Zpět na detail čísla

Číslo 2 / 2012

Jóga podporuje hojení

Datum: 6. 2. 2012
Autor: Heilberufe

Může kurs jógy pomoci ženám, aby se vyrovnaly s rakovinou prsu a terapií? Jaké má účinky? Tyto otázky byly zkoumány v rámci studie prováděné mamografickým centrem klinického zařízení Berlín Westend a vysokou školou Alice Salomonové v SRN.

Diagnóza rakoviny prsu zastihne větši­nu žen nepřipravených. Hned poté na­stoupí terapie, která je mimořádně za­těžující. Kurs jógy pro ženy po operaci prsu je jednou z možností, jak tuto zátěž zmírnit a jak podpořit ženy, aby se fyzic­ky zotavily a duševně stabilizovaly.

Pozadí studie

Abychom zjistili, jak jóga působí a kdy je správný okamžik začít cvičit, rozdělí­me všechny ženy, které se hlásí do kur­su, do dvou skupin: intervenční a če­kací. První skupina začne se cvičením již dva až tři dny po operaci. Tyto ženy přicházejí na svou první jogistickou lekci ještě s redonovými sáčky. Čeka­cí skupina začne cvičit s časovým od­stupem až po pěti týdnech. Nábor mezi ženami provádí lékařka a psycholož­ka. Nad namátkovým rozdělením do dvou skupin má dohled Institut bio­metrie a epidemiologie při Charitě. Na začátku a na konci cvičení vyplní ženy standardizovaný dotazník. Jedna dok­torandka vybere údaje a bude je hod­notit v rámci své dizertace.

Cvičení

Kurs jógy probíhá dvakrát týdně. Vedu tuto skupinu střídavě s učitelkou jógy, která sama před 15 lety onemocněla rakovinou prsu. Provádíme posilují­cí a uvolňující cvičení a dbáme na to, aby každá žena našla svůj individuál­ní stupeň obtížnosti. Kdo se při cviče­ní cítí dobře, cvičí se správnou inten­zitou. Ženy by měly znovu získat své tělesné schopnosti, ale měly by rovněž cvičit pro radost. Dobrou stránkou jógy je zlepšit fyzickou kondici, ale také po­zitivně psychicky působit. Jóga posiluje koncentraci a pečlivost. Díky pravidel­nému cvičení mohou ženy najít vnitř­ní klid a sílu, naučí se lépe posoudit své vnitřní potřeby. Tímto způsobem se posilují proto, aby překonaly svou nemoc, ale také aby našly svou osobní cestu na základě všech léčebných mož­ností, tipů a doporučení.

Hodina jógy začíná v poloze na zá­dech. Tělo, paže a nohy se na podlaze mobilizují. Tyto cviky na žíněnce pod­porují pružnost a sílu a skýtají součas­ně maximální jistotu a spolehlivé mě­řítko pro správné držení těla. Potom ná­sledují různé dechové cviky, které ženy učí uvědomovat si pocit při roztahová­ní dýchacích prostorů. Dýchání se stává pravidelnějším a hlubším. Ženy se navíc stávají soustředěnějšími a pozornějšími a cítí, jak pohyby působí a které jim dě­lají dobře. Dechové cviky ale také umož­ňují pořádně vydechnout. Pohyby vstoje a vsedě se zaměřují na pohyblivost paží a ramen, posilují nohy a zlepšují rovno­váhu. Na závěr hodiny jsou řízená cviče­ní koncentrace. Tak se odbourávají zby­tečně zadržovaná napětí.

Shrnutí

Ženy mohou dobu po operaci a even­tuální následnou léčbu využít k tomu, aby zlepšovaly své fyzické a psychické zdraví (wellness) pravidelnými cviky jógy. Pomocí jógy rychleji znovu dosáh­nou své normální pohyblivosti a síly. Opatrné držení těla, které si člověk po operaci nevědomky osvojí, se díky cvi­kům odstraní. Cílem je, aby ženy získa­ly bezpečný pocit těla, aby nakonec cvi­ky prováděly tak, že jim optimálně vy­hovují. Mnoho žen zůstane po skončení deseti lekcí kursu ve skupině.

(Kollak, I. Yoga unterstützt die Heilung. Heilberufe, 60, 2008, č. 10, překlad jš)

 
  • tisk
  • předplatit si