COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 7 - 8 / 2011

Lodžské dny ošetřovatelství

Datum: 4. 7. 2011
Autor: Jaroslav Pekara

Ve dnech 13.–14. května proběhla v polské Lodži mezinárodní konference zaměřená na multikulturní ošetřovatelství – Lodžské dny ošetřovatelství – ošetřovatelství bez hranic. Na konferenci pořádanou Wojciechem Nyklewiczem, viceprezidentem polské komory všeobecných sester a porodních asistentek, přijeli přednášející i z České republiky a Slovenska.

Tematicky byla akce rozdělena do čtyř bloků (členové ošetřovatelského týmu jako kulturní bytosti, etika multikulturního ošetřovatelství, dialog s pacientem jiné kultury a sexuální subjekty v ošetřovatelské péči) a ve třech slovanských jazycích zaznělo na 25 prezentací. Hned v pátek ráno zazněl z úst L. Kobera, prezidenta Regionální komory sester a porodních asistentek Vysoké Tatry, velmi hezký příspěvek o problematice romské národnosti v multikulturním ošetřovatelství. Dopolední blok zakončila sdělení polských přednášejících, kteří se věnovali problematice náboženství a postoji žen k mateřství. Závěr bloku patřil podepsání dohody o vzá- jemné spolupráci mezi Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek a Polskou komorou sester a porodních asistentek.

Polední blok ovládli převážně přednášející z České republiky. J. Pekara (ÚVN Praha) přednesl příspěvek o pacifikaci agresivních pacientů – cizinců na území ČR. M. Horáková a P. Procháska (FN Královské Vinohrady) přispěli medializovanou kazuistikou romského prince. Akademická půda zdravotně-sociálních fakult ČR měla zastoupení ve sděleních E. Markové (ÚTPO 1. LF UK) a M. Vaňkové (ÚO 3. LF UK), které společně referovaly o vzdělávání manažerských pozic všeobecných sester a sociálního konstruktivismu v ošetřovatelství. Tento blok byl zahájen a stejně tak i zakončen přednáškami H. Kisvetrové (ÚO Olomouc) na téma smrti a umírání. Odpolední blok prvního dne patřil opět domácím přednášejícím – zazněly přednášky o zkušenostech polských sester při práci v cizině, prostor byl věnován také komunikaci s etnickými skupinami. První den byl zakončen společenským večerem, který byl ve svém poklidném duchu věnován volným diskusím o zkušenostech zástupců jednotlivých zemí v oblasti ošetřovatelství. Velmi podobnou strukturu vzdělávání a systém organizace ošetřovatelské péče mají kolegové ze Slovenska. Naopak zajímavostí polských kolegů je, že dosud nemají vytvořený systém bodového ohodnocení, který je v ČR nezbytnou součástí splnění podmínek pro udělení registrace nelékařských povolání.

Sobotní dopoledne patřilo velice zajímavým přednáškám W. Nyklewicze, který se zaměřil na problematiku sexuálních menšin v polském ošetřovatelství. O tom, že je toto téma v Polsku velkým problémem, svědčilo vystoupení dvou homosexuálních partnerek, které prezentovaly vlastní zkušenosti s odměřeným přístupem nejen rodiny, ale zejména systému zdravotnictví. Poslední přednášky se věnovaly přípravě studentů zdravotnických škol na ošetřování cizinců. Průzkum J. Kutnohorské (UTB Zlín) dosvědčil mezery v této oblasti zjištěním, že studenti získávají přehled o multikulturních zvycích prostřednictvím televize, internetu, knih – studium skončilo na úplně posledním místě.

Jaroslav Pekara

 
  • tisk
  • předplatit si