COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 7 - 8 / 2012

Aktivity ČAS zasahují i daleko za hranice Česka

Datum: 2. 7. 2012
Autor: Mgr. Veronika DiCara

Česká asociace sester je největší profesní sdružení zastupující nelékařské profese v ČR. Jednou z významných oblastí zájmu čas je také rozvoj spolupráce na mezinárodní úrovni. ČAS je členem Mezinárodní rady sester (ICN; www.icn.ch) a Evropské federace sester (EFN; www.efnweb.eu). O významu členství v těchto organizacích jsme informovali v květnovém čísle Florence. Vedle toho jsou však ČAS a některé z jejích odborných sekcí zapojeny do celé řady mezinárodních projektů. O některých z nich bychom vás ve stručnosti chtěli informovat.

Mezinárodní projekty s účastí ČAS

Projekt E-learning – Přenos inovací v oblasti moderního zdravotnického vybaveni

ČAS je partnerem v dvouletém mezinárodním projektu e-learning – přenos inovací v oblasti mo- derního zdravotnického vybavení, který je realizován v rámci programu Lifelong Learning Program- me/Leonardo da Vinci. koordinátorem projektu je firma Linet, spol. s. r. o. a účastní se ho další partneři z Německa, Francie, Španělska a také český partner Městská nemocnice v Litoměřicích. V rámci projektu bylo díky spolupráci partnerů vytvořeno devět inovativních a interaktivních e-learningových kurzů, které mají za cíl předávat zdravotnickému personálu potřebné aktuální znalosti z oblasti zdravotnické techniky zajímavou a zábavnou formou. Akreditované kurzy jsou vytvořeny v několika jazycích (ČJ, AJ, NJ, FJ, ŠJ) a budou k dispozici od října 2012 on-line na stránkách: http://www.linetscholaris.cz/e-learning a také na CD. Interaktivní kurzy jsou zaměřeny na oblast prevence dekubitů, výskyt pádů, zajištění bezpečného prostředí pro pacienty a jiná témata.

Bridge to employment

Projekt BTE „Most k zaměstnání“ je zaměřen na zdravotnické asistenty. Klade si za cíl vybavit studenty dodatečnými dovednostmi, které jsou nutné pro úspěšnou kariéru ve zdravotnictví ve 21. století. ČAS je partnerem v tomto projektu.

Mezinárodní spolupráce odborných sekcí ČAS

Spolupráce nefrologické sekce ČAS a EDTNA/ERCA

EDTNA/ERCA – European Dialysis and Transplant Nurses Association – European Renal Care Association (Evropská asociace dialyzačních a transplantačních sester – Evropská asociace péče o nemocné s chorobami ledvin). Užší spolupráce nefrologické sekce ČAS s touto mezinárodní organizací se datuje do roku 2001. V tomto roce dvoudenním kongresem v Brně započala tradice multidisciplinárních nefrologických kongresů s mezinárodní účastí. Další aktivitou, kde se české sestry seznamují s činností EDTNAa/ERCA, jsou pracovní dny, které organizuje významná osobnost Jitka Pancířová, která byla po dvě volební období prezidentkou této mezinárodní organizace. Pracovní dny sestrám zprostředkovávají nejzajímavější projekty a přednášky ze zahraničních kongresů. Letos se konal 17. ledna již třetí pracovní den. Obě pořádající organizace (nefrologická sekce ČAS a EDTNA/ERCA) spolupráci vnímají jako významný oboustranný přínos, a hodlají proto takto úzce spolupracovat i do budoucna. Aktuálně se společně připravuje XII. multidisciplinární nefrologický kongres s mezinárodní účastí, který se bude konat v Brně ve dnech 6.–7. prosince 2012.

Mezinárodní spolupráce psychiatrické sekce ČAS

Iniciátorem spolupráce psychiatrické sekce ČAS s Evropskou asociací psychiatrických sester byl Mgr. Tomáš Petr, který v roce 2005 navázal kontakt s tehdy ještě pracovní skupinou PNWG (Psychiatric Nursing Work Group). Pracovní skupina se později transformovala v asociaci s názvem Horatio. Od roku 2006 je psychiatrická sekce ČAS řádným členem asociace Horatio a aktivně se podílí na její činnosti. Dosavadní aktivity Horatia byly zaměřeny především na propojování národních asociací a organizaci vzdělávacích akcí. V roce 2008 byl takovou akcí první festival psychiatrického ošetřovatelství na Maltě, kde zástupci psychiatrické sekce ČAS představili psychiatrické ošetřovatelství v ČR. V roce 2010 psychiatrická sekce ČAS ve spolupráci s asociací Horatio uspořádala mezinárodní kongres psychiatrického ošetřovatelství v Praze. Kongresu se zúčastnilo 300 psychiatrických sester z 27 zemí Evropy a také z Austrálie, Kanady, USA, Thajska, Taiwanu a Japonska.

Rok 2011 byl ve znamení diskuzí o významu psychiatrického ošetřovatelství a o roli psychiatrických sester. Výsledkem těchto debat je deklarace z Turku, ve které je definován specifický přínos sester v péči o duševně nemocné i doporučení pro jejich vzdělávání.

V září letošního roku proběhne další festival psychiatrického ošetřovatelství, tentokrát ve Stockholmu. I zde aktivně vystoupí zástupci psychiatrické sekce ČAS, tentokrát s projektem edukačního programu Cesta, který byl oceněn národní psychiatrickou cenou profesora Vladimíra Vondráčka.

Mezinárodní spolupráci v oblasti psychiatrického ošetřovatelství se daří rozvíjet i směrem na Východ. Během konference ve slovenské Radavě v roce 2011 bylo založeno uskupení složené ze zástupců psychiatrických sester ze Slovenska, ČR, Polska a Maďarska. Byla založena tradice společných setkávání, nazvaná „Visegrádská čtyřka psychiatrického ošetřovatelství“, v jejímž rámci bude probíhat výměna zkušeností a společné projekty. První společnou akcí je odborná konference, která se koná v říjnu tohoto roku v Budapešti.

Mezinárodní spolupráce onkologické sekce ČAS

Konference Mezinárodní společnosti onkologických sester se bude konat 9.–13. září 2012 v Praze. ČAS je oficiálním partnerem na této konferenci, zástupci onkologické sekce jsou v přípravném výboru konference. http://www.isncc.org/conference/17th_iccn/

Mezinárodní spolupráce pedagogické sekce ČAS

Zástupci pedagogické sekce ČAS se zúčastní mezinárodní konference polské asociace sester a partnerů v Lublinu ve dnech 12.–14. září 2012. Konference má název Klinická výuka sester v Evropě a zabývá se následujícími tématy: organizační aspekty klinické výuky, implementace boloňského procesu a směrnice 36, sestry mentorky, hodnoty v klinické výuce, nové technologie v klinické výuce, očekávání studentů atd. kontaktní e-mail: udineconference2012@gmail.com.

 

Mgr. Veronika Di Cara a Mgr. Tomáš Petr

 
  • tisk
  • předplatit si