COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 1 - 2 / 2013

Edukační program perioperační péče ve FN Brno

Datum: 28. 1. 2013
Autor: Ing. Jaroslava Jedličková, MBA; Bc. Silvia Hodanová

Souhrn: Edukace pacientů přicházejících na operační sál se postupně stává běžnou součástí práce zdejšího zdravotnického personálu a je propagována rovněž managementy nemocnic. Nedostatek informací většinou vyvolává u pacientů obavy z přípravy a průběhu operace. Je tedy vhodné zvýšit kvalitu poskytované ošetřovatelské perioperační péče nejen bezchybně provedenou operací, ale i podáním ucelených informací pacientovi před operačním výkonem, poskytnutých vhodnou, srozumitelnou formou.
Klíčová slova: edukace – perioperační péče – pacient – kvalita – spokojenost – všeobecné sestry – perioperační a anesteziologická sestra.

Program of patient education in perioperative care in the University Hospital Brno


Summary: Education of patients coming to the operation theatre gradually becomes a routine task of the hospital health care staff and it is also promoted by management of the hospitals. Lack of information  usually puts the patients in fear of the preparation and course of the surgery. Therefore it is advisable to increase quality of the nursing perioperative care not only by faultless performing of the surgery but also by comprehensive information provided to the patients before the procedure using a suitable, understandable form.
Keywords: patient education – perioperative care – patient – quality – satisfaction – nurses – the perioperative and anaesthesiologic nurse.

Úvod
Na podzim roku 2009 jsme s kolegyněmi zvážily nabídku managementu Fakultní nemocnice Brno (FN Brno) na vytvoření vhodného ošetřovatelského tématu pro interní grant. Grantové komisi, která působí ve FN Brno při Oddělení vědy, výzkumu a školství, jsme předložily téma s názvem "Edukační program perioperační péče pro pacienty FN Brno, realizovaný NLZP operačních sálů". Edukace pacienta je jedním z významných bodů kvalitní ošetřovatelské péče a současná doba klade velký důraz na kvalitu poskytované péče. Cílem našeho projektu bylo seznámení pacienta s ošetřovatelskou perioperační péčí a podpora jeho fyzického i duševního pohodlí v průběhu operace na operačním sále.
Stanovené cíle
Cíl 1. Pomocí dotazníkového šetření zmapovat, jak jsou pacienti ve FN Brno informováni o předoperační přípravě, průběhu operace a bezprostřední perioperační péči.
Cil 2. Vytvořit edukační materiály v tištěné i elektronické podobě.
Cíl 3. Pomocí dotazníkového šetření zmapovat přínos edukačních materiálů pro práci ošetřovatelského personálu.
Cíl 4. Statisticky vyhodnotit data z dotazníkových šetření.
Harmonogram projektu
Struktura celého projektu byla rozdělena do několika etap ve dvouletém období.

Rok 2010 . I. etapa:
-
byla provedena analýza současného stavu předoperační přípravy pacientů ve spolupraci s NLZP (nelékařskými zdravotnickými pracovníky) operačních sálů;
- byly vytvořeny dotazníky pro pacienty na chirurgických odděleních, zahájeny pohovory s pacienty, realizována dotazníková akce a její vyhodnocení;
-  byly stanoveny základní postupy ve vytváření edukačních procesů na základě dotazníkové akce podle získaných statistických vysledků;
- byla zahájena příprava edukačních materiálů v tištěné i elektronické podobě;
- byly připraveny průběžné zprávy o činnosti grantové skupiny.
Rok 2011 . II. etapa:
-
byly vytvořeny edukační letáky pro ambulantní provoz a edukační informační materiály na jednotlivá chirurgická oddělení;
- byly připraveny edukační materiály v elektronické podobě pro webové stránky FN Brno;
- byly zkompletovány veškeré edukační materiály, jejich tisk a distribuce pacientům;
- byly vytvořeny dotazníky pro NLZP, které u pacientů zjišťovaly, zda edukaci touto formou pacienti vnímali pozitivně a zda jim přinesla dostatek informací, které byly nastaveny před započetím grantu;
- byly vyhodnoceny dotazníky pro personál, zhodnocení celého projektu, prezentace dosažených výsledků.
Rok 2012 . III. etapa:
-
byla předložena závěrečná zpráva k obhajobě interního grantu.
Realizace stanoveného projektu
V první fázi jsme přistoupily k dotazníkovému šetření mezi pacienty o úrovni informovanosti v dané problematice. Vytvořily jsme dotazník a realizovaly jsme dotazníkové šetření u 300 respondentů; 32 dotazníků se nevrátilo zpět na pracoviště, 2 dotazníky byly vyřazeny pro neúplnost; 266 dotazníků bylo považováno za 100% validní vzorek. Dotazník byl složen ze 17 otázek zaměřených na zkušenosti z předešlých operací, na to, jakou formou jsou pacienti na odděleních edukováni, jaké informace preferují a zda mají zájem nejen o samu přípravu na operační výkon, ale i o informace o prostorách a technickém vybavení operačních sálů. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že pacienti mají zájem především o materiál v tištěné podobě, a to pro snadnější a přístupnější formu získání informací – mají obavy z přílišného zahlcení informacemi ústními, které si především starší respondenti nezapamatují. Potěšující bylo zjištění, že 93 % pacientů bylo spokojeno s přístupem personálu na operačním sále, nicméně zbývajících 7 % dokazuje, že je stále co zlepšovat. Cíl 1 byl splněn.
Na základě tohoto zjištění jsme přistoupily k přípravě především tištěných materiálů, které by pacient získal v předoperační době v ambulantním provozu (letáky), a dále na oddělení při hospitalizaci (informační knihy). Byly vypracovány dva druhy letáků. První obsahuje všeobecné informace o překladu pacienta na dispečinku operačního oddělení, o anesteziologické přípravě na oddělení i na předsálí a dále o tom, co může pacient očekávat v průběhu operačního výkonu a po jeho ukončení. Druhý typ letáku je vytvořen podle chirurgického oboru tak, aby měl pacient představu o průběhu výkonu. Obsahuje informace o typech prováděných operací na dané klinice či oddělení a o tom, v jakých polohách jsou výkony prováděny. Jako druhá forma edukačních materiálů byly vytvořeny informační knihy pro jednotlivá oddělení. Ty jsou umístěny na chodbách jednotlivých oddělení a v pacientských pokojích. Oproti letákům jsou rozšířeny o další informa-ce týkající se provozu operačních sálů, personálu, možností anestezie a využití medicínské přístrojové techniky. Na webových stránkách FN Brno, COS I (Centrální operační sály I), je umístěn informativní průvodce popisující průběh přijetí a cestu pacienta po operačním traktu.
Cíl 2 byl splněn.
Ve druhé fázi realizace interního grantu jsme přistoupily k dotazníku č. 2. Respondentkami byly tentokrát perioperační a anesteziologické sestry, které odpovídaly na otázky, zda jsou vytvořené edukační materiály ze strany pacientů přijímány pozitivně a zda jsou pro ně přínosem před budoucím operačním zákrokem. Dotazníkové akce pro personál se zúčastnilo 61 sester. Jednašedesát procent perioperačních a anesteziologických sester se domnívá, že edukace pacienta je přínosem pro ošetřovatelský personál; 73 % z nich uvedlo, že pacienti po edukaci v souvislosti s operačním výkonem uvádějí dostatek informací; 61 % sester odpovědělo, že po realizované edukaci pacienti verbalizují zmírnění obav a strachu z operace.

Ukázka edukačního letáku na chirurgii.
Cíl 3 byl splněn.
Statisticky vyhodnocená data dotazníkových šetření byla předložena v závěrečné zprávě a prezentována na konferencích v Brně a Praze. Cíl 4 byl splněn.
V průběhu dvouleté realizace našeho grantu nám management FN Brno poskytl finanční částky z rozpočtu nemocnice na mzdové náklady pro jednotlivé členy edukačního týmu, na všeobecný materiál a drobný hmotný majetek použitý pro přípravu tištěných forem edukace, na cestovné k zajištění prezentace interního grantu a na tisk edukačních letáků.

Edukační leták.
 

Závěr
Závěrem lze říci, že dobře zvolenou formou edukace lze zvýšit kvalitu poskytované péče o pacienty. Dostatek všeobecných i speciálních informací předaných pacientovi ve vhodný čas a vhodnou formou zajistí větší pocit bezpečí a důvěry ve zdravotnický personál. To ve výsledném efektu usnadní bezproblémový průběh hospitalizace pacienta a umožní tím i kvalitnější práci NLZP ve FN Brno.

Ing. Jaroslava Jedličková, MBA, Centrální operační sály I, FN Brno

Bc. Silvie Hodová, Centrální operační sály I, FN Brno

Literatura:

1. Grohar-Murray ME, Dicroce HR. Zásady vedení a řízení v oblasti ošetřovatelské péče. Praha: Grada Publishing, a. s., 2003, 320 str. ISBN 80-247-0267-3.
2. Červinková E, Vorlíčková H, a spol. Ošetřovatelské diagnózy. Brno: IDVPZ 2000. ISBN 80-7013-303-1.
3. Chráska M. Základy výzkumu v pedagogice, 2. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2000,
257 str. ISBN 80–7076–798–9.
4. Haškovcová H. Jak učit a jak se naučit lékařskou etiku. České ošetřovatelství č. 9 – praktická příručka
pro sestry. 1. vydání, Brno: IDVPZ, 2001, 57 str. ISBN 80-7013-349-X.

Recenzovaly:

Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D., Katedra ošetřovatelství LF MU, Brno
Mgr. Marie Malinková, NCO NZO, Brno

 

 
  • tisk
  • předplatit si