COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 10 / 2013

Krytí se Safetac® technologií – drahé, nebo ekonomické?

Datum: 7. 10. 2013
Autor: Bc. Ivana Chvojková

Porušení kožní integrity u hematoonkologických pacientů představuje jednu z možných komplikací. Hrozí zde několik závažných rizik, která mohou nemocného ohrozit i na životě. Především je to riziko vzniku infekce, obtížné hojení rány v důsledku základního onemocnění a probíhající léčby a v neposlední řadě i z možné malnutrice pacienta. Z těchto důvodů je velmi důležité zvolit u hematoonkologických pacientů vhodný materiál k ošetřování a převazům ran.

Moderní materiály používané v dnešní době k ošetřování ran a defektů postupně vytlačují klasická obinadla a suché gázy. Aplikace těchto materiálů minimalizuje trauma a bolest při převazech a tím blahodárně působí nejen na emoční stav pacienta, ale především přispívá ke zdárnějšímu průběhu hojení.

Rozdíl mezi běžným krytím (nahoře) a krytím se Safetac® technologií (dole)

Krytí se Safetac® technologií snižují díky použití měkkého silikonu poškození okolní kůže i samotného lůžka rány, mají hydrofobní schopnost, neadherují k vlhkému lůžku rány a velmi jemně přilnou k okolní kůži. Tímto způsobem je zajištěno vlhké prostředí v ráně, minimalizuje se riziko macerace a krytí může na ráně zůstat podle potřeby i několik dnů. Při použití těchto materiálů je zachována kontinuita v hojení rány i přísná sterilita. Cena těchto materiálů je na první pohled poněkud vyšší, ale při správném používání se plně projeví jejich výrazný přínos pro průběh hojení a ošetřování ran je nejen úspěšnější a rychlejší, ale i levnější než při použití starých klasických obvazových materiálů. Tento fakt bych ráda prezentovala v následující kazuistice včetně cenového rozboru.

Kazuistika

Pacient 33 let s ALL od roku 2006, opakované hospitalizace na HOO FN Plzeň, pro relaps provedena v roce 2008 alogenní nepříbuzenská transplantace krvetvorných buněk, ulcerace sliznice distálního jícnu a žaludku při reakci štěpu proti hostiteli (GvHD) – 1/2009, od 7/2010 těžká kolitida při střevní formě GvHD, která nereagovala na konzervativní léčbu.

Dne 3. 9. 2010 bylo z vitální indikace rozhodnuto o chirurgické intervenci. Byla provedena resekce tenkých kliček (odebráno 130 cm, histologicky těžká gangréna střevní sliznice), slepý uzávěr ilea a jejunostomie. Pro těžké krvácení z dutiny břišní byla 4. 9. 2010 provedena operační revize, kde byla zjištěna pokračující gangréna tlustého střeva. Byla proto provedena subtotální kolektomie (odebráno 80 cm). Nemocný byl přeložen z chirurgické kliniky na naše pracoviště dne 13. 9. 2010 k doléčení. Doporučená frekvence převazu operační rány dle chirurga byla jednou denně, dezinfekce operační rány a okolí roztokem Braunol a sterilní kompresy z netkaného textilu k ošetření ran.

Postupně docházelo k dehiscenci jizvy a ke zvýšené, mírně zapáchající secernaci. Na spodině se objevily nazelenalé povlaky a nemocný si začal stěžovat na bolestivost při snímání krytí z důvodu zvýšené citlivosti kůže při GvHD reakci po alogenní transplantaci kostní dřeně a nepříjemné pocity pálení kůže pod použitou náplasťovou fixací. Při převazu byl proveden stěr z defektu. Mikrobiologické vyšetření ze 17. 9. 2010 potvrdilo kolonizaci defektu: Enterococcus faecium, Serratia marcescens, Klebsiella pneumoniae ojediněle. Mykologická kultivace – negativní, Pseudomonadas aeruginosa.

Z důvodu nepříznivého průběhu hojení defektu jsme pro další postup zvolili krytí se Safetac® technologií s obsahem stříbra. Frekvence převazu jednou za dva dny, desinfekce okolí a defektu Braunol roztokem, použitý materiál: Mepilex Ag – antibakteriální krytí (široké použití) (obr. 4), Mepilex Border – absorpční, samolepící, multifunkční pěnové krytí (obr. 5), sekundární krytí (ochrana okolní pokožky a prevence strhnutí kůže u pacienta po alogenní transplantaci kostní dřeně) pro jejich prokázanou účinnost. (1)

Během 6 dnů používání výše uvedeného materiálu docházelo k postupnému čištění rány a na spodině se začala objevovat nově granulující tkáň.

V důsledku trvající imunosupresivní léčby následovalo několikatýdenní sekundární hojení operační rány, v horním i dolním pólu jizvy se objevily drobné nekrózy a proto jsme požádali o konziliární vyšetření chirurgem a snesení nekróz. Docela nás překvapilo doporučení chirurga neaplikovat převazový materiál se stříbrem a naopak použít Persteril jako oplachový roztok, přestože bylo prokázáno, že po použití Persterilu dochází k popálení nově granulující tkáně. (2)

Nemocný byl takto, bohužel, ošetřen i přes naši argumentaci, že použití náplasťové fixace není vhodné, jelikož dotyčnému vyvolává pálení a zarudnutí kůže (obr. 6).

Po dohodě s ošetřujícím lékařem jsme nakonec přece jen pokračovali v předchozí úspěšné aplikaci krytí se Safetac® technologií až do propuštění nemocného dne 16. 10. 2010 (obr. 7).

Nemocný byl edukován o ošetřování operační rány a nadále v něm pokračoval i v domácím prostředí až do kompletního zhojení (obr. 8).

Obr. 1 / Poškození při nevhodně zvoleném materiálu k převazu
Obr. 2 / Operační rána po 13 dnech hojení
Obr. 3 / Nespecifická aplikace Mepilex Ag
Obr. 4 / Sekundární krytí
Obr. 5 / Pacient po převazu chirurgem
Obr. 6 / Stav před propuštěním
Obr. 7 / V domácím ošetřování
Obr. 8 / Kompletní zhojení

Výhody použití krytí se Safetac® technologií jsou prokazatelné, nicméně mnoho z nás si stále ještě myslí, že takovéto ošetřování je finančně nákladné.

Abychom dokázali odpovědět i na tuto otázku, zpracovali jsme analýzu nákladů převazových materiálů používaných u prezentovaného pacienta. Do kalkulace jsme zahrnuli ceny použitého materiálu na jeden převazový den – dle chirurga 2× denně a při použití krytí Mepilex® Ag a Mepilex® Border 1× za 2 dny.

Jak je z přiloženého přehledu jasně patrné, vlhké hojení s použitím krytí se Safetac® technologií je přes vyšší vstupní ceny za kus v konečném důsledku mnohem ekonomičtější než převazy s použitím konvenčních materiálů. Úspora 46 % je při dnešní ekonomické situaci velmi dobrým argumentem, proč tyto materiály používat. Z klinického hlediska navíc přináší nezpochybnitelné výsledky v kvalitnějším a kratším průběhu hojení a také zvyšuje kvalitu života ošetřovaných pacientů.

Bc. Ivana Chvojková, JIP autologní, HOO FN Plzeň

Literatura:

1. Taherinejad and Hamberg. Antimicrobial effect of a silver-containing dressing on a broad range of common wound pathogens. Poster publication. Word Union Congress, Toronto, Canada 2008.

2.Stryja J et al. Repetitorium hojení ran 2, Semily: Geum, 2011, ISBN 978-80-86256-79-5. (cit. kapitola 36. Oplachy a laváže rány, 36.4 Roztoky nevhodné k aplikaci do rány: s. 270)

 

 
  • tisk
  • předplatit si