Zpět na detail čísla

Číslo 4 / 2012

Mezinárodní aktivity ČAS

Datum: 2. 4. 2012
Autor: Mgr. Veronika DiCara

Pro image českého ošetřovatelství, ale nejen pro ni, je důležité členství v International Council of Nurses (ICN).

International Council of Nurses (ICN) se zabývá ošetřovatelstvím v ce­losvětovém měřítku a Evropa je pou­ze menším regionem. Jiné regiony jsou větší a jejich problémy spjaté s profe­sí sestry jsou výrazně odlišné. ICN nicméně produkuje kvalitní doporu­čení a dokumenty, které mohou být nalezeny na www.icn.ch. ICN vydává velmi kvalitní impaktovaný čtvrtlet­ní časopis International Nursing Re­view, zabývající se výzkumem v ošet­řovatelství. Některá čísla jsou v tiš­těné podobě k dispozici v knihovně ČAS v Praze.

Evropská federace sesterských organizací

V kontextu Evropské unie je velmi důležité aktivní členství ČAS v Evrop­ské federaci sesterských organizací (EFN). EFN je proaktivní při prosazo­vání zájmů evropských sester a jejich pacientů na půdě Evropského par­lamentu a Evropské komise. Vzhle­dem k tomu, že zasedání EFN se ob­vykle účastní zástupci z většiny zemí EU, včetně Norska, Islandu, Chorvat­ska a dalších, má tato organizace sil­ný mandát k tomu, aby mohla hovo­řit za evropské sestry. V současnos­ti EFN podporuje spojování různých sesterských organizací z jednoho stá­tu a zvyšování počtu členů národ­ních organizací, aby byl její mandát ještě silnější. EFN je velmi úspěšná při vytvá­ření zájmových aliancí, např. při mo­dernizaci směrnice č. 36/2005 o uzná­vání kvalifikací se spojila se zástupci ostatních sektorových profesí (veterináři, farmaceuti, lékaři, zubaři, archi­tekti), aby bylo možné prosadit společ­né cíle. V lobování u členů europar­lamentu za prosazení zájmů sester je EFN taktéž úspěšná. EFN kontinuálně mapuje situaci týkající se sester a ošet­řovatelství ve všech členských státech EU. EFN často požádá své členy o do­dání konkrétních informací k urči­tému problému, které jsou pak vyu­žity na půdě evropských organizací. Členové EFN využívají tuto organi­zaci pro konzultaci určitého problé­mu s ostatními členy EFN. Tím vzni­ká velmi účinná síť pro spolupráci a komunikaci.

Sestry z EFN

Dále je časté, že členové EFN požá­dají EFN o oficiální podporu, například pokud národní vláda hodlá přijmout kroky, které by mohly vést k poškoze­ní zájmů sester v dané zemi. Členové EFN se setkávají 2krát ročně, průběž­ně od EFN dostávají přehled důležitých dokumentů týkajících se ošetřovatel­ství v EU, které společně komentují. Další informace mohou být nalezeny na www.efn.be. V kanceláři ČAS jsou dále k dispozici knihy mapující práci EFN v posledních 40 letech a vliv ses­ter na politická rozhodování v Evropě (v angličtině).

Zapojení ČAS do mezinárodních projektů

Účast v mezinárodních projektech je další důležitá část mezinárodních ak­tivit ČAS. Společně s EFN se ČAS při­pravuje na práci v projektu EU, který se bude týkat výměny zkušeností v ob­lasti bezpečí a spokojenosti pacienta. Již druhým rokem pracujeme s part­nery ze třech dalších zemí EU na pro­jektu, který je financován v programu Leonardo da Vinci. Tento projekt se zabývá vytvořením e­learningových kursů o možnostech moderních ne­mocničních lůžek a přidružených pro­blémech, a to ve všech 4 mateřských jazycích partnerů, aby zejména sestry měly k těmto informacím snadný pří­stup. Forma připravovaného e­learni­gového kursu se zdá být velmi interak­tivní, zábavná, ale i informativní.

Zapojení do dalších mezinárod­ních projektů je žádoucí a připravuje se, ale je k němu nutné zapojení dalších pracovníků, kteří budou úkoly projektů plnit. Za práci v projektech často náleží spolupracovníkům fi­nanční odměna. Zástupci odborných sekcí a regionů ČAS jsou zváni na konference sester­ských organizací v jiných zemích EU. Jednotlivé sekce ČAS participují v me­zinárodních akcích ve svých oborech. Příležitostné osobní setkávání s ko­legy (např. při jejich návštěvách Pra­hy) z jiných zemí je příjemným zpest­řením a přináší nové podněty a pohle­dy na sesterská témata.

Význam mezinárodní spolupráce pro ČAS 

Aktivní zahraniční spolupráce je pro české ošetřovatelství důležitá, mimo jiné se zahraniční kolegové sezná­mí s českými sestrami, zdravotníky a zdravotnictvím. Tím se odstraňuje určitá bariéra, která zde v minulosti vznikla. Pro ČAS tato spolupráce zna­mená kontinuální přísun informací, účast na rozhodování o sesterských otázkách, síť kontaktů, možnosti kon­zultací a podporu.

Výzva a inspirace

Do budoucna bych byla ráda, aby byl zachován současný rozsah spolupráce v rámci EU. Dále je nutné zintenzivně­ní spolupráce na úrovni ICN, ale také mezinárodní spolupráce na regionální úrovni. K tomu je třeba více kolegyň, které k tomu mají chuť a komunikují v angličtině či v němčině.

Mgr. Veronika Di Cara, prezidium ČAS

 
  • tisk
  • předplatit si