COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 2 / 2012

Současné ošetřovatelství v nefrologii a technické aspekty

Datum: 6. 2. 2012
Autor: Jindra Pavlicová

Vloni se ve dnech 10. až 11. listopadu v Brně uskutečnila nejvýznamnější akce nefrologických sester – XI. multidisciplinární kongres nefrologické sekce ČAS s mezinárodní účastí.

Významnou částí akce byly přednášky k 20. výročí vzniku ČAS a 40. výročí založení EDTNA/ERCA (Evropská dia­lyzačně transplantační společnost ses­ter a techniků). Členství v tomto evrop­ském profesním sdružení je dobrovol­né a prestižní (některé naše členky jsou v něm registrovány přes 30 let).

V uplynulém roce slavily různá vý­ročí i mnohé hemodialyzační jednotky, a proto se zavzpomínalo, co se za ta léta udělalo, jak se změnila práce sester na nich a hlavně jaká je současná péče. Hodně se hovořilo o kvalitě a jejím zvy­šování pro usnadnění života pacientů. Předsedkyně slovenských sester pracujících v nefrologii seznámila účast­níky s vývojem ošetřovatelství na HDS (hemodialyzačních střediscích) na Slo­vensku a poukázala na velký pokrok posledních let. Jeden z odborných blo­ků byl věnován stresu a syndromu vy­hoření. Zajímavá byla kazuistika pa­cienta dialyzovaného 26 let. Diskutovaným tématem byly prázdninové dialýzy a výcvik instruktorů pro re­kondiční pobyty pacientů. Vzpomnělo se na první prázdninové (dovolenko­vé) dialýzy, které se uskutečnily před více než 20 lety. Byla to doba velkého nadšení a velkého dobrovolného nasa­zení. Dnes již jsou tyto pobyty řešeny profesionálně a nejdůležitější na nich je, že zvyšují kvalitu života pacientů. Den ledvin jako prevence je velkou vý­zvou pro samostatnou práci a pro vlast­ní kompetence nefrologických sester. Zde se v rámci základních ošetřovatel­ských vyšetření může projevit mnoho rizikových faktorů, které vedou k onemocnění ledvin nebo až k jejich úplné­mu selhání.

Na kongres patří již tradičně před­nášky s transplantační problematikou. Na celém světě je málo kadaverózních dárců a Česká republika není výjim­kou. Proto se dnes více prosazují trans­plantace od živých dárců. Živým dár­cem může být rodina, sourozenci, ale podle nejnovějších trendů i manžel/ka, přátelé. V této souvislosti se hovoří i o preemptivní transplantaci, kdy je zákrok proveden ještě před zahájením dialyzační léčby (HD i PD). Vlastní vý­kon transplantace ledvin je po chirur­gické stránce stejný, jen se mnohdy liší v přípravě před výkonem.

Několik přednášek bylo věnováno peritoneální dialýze (PD), informacím o tom, jaké jsou její konkrétní možnos­ti, jaké jsou novinky a jak před zaháje­ním léčby edukovat pacienta. Na kon­gresu zazněla také přednáška o smyslu bezpečné infúzní linky. V posledních letech se dbá nejen na bezpečí pacientů, ale i personálu, a tak tato přednáška patří do ošetřovatelství ve všech jeho oborech.

Jindra Pavlicová, nefrologická sekce ČAS

 
  • tisk
  • předplatit si