COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 2 / 2012

Pracovní skupina pro bezpečí zdravotníků

Datum: 6. 2. 2012
Autor: Bc. Jindra Kracíková

Jsem vedoucí pracovní skupiny založené v rámci České asociace sester (ČAS) k podpoře bezpečí zdravotníků při výkonu povolání. Ostatními členkami jsou Jindřiška Pavlicová, místopředsedkyně nefrologické sekce ČAS a Mgr. Šárka Šlégrová, hlavní sestra Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze.

Naše skupina chce podporovat pozitivní postoj zdravotníků a zaměstnavatelů ke kontinuálnímu zvyšování bezpečného pracovního prostředí, a to zejména pro­střednictvím akcí v rámci celoživotního vzdělávání. Kupříkladu v květnu loňské­ho roku se uskutečnila 3. jarní konfe­rence prezidia ČAS, jejímž hlavním té­matem bylo právě bezpečí zdravotníků. (Více ve Florence č. 6/2011, str. 31).

Za další zásadní cíl jsme si vytkly podporu výzkumu. Výsledkem posled­ního setkání skupiny je dotazník, který nabízíme vysokým školám právě jako téma pro studentský výzkum. Jeho cí­lem je zejména zjistit, co trápí nelékaře. Je to poranění ostrým předmětem, pro­fesionální infekce, manipulace s che­mikáliemi, manipulace s cytostatiky, nehody a zranění, poruchy pohybové­ ho aparátu, fyzické napadení, verbální napadení, šikana, bossing, anebo je to syndrom vyhoření?

Naše skupina má vytipované sub­jekty, se kterými v budoucnosti navá­že kontakt. Patří mezi ně již zmíněné vysoké školy v rámci podpory výzku­mu, pracovní skupina ČAS pro kvalitu ošetřovatelské péče, skupina soudních znalců v oblasti bezpečné péče a bez­pečného prostředí, organizace, které podporují aktivity zaměřené na bezpečnou péči a bezpečné prostředí ve zdravotnictví. Slibujeme si, že velmi přínosná bude spolupráce se sekcemi a regiony ČAS. Ve svém programu máme rovněž připomínkování aktuálně připravova­né legislativy z oblasti bezpečného pro­ středí pro zdravotníky.

Dotazník

Zajímá nás názor nelékařů na bezpeč­nost personálu, a proto by pracovní skupina ráda prostřednictvím tohoto článku požádala čtenářky a čtenáře, které tato problematika zaujala, o vy­plnění následujícího dotazníku.

Bc. Jindra Kracíková, PS pro bezpečí zdravotníků

 
  • tisk
  • předplatit si