COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 5 / 2012

Obnovená premiéra regionu

Datum: 7. 5. 2012
Autor: Jarmila Škubová, Magda Hettnerová

Ve zbrusu nové budově onkologie ve Fakultní nemocnici Plzeň se poslední den v březnu odehrálo slavnostní obnovení Regionu plzeňského ČAS. V okamžiku zániku v r. 2006 měl region 470 členů, u jeho znovuzaložení stálo třicet registrovaných členů.

Proč znovu vznikl region, ze kterého se před šesti lety vytratili členové buď do odborných sekcí, anebo úplně mimo ČAS? Že něco chybí, cítili všichni, plně vysloveno to bylo při volbách do prezidia ČAS v r. 2011: Plzeňský kraj nemá své zastoupení při důležitých jednáních, informační kanál mezi ostatními subjekty ČAS je narušen. To ovšem vedlo k mnohým handicapům, například k tomu, že Plzeňský kraj nemá své zastoupení v projektech celoživotního vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků z ESF. A o odstranění těchto handicapů a naplnění nových programů a plánů právě šlo.

V předvečer účinnosti zákona

V historii ČAS bude datum 31. 3. 2012 zapsáno jako den vzniku Plzeňského regionu v obnovené podobě. V onen den proběhly volby do výboru a uskutečnila se konference Kvalita a bezpečnost zdravotních služeb. Téma reagovalo na skutečnost, že od 1. dubna, tedy v podstatě současně, začal platit zákon o zdravotních službách, který definuje povinnosti poskytovatelů zdravotních služeb v oblasti zajištění kvality a bezpečnosti péče. Konferenci uspořádal přípravný výbor plzeňského regionu ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Plzeň, kterou zastoupila náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Ing. et Bc. Andrea Mašínová, MBA. Významným hostem konference byl děkan Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity doc. MUDr. Luboš Holubec, CSc., a hlavní sestra Psychiatrické léčebny Dobřany a členka zdravotního výboru Krajského úřadu Plzeňského kraje Hana Benediktová. Účast přijala také členka prezidia ČAS Bc. Jindra Kracíková, vedoucí oddělení kvality MZ ČR Mgr. Milena Kalvachová a také náměstkyně pro úsek nelékařských povolání NCO NZO Brno PhDr. Michaela Hofštetrová-Knotková. Za přípravný výbor vystoupila Mgr. Nina Müllerová a seznámila účastníky s vizemi a cíli obnoveného Plzeňského regionu ČAS.

Volby a jejich osobnosti

Po skončení konference proběhly řádné volby, při nichž bylo zvoleno předsednictvo regionu ČAS ve složení: Magdaléna Budková, Bc. Eva Kaňková, Mgr. Nina Müllerová, Hana Benediktová, Hana Nejdlová, Ilona Průchová. Podrobné informace o hlavních cílech a strategii jejich naplňování naleznete na http://www.cnna.cz/ sekce-a-regiony/.

Konferenční témata více zblízka

S významnou novinkou seznámila účastníky konference J. Kracíková. Po rychlém průřezu historií ČAS představila strategický plán ČAS na období 2011 až 2015. O rezortních bezpečnostních cílech a jejich naplňování ve FN Plzeň hovořila náměstkyně pro ošetřovatelskou péči nemocnice A. Mašínová v přednášce zpracované ve spolupráci s vedoucí Centra řízení kvality N. Müllerovou.

Nejčastější problémy při registraci

Realizované a chystané projekty NCONZO představila náměstkyně ředitelky této organizace M. Hofštetrová-Knotková (k nalezení na www.nconzo.cz), z pozice externí spolupracovnice Přípravného výboru České komory zdravotnických pracovníků hovořila o postupu prací na budování České komory nelékařských zdravotnických pracovníků a jako členka Transformační komise při MZ ČR o pracech na novelizaci zákona č. 96/2004 Sb., o malé a velké novele tohoto zákona. Část své přednášky věnovala registraci a žadatelům připomněla některé nejčastější problémy:

kredity a praxe se dokládají za období posledních 10 let (záleží na dni podání žádosti).

k soupisu potvrzenému zaměstnavatelem je potřeba doložit prosté kopie potvrzení účasti na celoživotním vzdělávání nebo zápisu v průkazu odbornosti.

Od 1. 1. 2012 je nová emise kolků! znamená to, že kolky zakoupené v loňském roce jsou neplatné.

O vydání nebo prodloužení osvědčení lze požádat až po získání způsobilosti k výkonu povolání bez odborného dohledu.

Odborná specializovaná způsobilost se dokládá ověřenými doklady o vzdělání.

není nutné dokládat: výpis z rejstříku trestů, zdravotní způsobilost, notářsky ověřené již vydané osvědčení nebo ověřené doklady o způsobilosti, které byly doloženy k první registraci. 

Nová legislativní opatření při hodnocení kvality a bezpečnosti

S novinkami zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, týkajícími se hodnocení kvality a bezpečnosti zdravotní péče, seznámila Mgr. Milena Kalvachová, vedoucí oddělení kvality zdravotních služeb MZ ČR. Mimo jiné upozornila, že od 1. dubna platí vyhláška o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče, kde jsou definovány procesy hodnocení kvality a bezpečnosti. Jsou v ní také například vyjmenovány minimální požadavky na standardy a indikátory péče a požadavky na personální obsazení. V rámci externího hodnocení budou posuzovány tyto procesy: řízení kvality a bezpečí, péče o pacienty, personální zabezpečení a zajištění bezpečného prostředí pro pacienty a zaměstnance lůžkové zdravotní péče, vyjmenovala Kalvachová s tím, že ostatní formy zdravotní péče, jako je například ambulantní, paliativní a další, budou do zákona teprve postupně přidávány. Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných služeb vydá MZ ČR ve Věstníku a uvede je na svých webových stránkách.

Omezovací prostředky – stále aktuální a sledované téma

Mgr. Silvie Löffelmannová seznámila přítomné s výsledky své magisterské práce, kterou vytvořila na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích a jejímž tématem bylo použití omezovacích prostředků u pacientů s násilným a agresivním chováním. Z výsledků vyplynulo, že v Plzeňském kraji se nejčastěji používají omezovací popruhy, síťové lůžko či postranice u lůžka. Společně s vedoucí své diplomové práce pak vypracovala i edukační program pro sestry, které nepracují na psychiatrických odděleních. O tomto edukačním programu se dočtete v některém z následujících čísel Florence.

Dobrovolnický program

Bc. Eva Kaňková a MUDr. Ivana Kořínková přednášely na téma dobrovolnický program ve zdravotnických zařízeních a výsledky dotazníkového šetření stavu dobrovolnických programů ve zdravotnických zařízeních v ČR 2011. Důležitým mezníkem, který napomohl rozvoji této služby, bylo zavedení zákona o dobrovolnické službě č. 198/2002 Sb., který vešel v účinnost 1. 1. 2003. Na jeho základě se pak v roce 2008 realizovala metodika pro zavedení dobrovolnického programu v nemocnicích, která je uvedena ve Věstníku MZ ČR č. 6/2009. Další navazující materiál – evaluační metodika pro dobrovolnické programy ve zdravotnických zařízeních je pak uvedena ve Věstníku MZ ČR č. 11/2011. Kromě metodiky byl vytvořen vzdělávací program pro koordinátory dobrovolnického programu, který je akreditován a v současné době je zahrnut mezi vzdělávací akce projektu IPVZ v rámci ESF.

Pohled do moderního sálu nové Onkologické kliniky FN Plzeň
Pohled do moderního sálu nové Onkologické kliniky FN Plzeň
Účastnice voleb
Účastnice voleb
fota: Jarmila Škubová
 
  • tisk
  • předplatit si