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 7 - 8 / 2011

Andrologie přilákala pozornost sester

Datum: 4. 7. 2011
Autor:

V posledních letech vzrůstá podíl mužů na klesající plodnosti českých rodin. Proto andrologie – odbor zabývající se diagnostikou a léčbou pohlavních orgánů u muže – je oborem mladým a bohužel stále ne zcela doceněným.

Andrologické sympozium, jehož XVI. ročník proběhl 27.–28. května v Českém Krumlově, dokumentovalo, že problematika plodnosti mužů je čím dál tím víc aktuální a široce multidisciplinární. Je pokrok, že se v ní začaly intenzivněji angažovat i sestry. Pořadatelem sesterské části byla urologická sekce ČAS, organizátorem sympozia Česká společnost pro sexuální medicínu ve spolupráci s okresním sdružením ČLK Český Krumlov.

Hormonální buldozery

Biolog Prof. Ing. Jaroslav Petr, DrSc. z VÚŽV v přednášce Endokrinní disruptory (ED) a hormonální znečištění životního prostředí uvedl, že člověk produkuje na 60 tis. druhů průmyslových chemikálií. Z nich je na tisíc endokrinních disruptorů, hormonálních „buldozerů“, které narušují předivo hormonálních vazeb všeho živého. V 80. letech se ED dostaly do popředí pozornosti celou řadou případů. Kupříkladu hormonální antikoncepce, která odchází kanalizací, i přes čištění vod feminizuje některé druhy samců vodních živočichů. Přitom netušíme, jaký vliv na zdraví člověka mají kombinace těchto ED. Zřejmě se podílejí na vyšším výskytu rakoviny varlat, zaznamenaného od r. 1960, na výskytu kryptorchismu u mužských potomků těhotných žen, spojeného s užíváním paracetamolu, ibuprofenu a aspirinu během těhotenství. Bylo prokázáno, že při jejich kombinaci roste riziko postižení až 16krát. Anebo tributylcín, kterým se natírají trupy lodí, způsobuje defekty pohlavních orgánů měkkýšů. „Látky s hormonálními účinky jsou nedílnou součástí světa. Je však nutné je mít pod kontrolou.“

Jak ovlivňuje sex celkový pohled na život

Během lékařské sekce prezentoval Prof. PhDr. Petr Weiss, Ph.D. ze Sexuologického ústavu 1. LF UK výzkum prováděný ve spolupráci se společností Pfizer (Sexual Health and Overall Wellness Survey) v devíti zemích, který zjišťoval, jak sexuální uspokojení ovlivňuje vztahy a celkový pohled člověka na život. Výzkum prokázal, že sex je z tohoto hlediska pro většinu respondentů hodně důležitý, avšak méně než polovina z nich je s ním spokojena.

Další přenášku uvedl P. Weiss na sesterské sekci pod názvem Role sexuologa v diagnostice a léčbě erektilní disfunkce (ED). Problémy vidí dva hlavní – jednak je to neochota mužů s ED poradit se s odborníkem a pak horší nabídka možností řešení. České studie prokázaly, že jen 15 % mužů s ED se obrátí na odborníka. Také ze strany zdravotníků není dostatečný zájem zjišťovat u pacientů, zda ED trpí či nikoli. Výzkumy potvrdily, že takové rozhovory iniciuje ve většině případů pacient, nikoli odborník. A to je chyba. Andrologických ordinací je všeobecně málo a samotný obor urologie na narůstající počet případů neplodnosti nestačí. V diagnostice ED je třeba v počátku rozlišit, zda ED má psychogenní nebo organickou etiologii. Mezi významné psychogenní příčiny patří strach ze selhání (častěji u mladých mužů), u starších monotonie (opakování stále stejného), kdy podněty, které dříve působily silně, ztrácejí časem na účinnosti, nerušená interpersonální komunikace, psychická a sexuální traumata. Další, častou příčinou ED, bývá farmakoterapie depresí. I to je třeba komunikovat a zvolit jiná, z hlediska ED příznivější antidepresiva. Rostou problémy vyskytující se převážně u mladých mužů. Podle jedné studie až 41 % německých vysokoškolských studentů při sexu selhává a uvádí obavy ze selhání. Naše studie zjistily, že až 20 % mladých, kteří se sexuálním životem začínají, trpí ED! Vedle psychogenních příčin patří mezi nejčastější poruchy erekce, zánět prostaty, různá urologická onemocnění a mužská neplodnost.

Postup u andrologického vyšetření vysvětlil sestrám MUDr. Libor Zámečník, Ph.D., předseda andrologické sekce Urologické společnosti ČLS JEP z Urologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. Androlog pacienta vyšetří komplexně, tedy i fyzikálně, neboť mnoho poruch má původ v urologických onemocněních. Následuje diagnostika ultrazvukem a lékař poté indikuje další odborná vyšetření, která se problematiky týkají.

Mgr. Alice Strnadová, MBA z FTNsP Centra primární péče zdůraznila, že ED ovlivňuje spokojenost muže ve společenském i profesním životě. Seznámila auditorium se svým výzkumem, který prováděla na svém pracovišti od letošního dubna. Zjistila, že pacienti, kteří přicházejí k praktickému lékaři z nejrůznějších důvodů, neočekávají, že by jim pomohl řešit ED. Lékaři se jich na ED neptají, dokonce ani při preventivních prohlídkách. Autorka doporučuje lépe využít preventivních prohlídek k řešení eventuální ED. Na sympoziu zazněly další přednášky sester o jejich úloze při léčbě konkrétních onemocnění, která mají vztah k ED (tumor varlat, torze varlete, priapismus, vazikokéla atd.). S některými z těchto přednášek se čtenáři budou moci seznámit v plném znění v dalších číslech tohoto časopisu.

Ocenění nejlepších přednášek

V závěru sympozia došlo k vyhlášení nejlepších prezentací lékařského i sesterského programu. V sesterské sekci 1. místo zaujala Markéta Marková (Urgentní příjem FNKV, Praha ) za přednášku Specifika práce sestry v Saudské Arábii, 2. místo Mgr. Alice Strnadová FTNsP, Praha za přednášku Problematika přístupu k pacientům s ED v primární péči a 3. místo obsadila Žaneta Pohančíková z Gynekologicko-porodnické kliniky VFN, Praha za přednášku Spolupráce operačního sálu a CAR.

Text a foto jš

 
  • tisk
  • předplatit si