COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 11 / 2012

Centrální sterilizace ve FN Hradec Králové

Datum: 5. 11. 2012
Autor: Ing. Bc. Zuzana Holečková
Centrální sterilizace ve FN Hradec Králové

Centrální sterilizace (CS) ve Fakultní nemocnici Hradec Králové (FN HK) je od roku 2007 součástí samostatného Oddělení centrálních sálů a sterilizace (OCSS). CS se dělí na tři sterilizační pracoviště, která řídí úsekové sestry. Jde o sterilizaci nástrojů, sterilizaci prádla a sterilizaci na neurochirurgické klinice (NCH). Oddělení CS má celkem 33 pracovníků.

Na sterilizaci nástrojů pracuje personál v třísměnném provozu, na sterilizaci prádla a sterilizaci na NCH je zaveden jednosměnný provoz. Hlavní náplní všech jmenovaných pracovišť je předsterilizační příprava a sterilizace nástrojů a pomůcek pro 123 interních zákazníků, kterými jsou Centrální operační sály (COS), Chirurgická klinika, Porodnická a gynekologická klinika, Neurochirurgická klinika, Oddělení dětské chirurgie a traumatologie, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, plastická chirurgie, ambulance a jednotlivá lůžková oddělení všech klinik FN. CS poskytuje služby i pro 60 externích zákazníků. Ročně se na CS zpracuje 369 896 ks kontejnerů, pomůcek, nástrojů apod.

Centrální sterilizace sídlí v Bedrnově pavilonu ve FN HK a je rozdělena na tři zóny: septickou příjem, mezoseptickou setovna a aseptickou výdej.

V septické zóně probíhá příjem a mytí pomůcek, sterilizačních a dekontaminačních kontejnerů z Centrálních operačních sálů a mytí sálové obuvi. Pracují zde pracovníci POD (sanitáři), kteří přebírají nástroje a pomůcky. Zákazníci CS píší žádanky v  PC, v systému MEDIX. Žádanka se vytiskne na příjmu a prochází se sterilizovanou položkou celým procesem na CS. Pomůcky se v příjmové části sterilizace roztřídí na strojově a na ručně myté. Ruční mytí a sušení probíhá za použití vodních a vzduchových tlakových pistolí. Strojově myté pomůcky sanitáři opláchnou od dekontaminačního roztoku, rozloží na mycí sítka, vloží na stojan, který se zaveze do mycího automatu, a spustí mycí program trvající 90 minut při expozici mytí 93 °C/10 min. Na mytí nástrojů využíváme tři prokládací chemotermické dezinfektory Miele. Jeden přístroj má program Oxivario, který se vyznačuje tím, že k mycímu prostředku je přidán peroxid vodíku pro zvýšení účinnosti mytí. Tento program používáme na mytí silně znečištěného a laparoskopického instrumentária. Mycí automaty jsou pravidelně testovány chemickými testy (teplota, čas) a štěrbinovými a dutinovými testy (kvalita a účinnost mytí).

Sterilizační a dekontaminační kontejnery se myjí v mycím dezinfekčním stroji Kromo.

Na dočištění jemných nástrojů využíváme ultrazvukovou čističku.

Na mytí sálové obuvi máme tři chemotermické dezinfektory Miele.

Pracovníci na příjmu také zajišťují přípravu dekontaminačních roztoků na COS a na jednotlivá oddělení Chirurgické kliniky. Na ředění dekontaminačních roztoků používáme elektronický směšovač, který zajišťuje požadovanou koncentraci roztoku.

V mezoseptické zóně - setovně, která navazuje na prokládací myčky, se provádí setování operačních sít a balení jednotlivých nástrojů a pomůcek.

Nástroje se po umytí pečlivě zkontrolují a zámky a klouby nástrojů se ošetří speciálním olejem. Nástroje nefunkční, nekompletní nebo zkorodované se vyřadí a nahradí jinými. Operační sety se skládají do sterilizačních kontejnerů, přiloží se chemický test a po uzavření se kontejner opatří plombami a identifikačním štítkem s chemickým testem, kódem pracovníka a daty sterilizace a exspirace.

Jednotlivě balené pomůcky se vkládají do kombinovaných sterilizačních obalů, které se uzavírají svárem na průběžných svářečkách. Jednotlivé obaly obsahují chemický test, kód pracovníka a název oddělení. Takto zpracované nástroje a pomůcky jsou předány ke sterilizaci. V setovně jsou také umístěny sterilizační přístroje. Pracují zde pracovníci POD a NLP.

Druh sterilizace se řídí doporučením výrobců jednotlivých pomůcek.

Na našem pracovišti provádíme sterilizaci parou v parních autoklávech, formaldehydovými parami ve formaldehydovém sterilizátoru Matachana a sterilizaci plazmou peroxidu vodíku v plazmových sterilizátorech.

V parních sterilizátorech se sterilizují kontejnery s nástroji a jednotlivě balené pomůcky kovové, skleněné a některé plastové. Na těchto sterilizátorech se denně provádí vakuový test a BD test včetně BD testu dutinového. Parní sterilizace   probíhá sycenou vodní parou  celkem 70 minut  při expozici 121 °C/205 kPa/20 minut a 90 minut při expozici 134 °C/304 kPa/7 minut. Pro sterilizaci termolabilních pomůcek se používá nízkoteplotní sterilizace formaldehydová. Sterilizuje se pomocí směsi formaldehydové a vodní páry. Cyklus trvá celkem 240 minut při expozici  60 °C po dobu 30 minut. Další možností studené sterilizace je plazmový sterilizátor. Sterilizačním médiem je plazma peroxidu vodíku, sterilizační teplota je 50 °C a celý cyklus trvá 50 min. Výhodou plazmové sterilizace je krátký, suchý a zcela netoxický proces, který je šetrný ke sterilizovaným pomůckám a k personálu CS. Pro krátký cyklus je plazmová sterilizace ve velké míře využívána na Statim vsázky.

Sterilní materiál se vyrábí v šaržích. Každý sterilizační přístroj je validován dle požadavků ČSN EN 554. Průběh jednotlivých cyklů je kontrolován elektronickým systémem a zaznamenáván mechanickým zapisovačem. Kontrolu průběhu sterilizace na displeji provádí vizuálně i pracovník provádějící sterilizaci. Další kontrolou jsou chemické testy, které se vkládají do každé vsázky. Počet testů se řídí velikostí sterilizační komory. Po skončení sterilizace se tyto testy vyhodnotí a spolu s tištěným záznamem o proběhlé sterilizaci se vloží do sterilizačního deníku. Kontrolou správné funkce sterilizátoru je biologické testování, které se provádí pravidelně jednou měsíčně nebo mimořádně po servisním zákroku na doporučení servisního technika. Protokoly o biologickém testování se vkládají do sterilizačního deníku.

V aseptické zóně – výdeji pracují NLP a probíhá zde kontrola materiálu po sterilizaci a jeho výdej. U jednotlivých obalů se kontroluje čistota a celistvost obalu, pevnost sváru a zbarvení chemických testů. Následně se označí štítkem s datem sterilizace a exspirace. U kontejnerů se zkontrolují plomby a zbarvení chemických testů. Sterilní materiál se s vytištěnou výdejkou připraví k expedici.

Na Centrální sterilizaci používáme informační systém Medix. Jeho součástí je modul pro řízení jednotlivých procesů sterilizace. Každá sterilizovaná položka má jedinečný čárový kód, podle kterého je kontrolován její pohyb na CS a také na operačních sálech.

Další nedílnou součástí informačního systému je softwarová aplikace DP 3,5 CZ – dokumentace procesů. Tento informační systém zajišťuje dokumentaci mycích a sterilizačních procesů, jejich archivaci a monitoring přístrojů servisními firmami, což umožňuje pružné reagování na případné poruchy.

Na celém pracovišti probíhá pravidelná dezinfekce a úklid dle Dezinfekčního plánu OCSS.

Naše pracoviště se každoročně úspěšně zúčastňuje programu externího hodnocení kvality (EHK). Důkladná předsterilizační příprava a následná sterilizace se podílí na omezování nozokomiálních nákaz a zachovává funkčnost a ekonomickou hodnotu nástrojů a pomůcek.  K tomu všemu přispívá vybavení našeho pracoviště moderními přístroji a neustálé vzdělávání personálu Centrální sterilizace.

Ing. Bc. Zuzana Holečková – vrchní sestra OCSS FN Hradec Králové

Marie Šilhanová – úseková sestra CS FN Hradec Králové

 

 
  • tisk
  • předplatit si