COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 2 / 2012

Unikátní experiment

Datum: 6. 2. 2012
Autor: Šárka Urbánková

Odborníci z Ústavu soudního lékařství (ÚSL) FN u sv. Anny v Brně a odbor služ­by dopravní policie Krajského ředitelství Zlínského kraje uskutečnili společný expe­riment. 

Jeho cílem bylo ověřit, zda páry ne­mrznoucích směsí do automobilů (obsahu­jící mimo jiné etanol, glykol a vyšší alkoho­ly), které se snadno v podobě etanolových par dostávají do kabiny vozu, mohou ovliv­nit výsledek dechové zkoušky, eventuálně míru a trvání takového ovlivnění.

K experimentu bylo použito 10 různých osobních automobilů, různé typy neředě­ných, běžně na trhu dostupných nemrznou­cích směsí určených pro použití při teplotách od ­19 °C do ­35 °C, dva typy dechových ana­lyzátorů. Bylo provedeno 34 experimentů. Ani v jednom případě nebylo nulové hodnoty dosaženo před uplynutím 4 minut od použi­tí ostřikovače, pozitivita zkoušky přetrvávala nejdéle 13 minut. Je tedy nesporným faktem, že použití nemrznoucí směsi obsahující eta­nol k ostříknutí skla automobilu zkreslí vý­sledek dechové zkoušky ve smyslu falešné po­zitivity. Během kontroly lze doporučit zcela jednoduchý postup. Stačí, aby řidič vystoupil z kabiny vozu, asi 2krát až 3krát se nadechl čerstvého vzduchu, a pokud skutečně alko­hol nepožil, zkouška bude okamžitě a s ab­solutní jistotou negativní.

Šárka Urbánková, FN u sv. Anny v Brně, Mezinárodní centrum klinického výzkumu

 
  • tisk
  • předplatit si