COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 6 / 2012

Moderní trendy a praktické zkušenosti v kardiologii

Datum: 4. 6. 2012
Autor:

Názory, že zájem o účast na všech vzdělávacích akcích pro zdravotníky nelékaře všeobecně klesá, vyvrátila koncem dubna konference interní sekce ČAS. Byla sobota a rozlehlý konferenční sál Nemocnice Na Homolce byl zaplněn. Vzájemnému setkání před rodinnými radostmi daly přednost nejen všeobecné sestry, ale i lékaři z VFN v Praze a FN Plzeň.

Nové trendy v kardiologii

MUDr. Jan Bělohlávek, Ph.D., vedoucí lékař koronární jednotky II. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice (VFN) Praha, provedl „průřez“ nejnovějšími kardiologickými metodami na pracovišti. Zhodnotil kupříkladu zkušenosti s radiálním přístupem do tepny, který znamená snížení výskytu krvácivých komplikací o značné procento (ve srovnání s femorálním přístupem), který je pohodlnější pro pacienty, snižuje zátěž personálu, zkracuje hospitalizaci, snižuje náklady na léčbu, umožňuje ambulantní léčbu. Uvedl limity dané např. velikostí radiální tepny či nepřítomností kolaterál.

Velice exkluzivní metodou prováděnou u nás je implantace aortální chlopně – TAVI (Transcatheter Valve Implantation). Další novou metodou je EVAR, metoda, která slouží k nápravě endovaskulárního aneuryzmatu. Dalšími metodami uplatňovanými na pracovišti je katetrizační intervence u mitrální regurgitace a katetrizační uzávěr ouška levé síně srdce. Velmi ceněnou novou metodou je neuromonitoring, který byl na pracovišti zaveden v loňském roce a který je využíván u pacientů v bezvědomí nebo s umělou plicní ventilací. Touto metodou se měří regionální tkáňová saturace kyslíku v mozku. Zařízení včas signalizuje, zda je mozek dobře saturován. J. Bělohlávek dále hovořil o zkušenostech s hypotermií, která má příznivý vliv na všechny procesy v mozku. Považují ji za přínosnou např. po zástavě srdce. Přínos potvrdily i velké mezinárodní studie. U srdeční zástavy se ve VFN používá tzv. evaporativní chlazení, kdy se do dutiny nosní nastříká sprejováním těkavá tekutina. Jejím vypařováním dochází k chlazení, kterým se chladí mozek i tělo. Autor dále hovořil o podpůrných orgánových náhradách k překonání rizika multiorgánového selhání. V této souvislosti popsal zkušenosti s EMCO + CRRT, multiorgánový systém mimotělní podpory. Zařízení umožňuje výkon i u pacientů mimo VFN a jejich transport.

Kardiomyopatie

Zleva Mgr. Jana Hrušková, předsedkyně interní sekce ČAS, a Blanka Nováková, místopředsedkyně interní sekce ČAS
foto: Jarmila Škubová

O kardiomyopatiích (KM) hovořil doc. MUDr. Tomáš Paleček, Ph.D., z VFN. Hypertrofickou kardiomyopatii, třebaže se jedná o dědičné onemocnění, zatím nelze diagnostikovat genetickými metodami. Diagnostika je primární, nejčastěji používanou metodou je ECHO. Léčba je režimová, chirurgická. K odstraňování přebytečné svaloviny k uvolnění výtokového traktu levé komory se na pracovišti užívá perkutánní alkoholová ablace. T. Paleček dále hovořil o největším riziku tohoto onemocnění, kterým je náhlá smrt, a o jeho primární a sekundární prevenci. Je jen asi 5 procent těchto pacientů, kteří jsou jím ohroženi. U rizikových pacientů je na místě implantace ICD. Dále autor hovořil o vzácném postižení myokardu neznámé etiologie u žen v peripartálním období (ke konci těhotenství). U myokarditidy stojí v diagnostice v popředí volby magnetická rezonance, kterou by měl pacient podstoupit uz při podezření na toto onemocnění. Mezi další zmíněné kardiopatie patří restriktivní KM, KM pravé komory nebo tzv. takotsubo, kdy typickým pacientem je postmenopauzální žena nacházející se ve stresu. Tato KM imituje IM. Po zaléčení se žena vrací k plnému zdraví. Průběh onemocnění však nelze podceňovat. Autor probral další metody léčby této skupiny onemocnění, z nichž mnohé jsou ve stadiu výzkumu. Základem je léčba srdečního selhání, klasická léčba, klidový režim, hospitalizace.

Náhlé úmrtí u sportovců

Na konferenci se také hovořilo o náhlých úmrtích sportovců. K tomu bylo řečeno, že u nás bohužel neexistuje jednotný program screeningu, tak jako je tomu např v Itálii, a záleží jen na jednotlivých klubech, jestli ho provádějí, či nikoli.

Co dokáže rtuť – memento nejen pro pacienty MUDr. Jan voříšek z oddělení klinické farmakologie FN představil kazuistiku rodiny, která se v domácnosti otrávila rtutí. V plném znění je tato kazuistika uveřejněna na webu Florence: http://www.florence.cz/odborne-clanky/florence-plus/otrava-rtuti-jako-vyusteni-neobvykle-symptomatologie/ Téma zaujalo, neboť s rozlitou rtutí se na oddělení setká za život skoro každá sestra.

Ošetřovatelská témata

V odpoledním bloku se za řečnickým pultem vystřídaly sestry z VFN Praha, aby prezentovaly své zkušenosti s konkrétní problematikou. Hovořilo se o péči sestry o centrální žilní katetr, o péči o pacienty s poruchami srdečních rytmů, o primární plicní hypertenzi a v závěru byly představeny novinky v KPR, doplněné praktickým nácvikem.

 
  • tisk
  • předplatit si