COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 9 / 2011

Ošetrovanie chorých s psychickými problémami na somatických oddeleniach

Datum: 5. 9. 2011

/ Andrea Čerňanová / Osveta Martin, 2011, 88 s. ISBN: 978-80-8063-354-7 /

Vysokoškolská učebnica je určená na výučbu v oblasti psychiatrického ošetrovateľstva, predovšetkým sestrám pracujúcim na somatických oddeleniach i v domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Poukazuje na častý výskyt akútnych psychických problémov u hospitalizovaných pacientov na somatických oddeleniach ako i u chronicky chorých. Monografia je členená do troch kapitol. Prvá kapitola poukazuje na vzájomné prepojenie telesných a duševných porúch, opisuje príčiny vzniku duševných porúch u telesne chorého, ich dôsledky a prínos kvalitnej spolupráce s psychiatrom a psychiatrickou sestrou. Druhá kapitola je venovaná špecifikám ošetrovania chorých s psychickými ťažkosťami, podáva informácie, na čo sa sústrediť pri zbere údajov od pacienta s psychiatrickou komorbiditou, čo si všímať pri pozorovaní duševne chorého, aké vhodné techniky rozhovoru zvoliť a pojednáva o zásadách terapeutického prístupu k duševne chorým, ktorý si vyžaduje určité osobnostné i vedomostné predpoklady sestry. Tretia, ťažisková kapitola rozoberá konkrétne duševné poruchy z klinického a ošetrovateľského aspektu. Autorka zo spektra duševných porúch vybrala tie poruchy a prejavy, ktoré sa na somatických oddeleniach vyskytujú najčastejšie: delírium, úzkosť, depresia, suicídium, agresia, mánia, schizofrénia a jej podobné psychózy a demencia. Venuje sa aj problematike alkoholovej a drogovej závislosti, ktorej psychické komplikácie najmä vo forme psychóz sú frekventným ošetrovateľským problémom na interných i chirurgických oddeleniach. Okrajovo sa zaoberá aj poruchami intelektu, poruchami príjmu potravy a život ohrozujúcimi komplikáciami psychofarmakoterapie. V rámci každej kategórie autorka uvádza preventívne opatrenia, rizikové fak- tory vzniku, ošetrovateľské postupy s najčastejšími ošetrovateľskými diagnózami a menuje základné liečebné opatrenia. Nesporným praktickým prínosom je aj uvedenie nevhodných postojov a najčastejších chýb v interakcii s takýmto pacientom. Autorka zdôrazňuje aj potrebu rozšírenia edukačnej role sestry o oblasť duševného zdravia, a v tomto duchu podáva pri každej duševnej poruche súhrn dôležitých informácii, ktoré je potrebné pacientovi a jeho príbuzným podať.

PhDr. Renáta Knezovič, Ph.D., PhDr. Rebeka Ralbovská (výtah z recenzního posudku)

 
  • tisk
  • předplatit si