COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 1 - 2 / 2013

Bazální stimulace na FZS Univerzity Pardubice

Datum: 28. 1. 2013
Autor: Mgr. Marie Holubová
Bazální stimulace na FZS Univerzity Pardubice

Bazální stimulace (BAS) je důležitý ošetřovatelský a komunikační koncept, který je nedílnou součástí individuální ošetřovatelské péče o pacienty s nejrůznějšími onemocněními, zvláště pak u pacientů v bezvědomí, s demencí, předčasně narozených dětí či nemocných s handicapem. V ČR je již vyškoleno kolem 200 zařízení poskytujících zdravotní či sociální služby nebo zařízení, která připravují studenty na související povolání. Na základě supervize je v České republice 49 pracovišť certifikováno jako pracoviště pracující konceptem bazální stimulace (www.bazalni-stimulace.cz, 2011).

BAS umožňuje pacientovi vnímat hranice svého těla, okolní svět a přítomnost jiného člověka. Podpory vnímání je docíleno využíváním základních (somatická, vestibulární a vibrační stimulace) a nástavbových prvků (orální, optická, olfaktorická, auditivní, taktilně-haptická stimulace) (Friedlová, 2009). Využívání prvků BAS všeobecnou sestrou v ošetřovatelské péči je zakotveno ve vyhlášce Ministerstva zdravotnictví
České republiky č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků. Podle Karolíny Friedlové, propagátorky konceptu, pomáhá BAS zvyšovat kvalitu života a bezpečnost poskytované péče. Na Fakultě zdravotnických studií Univerzity Pardubice (FZS UPa) je v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VpK) od roku 2011 realizován projekt Zdravotnické studijní programy v inovaci. V klíčové aktivitě projektu zaměřené na vzdělávání akademických pracovníků byli vyškoleni čtyři akademičtí pracovníci v konceptu BAS absolvováním 3 stupňů akreditovaných kurzů. Základní kurz v rozsahu 24 hodin absolvovali v srpnu 2011. Kurz byl zaměřen na získání teoretických poznatků a praktických dovedností základních prvků bazální stimulace. Z oblasti somatické šlo o povzbuzující, zklidňující a neurofyziologickou stimulaci, techniky na podporu dýchání a specifika polohování v BAS. Dále byla řešena vestibulární a vibrační stimulace.
Nástavbového inovačního kurzu BAS v rozsahu 16 hodin se v září 2011 zúčastnili 2 akademičtí pracovníci. Jeho náplní bylo prohloubení teoretických znalostí a integrace nástavbových prvků BAS do ošetřovatelské péče a pedagogického procesu. Byla řešena stimulace auditivní, optická, orální, olfaktorická a taktilně-haptická se zaměřením na poskytnutí individualizované ošetřovatelské péče dle autobiografie klienta. Následný prohlubující inovační kurz BAS v rozsahu 8 hodin absolvovali taktéž v září 2011. V něm získali rozšiřující teoretické informace, z praktických prvků šlo o stimulaci rozvíjející a diametrální se zaměřením na zacházení se spastickou končetinou.
Spokojeni byli nejen akademičtí pracovníci, ale i studenti
Akademičtí pracovníci hodnotili kurzy velmi pozitivně, a to zvláště odbornou připravenost lektorů, individuální přístup, zaměření na praktický nácvik jednotlivých prvků a hojné využívání zážitkových cvičení, která umožňují lépe si uvědomit pocity pacienta při poskytování ošetřovatelské péče. Všechny kurzy byly poskytovány Institutem Bazální stimulace a jsou akreditovány Ministerstvem zdravotnictví, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Na základě proškolení akademických pracovníků proběhl v březnu 2012 seznamovací seminář pro ostatní akademické pracovníky FZS UPa v rozsahu 4 hodin. Byly řešeny základy BAS se zaměřením na somatickou a orální sti-mulaci (viz obrázek). Semináře se zúčastnilo 6 akademických pracovníků a ohlasy byly velmi pozitivní. Také proběhla inovace výuky a studijních materiálů u navazujícího magisterského oboru ošetřovatelství v klinických oborech v předmětu základy stimulačních technik (v rozsahu 15 hodin cvičení a 10 hodin praktického využití BAS v lůžkovém zařízení) a u bakalářského studijního oboru všeobecná sestra v předmětu bazální stimulace u prezenční (22 hodin cvičení) i kombinované (11 hodin cvičení) formy studia. Bylo zařazeno více zážitkových cvičení a nové techniky na nácvik praktických dovedností. U magisterského studijního programu proběhlo využití prvků bazální stimulace při práci na  geriatrickém oddělení. Studentky měly u přiděleného pacienta navrhnout dle autobiografické anamnézy ošetřovatelský plán se zařazením prvků BAS a podle něj pracovat. Součástí byla i zpětná reflexe a písemné hodnocení provedené ošetřovatelské péče. V závěru předmětu byl všem studentům rozdán dotazník na evaluaci inovovaných předmětů. Předměty hodnotilo 80 studentů, sledovali celkem 9 oblastí zaměřených na hodnocení obsahu předmětu a připravenost lektorek. Hodnocení probíhalo na základě škály 1–5, kdy 1 je velmi dobré a 5 nevyhovující. Z grafu je patrné, že studenti byli s předmětem spokojeni
– hodnocení v žádné oblasti nepřesahuje hodnotu  2. Nejlépe hodnocena byla odborná připravenost vyučujících a nejhůře využitelnost získaných poznatků v odborné praxi. Domníváme se, že tento výsledek může být důsledkem faktu, že větší část zdravotnických zařízení v České republice stále ještě s tímto konceptem nepracuje. Studenti mohli také doplnit poznámky k hodnocení předmětu: v 7 případech bylo doplněno, že šlo o zajímavý předmět, a v 5 případech byly pozitivně hodnoceny znalosti vyučujících.
Lze tedy říci, že kurzy bazální stimulace, kterými byli akademičtí pracovníci vyškoleni na základě projektu Zdravotnické studijní programy v inovaci, byly velmi užitečné a přispěly k inovaci výuky bazální stimulace na FZS UPa.

Mgr. Marie Holubová, Fakulta zdravotnických studií Univerzity Pardubice

 
  • tisk
  • předplatit si