COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2012

Co se osvědčuje, není třeba měnit

Datum: 7. 5. 2012
Autor: Jarmila Škubová

Přísloví v titulku tohoto rozhovoru vyjadřuje filosofii FOPTO. Federace ortopedických protetiků technických oborů je jednou z organizací Přípravného výboru České komory zdravotnických pracovníků (PV ČKZP). O tom, co je je dnes pro ni důležité a co by bylo dobré měnit a co ne, jsme hovořili se zástupcem FOPTO PhDr. Mgr. Václavem Vlčkem, CSc.

Koho sdružuje Federace ortopedických protetiků technických oborů a co je hlavní náplní Federace?

Federace ortopedických protetiků technických oborů (dále jen FOPTO) sdružuje odborníky v oblasti ortopedické protetiky, tj. protetiky, ortotiky a kalceotiky, a to bez rozdílu, zda působí ve zdravotnictví při práci s pacienty, nebo vně zdravotnictví, nejčastěji v režimu živnostenského zákona. Z uvedeného vyplývá, že ne všichni členové FOPTO jsou zdravotnickými pracovníky ve smyslu zákona č. 96/2004 Sb. Například kalceotici na svoji transformaci z řemeslné živnosti na zdravotnické povolání stále čekají. K dnešnímu dni se na SZŠ k výkonu zdravotnického povolání připravují ortopedičtí protetici a v bakalářské formě přípravy na VŠ se připravují ortotici-protetici. Obě povolání – na různé úrovni – připravují pro pacienty kompenzační ortopedicko-protetické pomůcky individuálního charakteru. Ortotici-protetici pracují nezávisle a samostatně, vyhotovují kompenzační pomůcky ve své odborné a právní odpovědnosti – pouze na předpis lékaře, který je vystaven na jméno pacienta. FOPTO nejen sdružuje všechny výše uvedené pracovníky, ale též hájí jejich zájmy, zastupuje je navenek (např. při jednání s pojišťovnami) a organizuje a posuzuje jejich vzdělávání. Ostatně jak původní rekvalifikační vzdělávání (po roce 1990), tak návrh vzdělávacích dokumentů pro ortopedické protetiky i pro ortotiky-protetiky navrhlo FOPTO (pro MŠMT cestou MZ).

Předpokládáte, že po vzniku komory bude Federace fungovat i nadále a v případě, že ano, jaké si zachová kompetence?

Ano, zcela určitě. Důvodů je více. Všichni členové FOPTO totiž nebudou moci snadno vstoupit do komory. Dosavadní kompetence budou tedy zřejmě zachovány. Vyjadřovat se k této otázce dále by byla pouhá spekulace a o tu předpokládám nemá nikdo zájem. Nicméně převzala-li by komora problematiku celoživotního vzdělávání, pak by tato činnost byla zřejmě ve FOPTO redundantní a lze si snadno představit, že by pak FOPTO pro komoru plnilo roli jakéhosi odborného garanta v komplexním vývoji celého oboru, tedy i těch činností, které se do zdravotnictví netransformovaly.

Federace je v Přípravném výboru nejmladší, a to proto, že dříve spadala pod gesci MPSV ČR a teprve krátce je pod MZ ČR. Co bylo důvodem této změny a jaký to má pro vás význam?

FOPTO bylo od samého počátku své existence samostatné a nezávislé. Je tomu tak i dnes. Není důvod jeho postavení měnit. Platí úsloví, že to, co se osvědčilo, není třeba měnit. Předchozí věta však není v rozporu se vstupem členů FOPTO do komory, zejména pro existenci „nezdravotnických“ pracovníků v členské základně FOPTO. Co se týče vzdělávání, to skutečně bylo schvalováno MŠMT přímo (rekvalifikace po roce 1990), stejně tak jako vzdělávací programy SZŠ či VŠ; zde však již prostřednictvím MZ. FOPTO však nikdy nebylo, v současnosti není a není důvodu, aby v budoucnosti bylo v působnosti MPSV (!) či jiného ministerstva, kromě (pouze) registrujícího MV. Naopak, FOPTO je kolektivním členem nadnárodního uskupení ISPO, které sdružuje ortopedické protetiky technických oborů různých zemí, a to jako řádný člen WHO. Z uvedeného postavení nutně vyplynula potřeba stát se povoláními zdravotnickými se vším, co k tomu náleží. Umožnilo to našim odborníkům pracovat s pacienty, a to přímo, bez lékařských prostředníků, tak jako v minulosti. Význam této změny je zřejmý – emancipace ortopedické protetiky technických oborů a na to navazující technický a technologický rozvoj v konstrukci a přípravě kompenzačních pomůcek pro pacienty.

Václav Vlček na jednání PV ČKZP 28. března
foto: Jarmila Škubová

Žádali jste ministra zdravotnictví, abyste se mohli v rámci transformační komise při MZ ČR účastnit novelizace zákona č. 96/2004 Sb. Ještě není v tuto chvíli rozhodnuto. Ale tak či onak – co byste hlavně chtěli do zákona dostat?

Ano, prezident naší společnosti, Mgr. Rudolf Půlpán, požádal ministra zdravotnictví o včlenění našeho zástupce do tzv. Transformační komise. Odpověď zatím nemáme k dispozici. Snaha o naši účast v předmětné komisi je motivována dvěma důvody. Jednak složitá náplň činností v našich vzájemně se doplňujících oborech je administrativě MZ známa pramálo (projevilo se to v minulosti nekompetentními dotazy – nač potřebují zubaři soustruh (záměna protetika se zubním protetikem) – a pak máme bohužel dílčí informace, že díky nízké odborné informovanosti o těchto oborech se občas projeví snahy zařadit do novely zákona č. 96/2004 Sb. zcela nekompetentní „nápady“, např. stran typu školy, kde by se měly oba obory ortopedické protetiky realizovat. Jsme přesvědčeni, že je mnohem lepší takové návrhy vysvětlit a zastavit hned v zárodku než následně a ve spěchu v tzv. vnějším připomínkovém řízení. Nežádáme mnoho změn, vlastně jenom jednu, a to formou doplňku. Ale to hlavní, oč nám jde, je zachovat získané postavení i vzdělávání obou oborů ortopedické protetiky technických oborů. Vzhledem k tomu, že jsme pro některé lobby ve zdravotnictví trnem v oku, navrhujeme naši účast v Transformační komisi, aby se určitou „nešikovností“ ve formulacích zákonné novely „nedopatřením“ nevrátil vývoj na začátek 90. let minulého století.

 
  • tisk
  • předplatit si