COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 1 - 2 / 2013

Ošetřovatelství v nefrologii a onkologická onemocnění

Datum: 28. 1. 2013
Autor: Jindřiška Pavlicová
Ošetřovatelství v nefrologii a onkologická onemocnění

Již tradičně se v Hotelu Internacional (Best Western Premier) v Brně konal ve dnech 6.–7. prosince 2012 XII . multidisciplinární nefrologický kongres. Dlouhodobě úspěšné akce se zúčastnilo 171 sester pracujících v nefrologii, nutriční terapeuti, dialyzační technici a manažeři. Mediálním partnerem akce byl časopis Florence.

Po jednáních s Aesculap Akademií propojila pořádající nefrologická sekce ČAS dvě témata, která jsou obsažena v názvu akce – nefrologii a onkologická onemocnění. Těm byl věnován samostatný blok „Role nelékařských povolání v léčbě pacientů s onkologickým onemocněním“, v němž zazněla mnohá sdělení týkající se problematiky onkologických onemocnění u dětí, dospělých a seniorů. Součástí bloku byla i sdělení o rizicích nozokomiálních nákaz, jejich snižování a zvyšování kvality péče. Velký ohlas sklidila přednáška o legis-lativním minimu pro nelékaře, která přítomné seznámila nejen se základní legislativou, ale i s nutností dodržovat pravidla, která si stanovíme na jednotlivých pracovištích. Další témata, jako nutriční péče o onkologicky nemocné, léčba bolesti a implantabilní port jako dlouhodobý a bezpečný žilní vstup, patří k pilířům onkologické problematiky. Zajímavá byla i přednáška o prevenci násilí na pracovišti, která se týká všech odborností napříč ošetřovatelstvím. V části věnované nefrologii zaznělo celkem dvacet odborných sdělení, včetně zprávy o činnosti nefrologické sekce ČAS za období 2008–2012. Zástupkyně
EDTNA/ERCA seznámila přítomné s přípravou klinických směrnic pro dialyzační léčbu a s jejich vlivem na každodenní praxi. Směrnice budou v nefrologickém ošetřovatelství nejen vítány, ale mohou se stát i základním standardem při ošetřování pacientů s onemocněním ledvin. Kromě tradičních témat z hemodialýzy, peritoneální dialýzy a klinické nefrologie byla další sdělení věnována i sociální problematice pacientů v chronickém programu. Pro zvyšování kvality života pacientů jsou důležité jejich mimodialyzační aktivity, volný čas, dovolená a seznamování příbuzných a přátel pacientů s dialýzou. Pro celkový přehled času pacienta stráveného na hemodialýze nebo peritoneální dialýze a toho, co mu zbývá mezi dialýzami, jsou důležité i časové mapy. Zvláště pro mladší sestry byla připravena přednáška o historii peritoneální
dialýzy a hemodialýzy. Edukace je v nefrologickém ošetřovatelství jedním z důležitých úkonů sestry, proto
i zde zazněly přednášky na téma, jak edukovat pacienta, s jakou intenzitou a četností a jak je důležitá nutnost opakování a inovace. Trochu odlišné bylo sdělení o ošetřování nemocných s názvem Práce sester – ideály a realita. Šlo o jakýsi vnitřní audit autorek, zvláště pak prof. Haškovcové. Shrneme-li sdělení, byla to smutná bilance chování a jednání sester, s nímž se autorky setkaly. Netýkalo se pouze ošetřovatelství
v nefrologii, byla to ukázka současnosti z téměř všech zdravotnických zařízení. Je proto na každém z nás, aby se zamyslel nad realitou, nad tím, jak zamezit úniku citlivých informací, a nesnižoval prestiž našeho povolání nevhodným chováním. Kolegyně ze Slovenska seznámily přítomné s koncepcí péče o dialyzované pacienty, se známou-neznámou diagnózou, kterou je Von Hippel-Lindauova choroba, a informovaly, jak si poradily se Světovým dnem ledvin. Kongres byl spojen s volbami do dalšího období nefrologické sekce České asociace sester. Předsedkyní nefrologické sekce byla znovu zvolena Bc. Jindra
Kracíková. Nový výbor se hned na kongresu sešel a nastavil si pravidla pro další práci. Další pracovní setkání bude v dubnu 2013 v Plzni, v rámci Brodových dnů.
 

Jindřiška Pavlicová, místopředsedkyně nefrologické sekce ČAS

 
  • tisk
  • předplatit si