COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 7 - 8 / 2011

Sledování dekubitů na národní úrovni – výpočty ukazatelů a jejich standardizace

Datum: 4. 7. 2011
Autor: Bc. Kajetánka Ternbachová

Pokračování z minulého čísla, ve kterém byl popsán ukazatel predikce a skutečnost počtu pacientů s dekubitem vzniklým v organizaci.

Z dat sbíraných v rámci prevalenčního šetření lze (kromě výše uvedeného ukazatele) vypočítat ještě mnoho dalších. Z nich vybíráme pouze ty, které jsou velmi významné pro prevenci a léčbu dekubitů.

Primární ukazatele jsou původní hodnoty zaznamenané v databázi, jejich počty a součty. Používají se jako podpůrná nebo kontrolní hodnota a pro výpočet poměrových ukazatelů. Je to například: počet (všech) pacientů v organizaci, počet (všech) pacientů na pracovišti nad 18 let, počet pacientů s rizikem vzniku dekubitů na pracovišti, počet pacientů s rizikem vzniku dekubitu na pracovišti (rozdělených podle stupně rizika), počet pacientů s dekubitem zjištěným na pracovišti, počet pacientů s dekubitem na pracovišti (rozdělených podle stupně dekubitu), počet pacientů s dekubitem vzniklým na pracovišti, počet pacientů s dekubitem vzniklým na jiném pracovišti téže organizace, počet pacientů s dekubitem vzniklým mimo organizaci, počet dekubitů zjištěných na pracovišti, počet dekubitů vzniklých na pracovišti.

Odvozené (poměrové) ukazatele nestandardizované jsou vypočítány z primárních ukazatelů (není provedena žádná standardizace za účelem snížení rizika zkreslení známými faktory).

Ukazatele vypovídající o zastoupení problematických pacientů na oddělení nebo v celém zdravotnickém zařízení (ZZ) – argument pro adekvátní vynaložení zdrojů na prevenci dekubitů:

a) podíl pacientů s rizikem vzniku dekubitu ze všech pacientů na pracovišti;

b) podíl pacientů s rizikem vzniku dekubitu ze všech pacientů v organizaci.

Ukazatele vypovídající o výskytu dekubitů na oddělení nebo v celém ZZ – argument pro adekvátní vynaložení zdrojů na sekundární prevenci a léčení důsledků dekubitů:

c) podíl pacientů s dekubitem ze všech pacientů na pracovišti;

d) podíl pacientů s dekubitem ze všech pacientů v organizaci.

Ukazatele vypovídající o podílu následné péče v nemocnici jako rámcovém faktoru rizika vzniku dekubitu:

e) podíl počtu pacientů v následné péči ze všech pacientů přítomných v čase měření v organizaci.

Ukazatele vypovídající o zastoupení mnohočetných dekubitů u pacientů s dekubity:

f) podíl počtu dekubitů zjištěných na pracovišti z počtu pacientů s dekubitem na pracovišti;

g) podíl počtu dekubitů vzniklých na pracovišti z počtu pacientů s dekubitem vzniklým na pracovišti.

Odvozené (poměrové) ukazatele standardizované vyjadřují vztah dvou hodnot faktů (je použita standardizace hodnot ukazatele výpočtem s využitím hodnot dostupných faktorů zkreslení). Z této skupiny ukazatelů uvádíme dva ukazatele standardizované na výskyt rizika a dva standardizované na stupeň rizika.

Standardizace na výskyt rizika (na prostý počet pacientů v riziku bez ohledu na jeho míru)

a) Podíl počtu pacientů s dekubitem zjištěným na pracovišti z počtu pacientů s rizikem vzniku dekubitu na pracovišti - vypovídá o výskytu pacientů s dekubity na pracovišti a je argumentem pro adekvátní vynaložení zdrojů na sekundární prevenci a léčení důsledků dekubitů. Je standardizovaný na výskyt rizika.

b) Podíl počtu pacientů s dekubitem vzniklým na pracovišti z počtu pacientů s rizikem vzniku dekubitu – vypovídá o neúspěšnosti primární prevence vzniku dekubitů na pracovišti a je standardizovaný na výskyt rizika.

Standardizace na míru (stupeň) rizika (bere se v úvahu stupeň rizika dle Nortonové).

c) Podíl skutečného a predikovaného (předpovídaného) počtu pacientů s dekubitem zjištěným na pracovišti – vypovídá o počtu pacientů s dekubity na pracovišti a je argumentem pro adekvátní vynaložení zdrojů na sekundární prevenci a léčení důsledků dekubitů. Je standardizovaný na stupeň rizika.

d) Podíl skutečného a predikovaného (předpovídaného) počtu pacientů s dekubitem vzniklým na pracovišti – vypovídá o počtu pacientů se vzniklými dekubity na pracovišti a je argumentem pro adekvátní vynaložení zdrojů na sekundární prevenci a léčení důsledků dekubitů. Vypovídá také o neúspěšnosti primární prevence vzniku dekubitů na pracovišti. Je standardizovaný na stupeň rizika.

Další ukazatele jsou popsány v metodice prevalenčního sledování dekubitů, která je dostupná na: www.dekubity.nrc.cz

Používání ukazatelů

Vyhodnocování kvality ošetřovatelské péče s využitím ukazatelů umožňuje poskytovatelům péče lépe identifikovat rizikové faktory vzniku dekubitů, a tím zlepšovat poskytovanou péči. Standardizované ukazatele jsou používány jak pro vrcholové řízení ošetřovatelské péče, tak i pro vedení jednotlivých oddělení tak, aby zde mohly být použity k identifikaci a vyhodnocení problémů.

Bc. Kajetána Ternbachová, projektový manažer Šetření dekubitů na národní úrovni, NRC (kajetana.ternbachova@nrc.cz)

 
  • tisk
  • předplatit si