COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 11 / 2013

Frenchayský test paže (test k vyšetření úchopu a manipulace s předměty)

Datum: 4. 11. 2013
Autor: Bc. Tereza Sádlová

Lidská ruka je vysoce vyvinutý orgán s mnoha funkcemi a širokým využitím, který má nezastupitelné místo v životě každého člověka. Kromě schopnosti úchopu a manipulace s předměty je ruka také důležitým senzorickým orgánem. Uchopení umožnilo člověku fixování a přidržování předmětů, které je pro člověka velmi důležité nejen při vykonávání všedních denních činností (ADL).

Neurologická onemocnění (traumatická poranění mozku, cévní mozkové příhody) jsou v klinické praxi stále častější a nesou s sebou těžké zdravotní postižení. To může mimo jiné výrazně ovlivnit i funkci horní končetiny, zejména její úchopovou funkci. Spastické vzorce, které vznikají na horní končetině, mohou velmi narušovat úchopový stereotyp. Většina pacientů může a dokáže ruku jako úchopový orgán používat, proto je pro ně z funkčního hlediska důležité vybrat z primárních nebo sekundárních úchopů ty, které by alespoň částečně zvládli. Abychom ale zjistili, které úchopy tito pacienti zvládnou, je důležité jejich úchop správně vyšetřit.

Problematika testování úchopu je v praxi omezena pouze na velmi neobjektivní formu pozorování pacienta při určité činnosti. Pozorováním jsou však hodnoceny pouze úchopové formy, které testovaný běžně používá, nelze však takto zjistit, jakých úchopových forem je objektivně schopen. Je tedy důležité vytvořit nebo začít používat takový úchopový test, který objektivně otestuje nejen úchopové schopnosti pacienta, ale i jeho úchopové možnosti, které využije v každodenním životě. Vyšetření úchopu by mělo být doprovázeno podrobným vyšetřením čití, pohyblivosti jednotlivých kloubů a aktivity jednotlivých svalů. Výsledky pozorování hodnocení úchopů lze kvalitativně popsat ve zdravotnické dokumentaci nebo kvantitativně hodnotit pomocí funkčních testů jemné motoriky nebo jednoduchých několikabodových škál.

Testy mají obecně v základu dvě hodnotící kritéria – čas a počet dosažených bodů. Testy, při kterých se měří čas potřebný pro provedení daného testovacího úkolu, mohou být pro některé vyšetřované pacienty stresující a vlivem stresu může dojít k nárůstu spasticity nebo vyvolání asociovaných reakcí, což může mít vliv na výsledek testování, který tak může být zkreslený a nepřesný. Popisuji zde tedy test pro vyšetření úchopu, který má bodové hodnotící kritérium a který je schopen objektivně vyšetřit úchopové možnosti pacientů.

Frenchayský test paže – základní verze
Provedení této verze trvá cca 5–15 minut. Výchozí pozice vyšetřovaného je vždy vsedě s rukama v klíně. Z této pozice vycházejí všechny úkoly.

Pomůcky
Pomůcky potřebné k provedení tohoto testu jsou běžně využívané předměty a dají se snadno obstarat nebo vlastnoručně vyrobit:
papír – tužka – pravítko – válec (průměr 1,2 cm; délka 5 cm) – sklenice na vodu – pružinový kolíček na prádlo – kolík (průměr 1 cm, délka 15 cm) – čtvercová podložka (hrana 10 cm) – hřeben na vlasy

Frenchayský test paže – rozšířená verze
Provedení rozšířené verze Frenchayského testu paže trvá cca 15–30 minut. Jeho testovací úkoly jsou náročnější než v základní verzi, ale zato lépe a důkladněji testuje funkce horních končetin.

Pomůcky
K testu jsou potřebné následující předměty:
zavírací sklenice – pravítko – papír – tužka – velká láhev (1,5 l) – malá láhev (0,3 l) – sklenice s vodou – 3 pružinové kolíčky na prádlo – papírová deska – hřeben na vlasy – kartáček a pasta na zuby – nůž a vidlička – smeták

Frenchayský test paže – základní verze
Testovací úkoly
Pacient je vyzván, aby:
1) narýsoval linku pomocí pravítka, které drží paretická ruka,
2) uchopil paretickou rukou válec, postavil jej cca 15–30 cm od okraje stolu, poté ho zvedl do výšky cca 30 cm a znovu jej přemístil, aniž by válec upadl,
3) paretickou rukou zvedl sklenici, která je do poloviny naplněna vodou, napil se z ní a poté ji opět vrátil na své místo, aniž by se cokoli rozlilo,
4) sejmul pružinový kolíček z kolíku a přemístil jej na čtvercovou podložku, pacient nesmí upustit kolíček ani převrátit kolík,
5) učesal si paretickou rukou (nebo česání imitoval) vlasy na temeni hlavy, poté směrem dolů po každé straně hlavy.

Hodnocení
Za každý splněný úkol dostává vyšetřovaný vždy jeden bod; jestliže chybuje nebo daný úkol nezvládne, dostává nula bodů, tzn. 0 – neprovede, 1 – provede.

Test je dle mého názoru velmi rychlý, jednoduchý a nenáročný z hlediska dostupnosti pomůcek k testu, i když se pomůcky musejí nejprve pořídit. Mají přesné parametry a některé z nich nejsou standardně používány. Výsledkem testu je rychlé číslo, které nám napoví stav postižené HK vyšetřovaného. Pro vyšetřované pacienty jsou testovací úkoly a zadané instrukce snadno pochopitelné.

Frenchayský test paže – rozšířená verze
Testovací úkoly
1) Otevřít a zavřít zavírací sklenici pomocí obou rukou.
2) Narýsovat linku pomocí pravítka; paretická ruka drží pravítko.
3) Uchopit, zvednout a položit velkou lahev paretickou končetinou.
4) Uchopit, zvednout a položit malou lahev paretickou končetinou.
5) Uchopit, zvednout sklenici paretickou končetinou a zvednout k ústům.
6) P řipnout 3 kolíčky na papírovou desku oběma končetinami; neparetická končetina drží desku.
7) Uchopit a zvednout hřeben a imitovat česání paretickou končetinou.
8) Vytlačit pastu na zuby z tuby na kartáček oběma končetinami; paretická ruka drží tubu s pastou.
9) Zvednout nůž a vidličku oběma rukama a imitovat krájení na papírové desce.
10) Postavit se, uchopit smeták a zamést podlahu oběma končetinami.

Hodnocení
10 b. = dokončení celého úkolu
10–5 b. = dokončení celého úkolu ve stupňovitě zhoršené kvalitě
5 b. = nekvalitní dokončení celého úkolu
5–0 b. = dokončení pouze části úkolu

S tímto testem vyšetřuji v praxi funkce horních končetin u neurologických pacientů (nejčastěji po cévních mozkových příhodách a traumatech mozku). Vyšetření je nenáročné a pro pacienty jsou jednotlivé testovací úkoly lehce pochopitelné. Výsledkem testu je rychlé číslo, které nám napoví stav postižené HK vyšetřovaného pacienta. Maximální počet bodů, které může pacient získat, je 100 (tzn. bez funkčního deficitu úchopu na horních končetinách), nejméně může pacient získat skóre 0, pokud nedokončí ani jeden testovací úkol. Výhodou tohoto testu je poměrně široká škála testovacích skóre, které můžeme pacientovi udělit.

Závěr

Frenchayský test paže je jednoduchý test, který je schopen odhalit poruchu úchopu horních končetin. Poskytuje rychlé výsledné číslo, které může napomoci při usuzování stavu úchopových možností paretických horních končetin. Test existuje ve dvou verzích, které se liší v počtu testovacích úkolů, náročnosti jednotlivých úkolů a způsobu hodnocení. V literatuře je snadno k nalezení v publikaci od Masura (2004) nebo Lippertové-Grünerové (2005).

Bc. Tereza Sádlová ÚVN-VFN, Praha, Oddělení rehabilitační a fyzikální medicíny, Praha

Literatura

1. De Souza LH, Langton-Hewer R, Miller S. Assessment of recovery of arm control in hemiplegic stroke patiens. Arm function test. International Rehabilitation Medicine. 1980, č. 2, s. 3–9.

2. Lippertová-Grünerová M. Neurorehabilitace. 1. vyd. Praha: Galén, 2005, 350 s. ISBN 80-7262-317-6.

3. Masur H. Scales and scores in neurology: quantification of neurological deficits in research and practice. Stuttgart: Thieme, 2004, 448 s. ISBN 3-13-130951-2.

4. Sádlová T. Vyšetření úchopu u neurologických pacientů po cévních mozkových příhodách a traumatech mozku. Bakalářská práce. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta, 2012.

Frenchayský test paže (Frenchay Arm Test)
Frenchayský test paže byl vyvinut v roce 1980 (De Souza et al.), umožňuje detailní posouzení funkcí horních končetin. Tento test vyšetřuje postiženou HK a testuje nejen úchop, ale i manipulaci s předměty a koordinaci obou horních končetin. V literatuře jej můžeme nalézt ve dvou verzích – základní a rozšířené. Základní verze obsahuje pět testovacích úkolů, rozšířená verze obsahuje testovacích úkolů deset, její samotné provedení trvá delší dobu a pro pacienty může být náročnější na provedení. Jednotlivé testovací úkoly jsou zařazeny za sebou se stoupající náročností. Oba testy mají také rozdílný způsob bodování.

 
  • tisk
  • předplatit si