COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 3 / 2012

Výměna generací

Datum: 5. 3. 2012
Autor: Růžena Wagnerová

Ve Všeobecné fakultní nemocnici (VFN) se 3. ledna konalo přátelské setkání se třemi vrchními sestrami a dvěma vedoucími laborantkami.

Eva Červinková, Miluše Dvořáčková, Libuše Krulišová a vedoucí laborantky Jana Farkačová a Ivana Procházková. Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Mgr. Dita Svobodová všem poděkovala za jejich dlouholeté působení ve VFN i v ČAS. Vrchní sestry a vedoucí laborantky na setkání provedly krátkou bilanci svého dosavadního profesního života.

Vrchní sestra Eva Červinková přinesla zásadní změny v péči o seniory

Eva Červinková patří mezi zakladatelky ČAS a 12 let byla předsedkyní sekce geriatrické – ošetřovatelská lůžka. Za tuto činnost byla vyznamenána v roce 2009 cenou Florence Nightingale. Většinu svého profesního života strávila na interních odděleních, od roku 1986 pak na geriatrickém oddělení VFN. Její činnost přinesla zásadní změny do péče o seniory, zvláště po r. 1989, kdy došlo k osamostatnění ošetřovatelské péče. Jako jedna z prvních zavedla na klinice ošetřovatelský proces, novou funkci aktivizační sestry, zavedla překladovou ošetřovatelskou zprávu a kompletní ošetřovatelskou dokumentaci. Své zkušenosti prostřednictvím ČAS předávala sestrám z jiných zdravotnických pracovišť. E. Červinková přispěla k tomu, že se na klinice jako na prvním pracovišti v ČR uskutečňují kursy pro hojení ran, které proškolují sestry z VFN, ale i z ostatních zdravotnických zařízení. Na kliniku začínají docházet dobrovolníci ze sdružení ADRA, aby zpříjemnili pobyt dlouhodobě ležícím pacientům. Za svůj největší úspěch považuje E. Červinková zviditelnění sesterské profese, osamostatnění ošetřovatelské péče, dobrou spolupráci s lékaři a udržení dobrého zdravotnického týmu. V roce 2006 byla oceněna na kongresu Ostravské gerontologické dny prestižní cenou Za mimořádný přínos v oboru gerontologie.

Vrchní sestra Miluše Dvořáčková, nejdéle sloužící vrchní sestra VFN

M. Dvořáčková byla ve funkci vrchní sestry VFN od roku 1978. Začátky nebyly jednoduché. Nemocnice se stále potýkala s nedostatkem sester. Pokud chtěla zajistit provoz kliniky, objížděla zdravotnické školy a snažila se získat nové sestry. Jako vrchní sestra spolupracovala s řadou přednostů klinik. Vždy kladla důraz na poskytování kvalitní profesionální ošetřovatelské péče. Podařilo se jí prosadit na klinice ošetřovatelský proces a osamostatnění ošetřovatelské profese. Během jejího působení ve funkci vrchní sestry se podařilo vybudovat na klinice čtyři jednotky intenzivní péče a rozšířit gastroenterologické oddělení včetně ambulance na fakultní poliklinice. Sestra Dvořáčková prosazovala kontinuální vzdělávání zdravotnických pracovníků nelékařů. Podílí se na výchově sanitářů a léta je garantem kursů sanitářů, kde sama sanitáře vzdělává. Z kliniky neodchází a je tomu ráda. Nadále bude předávat svoje dlouholeté zkušenosti mladé generaci.

Vedoucí laborantka Jana Farkačová měla velký podíl na zřízení odběrového centra

J. Farkačová je členkou výboru sekce zdravotních laborantů ČAS a laborantkou po celý profesní život. Postupně se vypracovala na vedoucí, později vrchní laborantku. Zpočátku neměla snadný úkol. Ve VFN docházelo ke slučování laboratoří a ne všichni byli z těchto kroků nadšeni. Zajištění provozu a stmelení pracovního kolektivu rozhodně nebylo snadné. Za svůj největší úspěch považuje zřízení odběrového centra na fakultní poliklinice VFN, kde se provádějí odběry pro všechna pracoviště a zkvalitňují se tak služby pacientům. Nelehké bylo i zavedení nepřetržitého provozu laboratorních provozů ve VFN, nutné vzhledem k nárůstu počtu výkonů.

Vrchní sestra Libuše Krulišová – od počátku ČAS předsedkyně pediatrické sekce

L. Krulišová je od vzniku ČAS předsedkyní její pediatrické sekce. Během té doby zorganizovala desítky kursů a konferencí a celou řadu dalších akcí. Spolupodílela se na knize Základní ošetřovatelská péče v pediatrii, kterou vydalo nakladatelství Galén. Za svou činnost v České asociaci sester byla vyznamenána v roce 2010 cenou Florence Nightingaleové. Sestra Krulišová nastoupila v roce 1969 na III. dětskou kliniku VFN. Později se stala vrchní sestrou. Jedním z velkých úkolů vrchní sestry bylo v té době sloučení klinik a spojení kolektivů. Nebyl to úkol jednoduchý, ale povedl se. Po r. 1989 se začaly hospitalizovat na klinice děti s doprovodem. Bylo velice důležité sestry na tuto novou situaci připravit a to byl také velký úkol vrchní sestry. Za svůj největší úspěch považuje L. Krulišová realizaci Centra pro komplexní péči pro děti. I když nyní skončila ve funkci vrchní sestry, zůstává na klinice, kde se vrátila k práci dětské sestry.

Stojící zleva: Iva Procházková, Miluše Dvořáčková, Libuše Krulišová. Sedící zleva: Jana Farkačová, Eva Červinková.

Vedoucí laborantka Iva Procházková zavedla laboratorní informační systém

V letech 1998–2001 byla I. Procházková předsedkyní sekce imunologických laborantů ČSAKI. Od roku 1990 pracovala jako vedoucí laborantka na oddělení klinické imunologie (později Ústav klinické imunologie). Hlavním přínosem vedoucí laborantky bylo zavedení laboratorního informačního systému v r. 1991, který v imunologických laboratořích nebyl běžný. V 90. letech se I. Procházková významně podílela na zařizování nových laboratorních prostorů a zasloužila se o modernizaci laboratoře, která v současné době patří k nejmoderněji vybaveným. Na konci roku 2004 se imunologická a alergologická laboratoř stala součástí ÚKBLD. I. Procházková dál pokračuje v progresivním trendu modernizace a racionalizace laboratorního provozu.

Růžena Wagnerova

 
  • tisk
  • předplatit si