COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 1 / 2012

Násilí jako psychiatrický problém

Datum: 9. 1. 2012
Autor: Mgr. Jaroslav Pekara; PhDr. Marie Trešlová

Ve dnech 19.–22. 10. proběhl v Praze 7th European Congress on Violence in Clinical psychiatry. Evropský kongres o násilí v klinické psychiatrii byl realizován v prostorách konferenčního hotelu Clarion, kde proběhlo v osmi sálech na 113 přednášek, 29 workshopů a bylo prezentováno 54 posterů. Konference byla pořádána především za podpory European Violence in Psychiatry Research Group (EViPRG), což je skupina zabývající se problematikou násilí v ošetřovatelství na bázi výzkumu a jejíž členové jsou především sestry. Kongresu udělil záštitu primátor hlavního města Prahy doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.

První den probíhaly tzv. nekongresové workshopy a oficiálně byl kongres zahájen ve čtvrtek ráno. Po úvodním uvítání všech zúčastněných posluchačů následoval projev ministra zdravotnictví Doc. MUDr. Leoše Hegera a zástupkyně světové zdravotnické organizace pro ČR Aleny Šteflové. První blok zahájily klíčové přednášky a následující příspěvky byly řazeny do různých kategorií (trénink sociálních a komunikačních dovedností s násilnými pacienty, epidemiologie násilí, etické aspekty a práva psychicky nemocných, deeskalační techniky a strategická opatření v kontextu s násilím či izolace a restriktivní opatření psychiatrických pacientů).

Konference tohoto typu byla v České republice do této doby ojedinělá. Mezi přednášejícími byli zastoupeni lékaři, psychologové, psychoterapeuti, komunikační trenéři, sociální pracovníci, ale především všeobecné sestry. I když se jednalo o evropský kongres, přítomni byli účastníci z mnoha zemí světa (např. Austrálie, Čína, Island, Kanada, USA). I Česká republika zde měla dva aktivní přednášející. Prvním byla všeobecná sestra, česká zástupkyně skupiny EVIPRG PhDr. Marie Trešlová, Ph.D., ze Zdravotně sociální fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích, která prezentovala přednášku o teorii a praxi donucovacích a omezujících prostředků v českém ošetřovatelství u neklidných a agresivních pacientů. Druhým tuzemským přednášejícím byl psychiatr mjr. Doc. MUDr. Jan Vevera, Ph.D. (Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha), který informoval o psychiatrických pacientech trpících schizofrenií, kdy v souvislosti s problematikou násilí zdůraznil, že ne vždy tito pacienti vystupují jako pachatelé násilí, nýbrž se může jednat také o oběti.

V posterové sekci zastupovaly Českou republiku tři příspěvky. Ze Zdravotně sociální fakulty Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích se jednalo o příspěvek PhDr. Marie Trešlové, Ph.D., a Mgr. Lenky Motlové o problematickém chování seniorů s demencí v domácí péči se zvláštním režimem. PhDr. Slavomil Fischer, Ph.D., MBA (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem), a doc. Ijla Žukov, CSc. (Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha), svým posterem informovali o přetrvávající poruše osobnosti vlivem negativních událostí u dětí a adolescentů. Třetí český příspěvek v této sekci pojednával o přednostech kvality života sexuálních deviantů před účinky hormonální terapie, jejímž autorem byl MUDr. Jiří Švarc, Ph.D., a MUDr. Slavoj Brichcín z Psychiatrické léčebny Bohnice.

Co zajímá psychiatry především

Hlavní náplní sdělení přednášejících z celého světa nebyla jen problematika násilí a rozsáhlé výzkumy, ale především snaha objasňovat faktory, za kterých násilné incidenty ve zdravotnickém prostředí vznikají. Do popředí se tak dostávala témata zahrnující profesionální komunikaci ve zdravotnictví, neprofesionální chování zdravotníků či diskuse týkající se restriktivních opatření používaných při péči o agresivní pacienty. Velkým praktickým přínosem byly především workshopy, kde zaznívaly inovační trendy zahraničních nemocnic informující o konstruktivních přístupech k násilně chovajícím se pacientům a interaktivní přednášky zapojující samotné posluchače do dění přednášky – týmová aktivita, krátké divadelní představení, písnička. Byly tak nabídnuty různé formy, kterými se lze učit, „jak správně učit druhé“.

Všeobecné sestry na čestném místě

Dalším významným bodem konference byl obrázek vysoce profesionální podpory všeobecných sester. Velká většina přednášek zazněla z úst právě této kategorie nelékařského personálu. Příkladem nám může být nejen prezentace švédské všeobecné sestry Dr. Anny Björkdalové, která byla první den zařazena do sekce klíčových přednášek společně s významnými psychiatry z USA a Velké Británie, ale i mnoho dalších průzkumů prezentovaných všeobecnými sestrami.

Je možné konstatovat, že vesměs všechny příspěvky zdůrazňovaly a svým obsahem i prezentací vyjadřovaly hlavní myšlenku kongresu i úsilí přítomných profesionálů, a tím je péče orientovaná na pacienta, charakterizovaná především zajištěním a uspokojením potřeby jistoty a bezpečí.

Organizátorům kongresu významně pomohla účast dobrovolníků – dvou studentů ošetřovatelství u Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulty (Aneta Kubátová a Mgr. Jaroslav Pekara) a jedné studentky z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Zuzana Dvouletá).

Mgr. Jaroslav Pekara, PhDr. Marie Trešlová, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta

 
  • tisk
  • předplatit si