COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2012

Co se do učebnic nevešlo aneb Od minulosti k dnešku

Datum: 4. 6. 2012
Autor: mhe

Historie, výživa, ale i zkušenosti s prací na PET/CT ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze nebo transplantace srdce a mechanické srdeční podpory byla témata konference s názvem Co v učebnicích možná nebylo II., kterou 8. března uspořádaly v prostorách Stomatologické kliniky VFN a 1. LF UK v Praze, VFN v Praze, Institut klinické a experimentální medicíny v Praze a Česká asociace sester – sekce managementu.

První blok přednášek, kterých během dne zaznělo celkem třináct, byl věnován historii. Se svým příspěvkem svatá Anežka Česká a historie ošetřovatelství ve 13. století vystoupila vrchní sestra I. chirurgické kliniky hrudní, břišní a úrazové chirurgie VFN Mgr. Dagmar Škochová, MBA. Po ní následovala přednáška Mgr. Dity Svobodové, náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání a kvalitu VFN, o historii ošetřovatelství ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. „Ošetřovatelé pracovali za velmi nízké platy a po dlouhá desetiletí byli nazýváni pouze hlídači,“ popsala Svobodová. „Zpočátku pracovali bez stravy, teprve později začali dostávat polévku, maso, příkrm a peníze na chléb. K tomu pak dostávali ještě naturální podporu, což bylo dříví na otop a svíčky,“ vylíčila. Služba v nemocnici byla podle jejích slov velice těžká a nesmírně náročná. Ošetřovatelé spali na pokojích společně s nemocnými, plnili pouze pokyny lékařů, pečovali o nemocné a starali se o jejich prádlo. Nuzné podmínky, v nichž ošetřovatelé pracovali, ještě umocňoval fakt, že na ně byly uplatňovány fyzické tresty. „Ty v nemocnici platily až do roku 1836,“ řekla Svobodová, kterou u mikrofonu vzápětí vystřídala porodní asistentka Bc. Libuše Barešová z Gynekologicko-porodnické kliniky VFN a 1. LF UK se svým příspěvkem o historii babictví.

Po krátké přestávce přišly na řadu zkušenosti z praxe. O práci na nedávno zakoupeném hybridním přístroji PET/CT discovery 690, jehož hlavní výhoda tkví v tom, že spojuje vyšetření počítačovou tomografií a pozitronovou emisní tomografií, čímž poskytuje poměrně podrobnou informaci o anatomické stavbě i informaci o metabolické aktivitě tkání, promluvila vrchní laborantka Ústavu nuk- leární medicíny VFN Marcela Koudelová. O transplantacích srdce a mechanických srdečních podpor, které provádí lékaři v IKEM, promluvila Mgr. Jitka Štěpánková z transplantcentra IKEM a téma provádění transkutánních implantací aortální chlopně v IKEM si vybrala Vladislava Skůpová z kliniky kardiologie IKEM.

Závěr kongresu pak patřil výživě. O možnostech a způsobech výživy onkologického pacienta hovořila nutriční terapeutka z I. interní kliniky VFN Bc. Miroslava Matějková, DiS. téma parenterální výživa z pohledu sestry si zvolila Jana Mazánková z III. interní kliniky VFNn a o faktorech, které mají vliv na vznik mentální anorexie – štíhlosti, která může zabíjet –, jejích projevech, následcích a zkušenostech s péčí o takto postižené pacienty promluvila všeobecná sestra Martina Dvořáková ze IV. interní kliniky VFN. O tom, jak je důležitá komunikace mezi lékařem a sestrou na operačním sále, a o tom, jak tato komunikace probíhá, promluvila sestra z Fakultní nemocnice Královské Vinohrady Marta Pleskačová.

Na závěr poděkovala předsedkyně sekce managementu Anna chrzová za velkou účast, aktivitu a zájem po celou dobu trvání konference. Je potěšující, že se účastníci při odchodu těšili na další setkání a už nyní měli návrhy na konferenci příští – Co možná v učebnicích nebylo III. 

mhe

 
  • tisk
  • předplatit si