Zpět na detail čísla

Číslo 10 / 2012

Komplexní péče o seniora byla hlavním tématem tradičních ošetřovatelských dní

Datum: 1. 10. 2012
Autor: Magda Hettnerová

Již po osmnácté hostil Hradec Králové mezinárodní kongres nazvaný Královéhradecké ošetřovatelské dny. Ve dnech 6. a 7. září jej pořádala Česká asociace sester – region Hradec Králové ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Hradec Králové, Lékařskou fakultou UK v Hradci Králové, Nadací pro rozvoj v oblasti umělé výživy, metabolismu a gerontologie a Univerzitou Hradec Králové.

Nosným tématem konference byla aktuální péče o seniory – komplexní přístup ve zdravotnické a sociální sféře, dlouhodobá péče, nechyběla ani ošetřovatelská péče v klinických oborech a vzdělávání nelékařských pracovníků. Hned v úvodu zazněly dvě zajímavé přednášky Mgr. Aleny Šmídové, vedoucí oddělení ošetřovatelství a dalších nelékařských zdravotnických povolání a uznávání kvalifikací na Ministerstvu zdravotnictví ČR, a Mgr. Dany Juráskové, Ph.D., MBA, prezidentky ČAS a ředitelky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Mgr. A. Šmídová se ve své přednášce zaměřila na změny a aktuality z oblasti vzdělávání v ošetřovatelství a dalších zdravotnických povolání. „Ministerstvo zdravotnictví připravilo ve spolupráci s Pracovní komisí k transformaci nelékařských zdravotnických povolání ČR návrh zákona o zdravotnických povoláních, který nahradí zákon č. 96/2002 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních,” uvedla Šmídová. Původní záměr připravit pouze novelu tohoto zákona byl zrušen, protože novelizačních změn je tolik, že převyšují možnosti novely. „Dochází také k posunutí termínu vydání zákona s účinností od 1. ledna 2014,” upozornila Šmídová. K největším změnám, které zákon navrhuje a k nimž se mohli odborníci během září vyjádřit v rámci připomínkového řízení, patří:

Odstranění rozdělení jednotlivých povolání na tři skupiny tzv. bez odborného dohledu, bez odborného dohledu po získání specializace a pod odborným dohledem.

Odstranění dvojkolejnosti vzdělávání u oborů vzdělávaných na VOŠ i Bc., zejména u oborů všeobecná sestra, zdravotnický záchranář a nutriční terapeut.

Zavedení tzv. doby na zapracování pro ab- solventy v rozsahu 3–12 měsíců, v současné době upraveno pouze metodickým opatřením.

Změny některých názvů povolání (odstranění „asistent”).

Úprava celoživotního profesního vzdělávání – místo kreditů počty hodin za rok: pro povolání Mgr., Bc., VOŠ – 12 hodin ročně; pro SZŠ – 6 hodin ročně.

Změny v akreditaci specializačního vzdělává- ní, akreditovaných kvalifikačních i funkčních kurzech.

Změny v registraci NLP, povinnost pouze pro všeobecné sestry a porodní asistentky.

 

Doplnění zákona o řízení ošetřovatelství a ostatních zdravotnických povolání (např. funkce hlavní sestry ČR, ošetřovatelský management ZZ).

Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA, se v úvodu svého příspěvku zaměřila na aktuální situaci domácí péče v ČR. „Domácí péče vznikla v České republice před zhruba dvaceti lety. Byli jsme na ni velmi pyšní, protože to byl první segment, ve kterém pracovala všeobecná sestra samostatně. V průběhu let vzniklo více než 400 agentur domácí péče, které vytvářejí ne úplně dostatečnou síť primárních poskytovatelů. V tuto chvíli je na stole diskuze a návrh ČAS zní, aby jádrem sítě, která bude poskytovat dlouhodobou péči, byly právě agentury domácí péče. Ovšem v letošním roce začíná poprvé klesat objem finančních prostředků, které jdou do domácí péče; systém úhrady, nátlak pojišťoven a nevůle spolupracovat ze strany praktických lékařů způsobuje krach některých agentur domácí péče, a to v takové míře, že pravděpodobně nebude možné s touto sítí do budoucna počítat,” řekla Jurásková.

„Návrh úhradové vyhlášky pro příští rok, to znamená finančních prostředků, které jsou navrhovány agenturám domácí péče pro pokrytí jejich nákladů, jsou tak nízké, že bude pokračovat jejich likvidace,” varovala. Ve svém příspěvku se dále zaměřila na jednání týkající se zákona o dlouhodobé péči s ministerstvem práce a sociálních věcí. „Tento zákon dvakrát neprošel legislativní radou vlády, a tím pádem samostatný zákon nebude. Pro oblast ošetřovatelství je to naprostá tragédie. Obě ministerstva se dohodla jít cestou novely zákona č. 108/ 2006 Sb., o sociálních službách, a novely zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Problém je, že prostřednictvím těchto dvou zákonů bude efektivní poskytování dlouhodobé péče nemožné,” uvedla Jurásková. V souvislosti s poskytováním dlouhodobé péče vytvořila ČAS ve spolupráci s Mgr. A. Šmídovou a s ministrem zdravotnictví doc. MUDr. Leošem Hegerem, CSc., také strategii, která se týká zvyšování kompetencí sester.

Jako první by se měly upravit kompetence sestrám pracujícím v domácí péči. Pokud se bude dařit diskuze a ČAS bude pozvána ke spolupráci na tvorbě systému dlouhodobé péče, budou další úpravy kompetencí směřovat k sestrám v dlouhodobé péči. Po nich se začne pracovat na změnách týkajících se sester v primární péči a až poté přijde na řadu objem činností, které může všeobecná sestra vykonávat v oblasti diagnostiky. „Teprve nakonec a pouze pokud odborná společnost anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny řekne, že chce tuto diskuzi otevřít, budeme diskutovat o navyšování kompetencí sester v anesteziologii. Anestezie je jeden z nejrizikovějších výkonů, a proto se domníváme, že konsenzus s odbornou společností je v tomto případě nutný,” vysvětlila Jurásková.

Během dvou dní zaznělo na konferenci organizované společností Hanzo Production, spol. s. r. o., celkem 43 přednášek, bylo vystaveno pět posterů a proběhl i workshop na téma Komplexní péče o geriatrického pacienta. „Na kongresu bylo zaregistrováno 219 posluchačů. Včetně čestných hostů, organizátorů a vystavovatelů se jej zúčast- nilo 263 lidí,” popsala za pořadatele náměstkyně pro ošetřovatelskou péči FN HK Mgr. Dana Vaň- ková. „Náš veliký dík patří nejen přednášejícím, ale především sponzorům, díky kterým jsme jej mohli zorganizovat,“ dodala Vaňková s tím, že příští ročník se bude v Hradci Králové konat ve dnech 12. až 13 září 2013.

 
  • tisk
  • předplatit si