COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 3 / 2012

Kreditní komise ČAS

Datum: 5. 3. 2012
Autor: Bc. Anna Skalická

Kreditní komise ČAS vznikla v roce 2004, kdy byl přijat zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče. Jaký je tedy úkol komise?

Zákon mimo jiné pro nelékařské zdravotnické pracovníky zavedl povinnost soustavného, celoživotního vzdělávání. Celoživotním vzděláváním se rozumí průběžné obnovování, zvyšování, prohlubování a doplňování vědomostí a dovedností v příslušném oboru v souladu s rozvojem oboru a nejnovějšími vědeckými poznatky. Plnění povinností celoživotního vzdělávání se prokazuje na základě kreditního systému. Získání stanoveného počtu kreditních bodů je podmínkou registrace zdravotníků.

Kreditní komise České asociace sester (ČAS) jako největšího profesního sdružení zdravotníků nelékařů je oprávněna vydat, či nevydat souhlasné stanovisko se zařazením vzdělávací akce do kreditního systému (není ale zmocněna přidělovat, udělovat či souhlasit s počty kreditů).

Žádosti o akreditaci akce

Pořadatel vzdělávací akce musí v dostatečném předstihu před datem jejího konání podat žádost, kterou kreditní komise posoudí. Závazná pravidla pro podání žádostí o přidělení kreditních bodů jsou stejně jako řada dalších dokumentů a praktických rad k dispozici na webových stránkách komise: http://www.cnna.cz/prezidium/komise-pri-prezidiu/kreditni-komise. Proto jen stručně připomínám: vyplněný formulář žádosti je třeba poslat vždy ve dvojím vyhotovení. Při žádosti o akreditaci hromadné akce (vícekrát opakované) je třeba použít zvláštní formulář, který lze rovněž stáhnout na webu komise. Při akreditaci e-learningového vzdělávání je nutno k žádosti o schválení poslat vyplněný formulář rovněž ve dvojím vyhotovení. Veškeré náležitosti k vyplnění jsou stejné jako u jiných forem vzdělávání, pouze u názvu akce je třeba doplnit, že jde o formu e-learningu. Zároveň s tímto formulářem žadatel odešle k odbornému posouzení obsah kursu, a to na e-mailovou adresu e-learning@cnna.cz. K obsahu je vždy nutné uvést, komu je kurs určen. Po splnění těchto podmínek bude kursu do jednoho měsíce vydáno souhlasné/nesouhlasné stanovisko. Kreditní komise ČAS nepřiděluje kreditní body jazykovým a počítačovým kursům.

Udělování souhlasného stanoviska

ČAS v rámci svých vnitřních dokumentů vydala směrnici o vydávání souhlasného stanoviska. V ní jsou uvedena pravidla, podle kterých se posuzuje, zda kreditní komise souhlasné stanovisko se zařazením akce do kreditního systému vydá, či nikoli. Text směrnice byl počátkem tohoto roku novelizován a je rovněž uveden na webových stránkách kreditní komise ČAS.

Členky kreditní komise: zleva sedí Anna Skalická a Jana Farkačová, za nimi stojí Jana Vlková a Miloslava Machovcová.
Foto: Václav Kříž

Kreditní komise ČAS pracuje ve stabilním složení a schází se jednou za měsíc. Má pět členů a její první předsedkyní byla Růžena Wagnerová. V roce 2006 se této funkce ujala Bc. Milada Appeltová a od roku 2008 komisi vede Bc. Anna Skalická. Členkou kreditní komise je mimo jiné i administrativní zaměstnankyně ČAS, která má za úkol vyřizovat obrovské množství administrativní práce komise. Na vyřízení žádosti o souhlasné stanovisko se vzdělávací akcí má ČAS 21 dnů, většina požadavků je ale vyřízena do týdne. Dlouhé roky administrativu kreditní komise vyřizovala Jana Vlková, která v roce 2011 odešla na zasloužený odpočinek. Za její ochotu a trpělivost, s jakou veškeré „papírování“ komise zvládala, jí patří náš obrovský dík. Nadále ale zůstává členkou kreditní komise, která jejích zkušeností bude i v budoucnu ráda využívat. Na místo J. Vlkové nastoupila v lednu 2012 Jana Farkačová. E-learningové kursy v kreditní komisi hodnotí Sylva Křečková a nutno dodat, že přečíst takové množství odborného textu si zasluhuje obdiv. Kreditní komise za kalendářní rok vydá přibližně 5 500 souhlasných stanovisek. Tento počet je poslední roky stabilní. Největším problémem pro nás, ale především pro žadatele, jsou špatně vyplněné žádosti nebo situace, kdy nejsou dodány všechny potřebné doklady. Tím se prodlužuje termín vyřízení žádosti.

Kontakt: Česká asociace sester, kreditní komise, Londýnská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: kreditni.komise@cnna.cz, tel: +420 222 514 797.

Úřední hodiny: pondělí 12.30–15.30 hodin, středa 8.00–16.00 hodin, pátek 8.00–12.00 hodin.

Bc. Anna Skalická, předsedkyně kreditní komise ČAS

 
  • tisk
  • předplatit si