COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 9 / 2011

Zdravotnická povolání

Datum: 5. 9. 2011

/ Dominik Brůha, Eva Prošková / WOLTERS KLUWER, Česká republika Praha 2011, 560 s., 695 Kč ISBN 978-80-7357-661-5 /

Publikace autorů Evy Proškové a Dominika Brůhy je věnována problematice zdravotnického povolání především z hlediska způsobilosti k výkonu lékařských i nelékařských profesí a související problematiky pracovněprávní. Je rozdělena do 10 základních kapitol, z nichž každá je dále podrobena velmi detailnímu dílčímu členění, kde autoři řeší přímo i nepřímo související aspekty výkonu zdravotnického povolání. Publikace podává kvalifikovaný, ucelený a vyčerpávajícím způsobem zpracovaný přehled základních a souvisejících aspektů zdravotnického povolání v kontextu historického vývoje i současnosti, jakož i navazující přehled základních zásad pracovněprávních vztahů a institutů pracovního práva ve vztahu ke zdravotnictví. Z tohoto pohledu se jedná o publikaci zcela ojedinělou.

Závěrem je třeba vyzdvihnout ojedinělost komplexního zpracování dané problematiky, a to i co do rozsahu, a její nemalý přínos zejména pro všechny, kteří každodenně na různých pozicích od zaměstnanců po manažery „svádějí boj“ s právními předpisy upravujícími postavení zdravotnických pracovníků a související problematikou pracovněprávní.

MUDr. Mgr. Jolana Těšinová (výtah z recenzního posudku)

 
  • tisk
  • předplatit si