COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 7 - 8 / 2012

Jak pečovat o diabetickou nohu

Datum: 2. 7. 2012

Článek přináší shrnutí obsahu nové směrnice (guideline) britského Národního institutu pro zdraví a klinickou excelenci (NICE). Komplikace diabetu představují pro britskou Národní zdravotnickou službu velkou finanční zátěž. Nově vydaná směrnice obsahuje doporučení ke zvládání komplikací postihujících dolní končetiny ve zdravotnických zařízeních pro akutní péči.

Úvod

Diabetes představuje jednu z největších zdravotních výzev, které bude muset brit­ské zdravotnictví řešit. V roce 2010 bylo ve Velké Británii registrováno 2,3 miliónu dia­ betiků a odhaduje se, že diabetem 1. nebo 2. typu trpí až 3,1 miliónu občanů Velké Británie. Do roku 2030 by tímto onemocněním mohlo trpět až 4,6 miliónu Britů.

S tím, jak se prodlužuje život obyva­tel, se rovněž zvyšuje incidence kompli­kací diabetu (Anderson a Roukis, 2007). K těmto komplikacím patří postižení dolních končetin, které je nejčastější pří­činou netraumatických amputací kon­četin (Boulton et al., 2005). Komplikace diabetu, postihující dolní končetiny, za­hrnují neuropatie, angiopatie, deformity, infekce, vředy a gangrénu.

Klíčová doporučení

Nová směrnice britského Národního in­stitutu pro zdraví a klinickou excelenci (NICE) obsahuje pokyny týkající se zá­kladních komponentů nemocniční péče o pacienty s diabetickými komplikacemi postihujícími dolní končetiny. Přináší na důkazech založená doporučení k zajiště­ ní optimální terapie pacientů v zařízeních akutní péče a navrhuje koordinovaný a systematický přístup k péči o pacienty, aby se na minimum omezilo riziko dalších komplikací.

Klíčové je doporučení, aby každá ne­mocnice měla vypracovaný plán péče o pacienty trpící syndromem diabetické nohy, kteří vyžadují nemocniční péči, a aby se o realizaci tohoto plánu staral multidisciplinární tým zaměřený na péči o nohy. Tento tým by měl být složen z dia­betologa, chirurga se znalostmi terapie diabetické nohy, specializované diabeto­logické sestry, specialisty na péči o nohy (podiatrist) a sestry specializující se na hojení ran (tissue viability nurse). Role sestry specializující se na hojení ran je důležitá, ale je nutné, aby nenahrazova­la, nýbrž doplňovala roli specialisty na péči o nohy. Kdykoliv je to možné, měl by tento specialista být členem týmu, pro­tože často může představovat důležitý spojovací článek mezi pracovníky půso­bícími ve zdravotnických zařízeních pro akutní péči a v primární péči.

Autoři této směrnice považují za důle­žité zajistit neodkladnou terapii diabetic­kého postižení dolních končetin a také poskytnout těmto pacientům během jejich pobytu v nemocnici podporu. Doporuču­jí: „Pacient by měl mít přidělenou kontakt­ní osobu, která zajistí, aby terapie postu­povala podle nemocničního plánu péče, a která bude odpovědná za to, že pacien­tům budou poskytnuty potřebné informa­ce o jejich diagnóze, terapii, péči a podpo­ře, kterou mohou očekávat, za sdělování relevantních informací (včetně propouš­těcí zprávy) v rámci nemocnice, mezi ne­mocnicemi a mezi nemocnicí a primární či komunitní péčí.“ Dokument obsahuje doporučení, aby specifické pomocné terapie byly používá­ny pouze v rámci klinických studií. Mezi tyto terapie patří: kožní náhrady, elektrická stimulační terapie, autologní, des­tičkami obohacený plazmatický gel, rege­nerativní matrice a deltaparin. Dále sem patří využití růstových faktorů (faktor stimulující kolonie granulocytů /G­CSF – granulocyte colony­stimulating factor/, destičkový růstový faktor /PDGF – pla­telet­-derived growth factor/, epidermální růstový faktor /EGF – epidermal growth factor/ a transformující růstový faktor beta /TGFB – transforming growth factor beta/) a hyperbarické kyslíkové terapie. Ani podtlaková terapie ran by neměla patřit k rutinně používaným metodám, měla by se využívat pouze v rámci klinických studií nebo jako záchranná terapie (hrozí­-li amputace).

Klinická a ekonomická efektivnost podtlakové terapie ran a hyperbarické kyslíkové terapie jsou doporučovány jako témata pro další výzkum. Ten je nut­ný, než bude možné tyto terapie přijmout jako praxi založenou na důkazech.

Závěr

Tato směrnice zdůrazňuje důležitost efek­tivní terapie pacientů trpících diabetic­kými problémy dolních končetin během hospitalizace v zařízeních akutní péče a poskytuje na důkazech založená do­poručení pro jejich terapii. Jejím cílem je pomoci sestrám zhodnotit stav těchto pa­cientů, aktivně se zapojit do poskytování odpovídající péče a podle potřeby posky­tovat pacientům individualizované infor­mace. Má zajistit omezení rozdílů v úrovni péče, která je pacientům během jejich hospitalizace poskytována, což by mělo vést ke snížení počtu amputací, zlepšení kvality života takto postižených pacientů a snížení výdajů.

 

Z impaktovaného časopisu: Collier M. How to manage the diabetic foot. Nursing Times, 2011, 107, č. 13, s. 19. Překlad: Mgr. Libuše Dobrovodská, dobrovodska.l@centrum.cz. Mezititulky redakční.

 

 

 
  • tisk
  • předplatit si