COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 7 - 8 / 2011

X. konference pneumologické sekce

Datum: 4. 7. 2011
Autor: ef

Jubilejní X. konference pneumologické sekce se konala 16. dubna v Praze za účasti 90 sester z celé České republiky. Velice milým překvapením byla účast „staronové“ prezidentky ČAS Mgr. Dany Juráskové, Ph.D., MBA, která na úvod pozdravila účastníky konference. Tématem konference byla Aspirace cizích těles a inhalační trauma.

První blok přednášek zahájil as. MUDr. V. Koblížek z Plicní kliniky FN Hradec Králové, který se již tradičně našich konferencí aktivně účastní. Název přednášky byl Aspirace, což je inhalace orofaryngeálního a/nebo žaludečního obsahu do laryngu a dolních cest dýchacích. Klinické situace vyvolané aspirací můžeme rozdělit na aspiraci cizího tělesa do dýchacích cest, aspirační (infekční) pneumonii, aspirační (chemickou) pneumonitidu a vzácnější typy poškození. Přednášející na závěr zdůraznil, že včasná identifikace, diferenciální diagnostika a adekvátní léčba všech aspiračních syndromů jsou velmi důležité.

Úvodní prezentaci doplnila sestra R. Slavíková z Endoskopického centra FN Brno-Bohunice kazuistikou psychiatricky nemocné pacientky, která vdechla 6,5 cm dlouhý špendlík s ozdobnou hlavičkou. Po neúspěšné bronchoskopii flexibilním bronchoskopem byla v celkové anestezii provedena rigidní + flexibilní bronchoskopie a po téměř dvou hodinách se podařilo cizí těleso vyjmout. Přednáška byla doplněna videozáběry z obou výkonů.

MUDr. J. Němečková z Dětského oddělení Nemocnice a. s. České Budějovice pokračovala ve stejném tématu, ale u dětí. Aspirace v dětském věku je život ohrožující událostí a stává se v 80 % u dětí do 5 let věku. Příčinou bývá nejčastěji mluvení při jídle, hluboký nádech při úleku, smích nebo pláč. Přednáška byla doplněna krátkými kazuistikami dětských pacientů, z nichž některé bohužel skončily i přes intenzivní péči zdravotníků fatálně.

Následovala kazuistika dětského pacienta, který vdechnul cizí těleso, a připravila si ji sestra J. Chrudimská z Dětského oddělení FN Na Bulovce v Praze. Šlo o 20 měsíčního chlapce, u kterého bylo při bronchoskopii odstraněno 5 kousků ořechu, největší velikosti 1 cm, z oblasti levého hlavního bronchu.

První blok přednášek uzavřela E. Feketeová, vrchní sestra z Oddělení respiračních nemocí Lerymed, spol. s r. o. v Praze, která si připravila kazuistiku psychiatricky léčené pacientky s aspirační pneumonií po intoxikaci léky. Oboustranná aspirační pneumonie této pacientky měla velice závažný průběh s respirační insuficiencí, multiorgánovým selháním a sepsí a skončila chirurgickým výkonem, kdy byla pacientce provedena pravostranná lobektomie a dekortikace pravé plíce pro empyém.

Druhou část odborného programu zahájil prim. MUDr. V. Kašák ze stejného pracoviště, který byl i odborným garantem konference. Připravil si přednášku s názvem Akutní inhalační expozice toxickým látkám. Inhalační trauma = akutní inhalační expozice toxickým látkám je akutní nebo subakutní poškození dýchacího ústrojí inhalovanými toxickými látkami nebo poškození dýchacích cest vlivem chemických látek. K inhalačnímu traumatu dochází nejčastěji po haváriích v průmyslu (chemickém), při požárech, přírodních katastrofách, nehodách při transportu chemických látek, teroristických útocích nebo při domácím přečerpávání chemikálií či pohonných hmot atd.

Vrchní sestra Pneumologické kliniky FN Motol Mgr. Jana Zelenková doplnila přednášku primáře Kašáka kazuistikami pacientů, kteří byli hospitalizováni po expozici toxickým látkám.

Posledním tématem konference byl iatrogenní pneumotorax (PNO), který vzniká jako komplikace lékařského zákroku. O jeho příčinách, diagnostice a možnostech léčby hovořil as. MUDr. Koblížek. Jeho obecnou přednášku doplnila vrchní sestra Plicní kliniky FN Hradec Králové Bc. Eva Prchalová několika kazuistikami pacientů, u kterých došlo k iatrogennímu pneumotoraxu při lékařských výkonech, např. při diagnostické biopsii plic nebo po kanylaci podklíčkové žíly. Iatrogenní PNO podléhá povinnosti hlášení jako nežádoucí události a ty se na Plicní klinice FNHK evidují, klasifikují a analyzují, aby se předcházelo riziku jejich vzniku. Přednáška byla doplněna statickými údaji o počtu nežádoucích událostí jednak v celé fakultní nemocnici, a jednak některých konkrétních výkonů na PK FNHK v posledních pěti letech.

ef

Foto autorka

 
  • tisk
  • předplatit si