COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 11 / 2013

Ve Vídni se konalo 16. jednání Evropského poradního panelu pro prevenci dekubitů

Datum: 4. 11. 2013
Autor: Mgr. Nina Müllerová; Mgr. Jitka Hovorková; Mgr. Zdena Surá; Romana Eysseltová

Ve dnech 28.–30. srpna 2013 probíhala ve Vídni již 16. konference European Pressure Ulcers Advisory Panel (EP UAP ) ve spolupráci s rakouskou Asociací pro prevenci dekubitů (AP UPA ). Konference se účastnilo více než 400 účastníků z celého světa. Nové výrobky a materiály na podporu prevence vzniku dekubitů vystavovalo více než 20 firem včetně české firmy Linet, spol. s r. o. Většina těchto společností dlouhodobě spolupracuje s EP UAP a podporuje jeho aktivity. Naše účast na konferenci byla podpořena vzdělávacím grantem společnosti Mölnlycke Health Care.

Konferenci zahájili prezident EPUAP Michael Clark (UK). předsedkyně APUPA Zita Kis Dadara, která uvedla téma konference Entusiasm Complements Experience and Evidence in Presure Ulcers (Nadšením doplňujeme praktické zkušenosti. teoretické důkazy. managementu dekubitů). Ve svém sdělení se zaměřila na zkušenosti s prevencí. léčbou dekubitů. „centrální Evropě“, kde jsou značné rozdíly mezi jednotlivými státy od systémově zavedených preventivních opatření, národních standardů. sledování indikátorů kvality až po absenci jakýchkoli opatření. Zabývala se. analýzou nákladů. své sdělení zakončila citátem J. W. Goetha: „Nestačí vědět. znát. Vše, co víme, musíme umět využít. Nestačí chtít, je nutno konat.“ Na tento citát vhodně navázali další řečníci prezentací výsledků EPUAP.

Christina Lindholm (Švédsko) informovala o výsledku iniciativy Den STOP dekubitům. Tato iniciativa pochází. konference pořádané. roce 2011. R io de Janeiru, na níž se sešli zástupci španělské skupiny pro péči. dekubity. chronické rány (GNEAUPP). latinskoamerické společnosti pro ošetřování ran (SILAHUE). společně vydali prohlášení „Prevence dekubitů patří mezi základní lidská práva“, které bylo. roce 2012 přijato EPUAP. Den STOP dekubitům byl navržen na 16. listopad 2012. Prohlášení zahrnuje standardy pro prevenci. péči. pacienty. dekubity, vzdělávací, organizační. ekonomické otázky. Propagační tým navrhl logo. pětiminutový film, který byl přeložen do devíti jazyků. distribuován po celé Evropě. Dostupný je také na videoportálu YouTube. Byl vytvořen průvodce pro pacienty, prospekt s fakty. dekubitech. tisková zpráva. Vše včetně „Prohlášení. Ria“ bylo přeloženo do několika světových jazyků. Téměř všechny země Evropy se do akce zapojily, svoje převážně pozitivní reakce aktéři zasílali zpět propagačnímu výboru. Film zhlédlo přibližně 15 000 lidí včetně politiků, rozhodujících osob činných ve zdravotnictví, zdravotnického personálu. pacientů. Propagační materiál byl využit. rámci lokálních aktivit všech, kteří se na 16. listopadu podíleli. Zapojena byla i média (TV, časopisy), která informovala veřejnost o problému dekubitů. nutnosti zabránit jejich vzniku. Závěrem lze konstatovat, že první akce EPUAP – Evropské STOP dekubitům – byla opravdu úspěšná. „Nevíme, zda se podařilo zastavit vznik nových dekubitů, ale podařilo se zvýšit povědomí veřejnosti. tomto problému,“ řekla na závěr Christina Lindholm. Dalším dnem STOP dekubitům byl vyhlášen 21. listopad 2013.

Nová směrnice by měla vyjít příští rok

Lisette Shoonhoven (Nizozemsko), předsedkyně výboru pro tvorbu mezinárodní směrnice pro prevenci. ošetřování dekubitů, informovala přítomné jménem výboru. průběhu aktualizace směrnice, která může být využívána pro rozhodování zdravotnických pracovníků. oblasti prevence dekubitů nebo jejich léčby. Aktualizace dokumentu. roku 2009 je plánována na rok 2014. První verze návrhu směrnice byla předána výboru. červnu 2013. K návrhu je možné se vyjadřovat po zaregistrování na webové adrese http://internationalguideline. com. Lisette vyzvala přítomné, aby se zaregistrovali a přispěli svými komentáři. poslední verzi směrnice, aby výbor mohl co nejdříve návrh dokončit. v roce 2014 vydat.

Téma konference Nadšením doplňujeme praktické zkušenosti a teoretické důkazy v managementu dekubitů uvedla předsedkyně APUPA Zita Kis Dadara
foto: Mgr. Nina Müllerová

Dimitri Beeckman (Belgie), člen vědeckého výboru EP UAP. upozornil na skutečnost, že hodnocení jednotlivých stupňů dekubitů je obtížné. chyby, kterých se sestry dopouštějí při rozlišování počínajícího dekubitu. kontaktní močové dermatitidy, jsou poměrně časté. Tento výsledek může ovlivnit adekvátní preventivní opatření. léčbu. Proto je nutné vyvíjet nástroje edukace a tréninku, aby se optimalizovaly klasifikační dovednosti sester. PuClas3 – Pressures Ulcers Classification Tool – e-learningový kurz zahrnuje klasifikaci dekubitů uvedenou ve směrnici 2009 EP UAP /NP UAP. Cílem nového nástroje je pomocí vysoce kvalitních fotografií naučit sestry dobrému rozlišování jednotlivých stupňů dekubitů. Aby bylo možné tento nástroj využít na mezinárodní úrovni, je nutné vytvořit verze. několika jazycích.

Společnost Mölnlycke uspořádala večerní setkání účastníků konference. přednášejícími. autory společného prohlášení pro EPUAP. názvem Může krytí pomoci. prevenci dekubitů? Pozvání přijali odborníci. různých zemí. kontinentů – prezident EPUAP Michael Clarc nebo profesor Nick Santamaria, autor randomizované studie. významu silikonového krytí. prevenci dekubitů. Toto neformální setkání bylo skvělou přípravou na dopolední workshopy společnosti Mölnlycke na téma Může krytí ovlivnit prevenci vzniku dekubitů?. Nové standardy praxe.

Na těchto workshopech byly představeny nejnovější klinické důkazy prokazující vysokou účinnost moderních krycích materiálů. prevenci dekubitů, doporučení mezinárodní skupiny odborníků, jak tato krytí co nejefektivněji používat, a také tipy, jak lze. lůžkových zařízeních. pomocí moderních krytí předcházet dekubitům nejen na klasických predilekčních místech, ale. pod nejrůznějšími zdravotními pomůckami, jako jsou fixační límce, masky, kanyly či PEGy.

Přednášející ve svých sděleních podali důkaz. tom, že vhodně využité moderní krycí materiály mohou působit preventivně při vzniku dekubitů. Upozornili na nutnost sledovat příčiny vzniku dekubitů. rámci celého procesu péče. pacienty, například. na příjmové ambulanci při prodlouženém čase vyšetřování pacienta. Příkladem byla analýza vzniku dekubitu. kvadruplegického pacienta, který byl vyšetřován na urgentním příjmu několik hodin. Uložením na nevhodném transportním lůžku vznikl dekubitus, jemuž bylo možné předejít. Smyslem tohoto sdělení byla nutnost uvědomit si, že ke každému pacientovi musíme přistupovat jako. individualitě. správně detekovat jeho problémy, které se přímo vztahují ke vzniku dekubitů. Denně se setkáváme. problémy při polohování pacientů, sledujeme chyby, které se nesmějí opakovat, proto je třeba. nich vědět a učit se. nich. Nevhodná poloha pacientů vyvolávající střihové síly, nesprávně zvolená. příliš nafouknutá matrace – to jsou problémy,. nimiž se setkávají odborníci ve všech zemích Evropy a hledají nové cesty, jak těmto rizikovým faktorům předcházet. Nové moderní materiály – např. vícevrstvé pěnové krytí se silikonovou vrstvou – mohou situaci zlepšit. Výše uvedený tým odborníků vydal doporučení, ve kterém uvádí, kdy je vhodné toto moderní krytí využívat, jak. ním manipulovat – podle lokalizace rizikové oblasti (sacrum, paty) či jak lze toto krytí využívat k zamezení vzniku dekubitů způsobených zdravotnickými materiály. vybavením. Klinické důkazy jsou podloženy řadou studií. dostupné. odborných publikacích.

Na konferenci zaznělo mnoho sdělení. oblasti prevence, léčby, výskytu nozokomiálních nákaz, významu podpory nutrice, používání antidekubitních matrací, edukace odborníků i laiků. Opomenuto nebylo ani velmi důležité téma, jako je bolest. její sledování. případě výskytu dekubitů.

Sledování dekubitů. Chorvatsku může inspirovat. nás

Zajímavé pro nás bylo setkání. kolegyněmi. rakouské organizace APUPA paní Zitou Kis Dadara. Elfriede Bindner či zástupkyní Chorvatské asociace sester paní Josipou Blscan, která hovořila. novém sledování dekubitů. Chorvatsku. Na tomto příspěvku byla velmi zajímavá část,. níž autorka hovořila o sledování počtu pacientů, kteří odcházejí. jejich zdravotnických zařízení. dekubitem. To je další postup, který lze po modifikaci implementovat do sledování. českých nemocnicích. Rozšířením. správným zhodnocením bude možné hodnotit nejen průměrnou dobu hojení dekubitů, ale také jejich vývoj v čase. finanční náklady. Můžeme konstatovat, že ve srovnání. aktivitami, které prezentovaly naše kolegyně, se. my máme čím pochlubit, jen to neumíme „prodat“.

Již od 90. let máme zaveden systém hodnocení rizika vzniku dekubitů snad ve všech zdravotnických zařízeních. V mnoha je implementován do elektronické zdravotnické dokumentace a snad 90. zdravotnických zařízení má zavedený systém sledování dekubitů prevalenční nebo incidenční formou jako jeden z indikátorů kvality ošetřovatelské péče. MZ ČR vydalo jednotnou metodiku pro prevalenční šetření dekubitů. pověřilo Národní referenční centrum sledováním národního indikátoru kvality. Toto centrum na svých webových stránkách pravidelně uvádí referenční hodnoty podle míry rizika pacientů. podle oborů (interní, chirurgické, intenzivní péče nebo dlouhodobá péče). Česká společnost pro léčbu ran pořádá pravidelné odborné konference a rovněž ČAS se na konferencích zaměřuje na danou problematiku. Kvalifikační vzdělávací programy pro všeobecné sestry, zdravotnické asistenty, ošetřovatele nebo sanitáře zahrnují podle úrovně kvalifikace potřebné hodinové dotace pro získání teoretických znalostí. praktických dovedností. Jsou akreditovány CK pro sestry „specialistky“ na ošetřování chronických ran. Tyto výsledky jsou důležité zejména pro pacienty, ale je potřeba je také vhodně prezentovat široké veřejnosti.

Co bychom mohli ještě pro snížení výskytu dekubitů. zlepšení znalostí. dané oblasti. souladu. výzvou EPUAP STOP dekubitům udělat?

Předkládáme několik nápadů. realizaci. Domníváme se, že je třeba přeložit informační materiály dostupné na stránkách EPUAP ke dni STOP dekubitům (Deklarace. R ia, plakáty pro pacienty, plakáty pro zdravotníky). uveřejnit je na webových stránkách MZ ČR. ČAS nebo Národního referenčního centra. sekci „Dekubity“.

→ Vyhlásit 21. listopad dnem STOP dekubitům. v ČR. vyzvat vedení zdravotnických zařízení, aby vyvinula jakékoliv úsilí. prevenci dekubitů.
→ Informovat širokou veřejnost prostřednictvím médií, aby se dozvěděla co nejvíce. daném problému, protože dekubity vznikají. doma. mnohdy je pacient přivezen do zdravotnického zařízení. komplikovaném stavu.
→ Spolupracovat. agenturami domácí péče. zavést sledování výskytu dekubitů na národní úrovni. v domácím prostředí.
→ Zaslat společné prohlášení „hlavní sestry“ MZ ČR. prezidentky ČAS za ČR. přihlásit se. iniciativě EPUAP .
→ Po vydání nové verze Mezinárodní směrnice pro prevenci. léčbu dekubitů zajistit její oficiální překlad do češtiny, který bude umístěn na stránkách EP UAP. na webových stránkách dostupných široké odborné veřejnosti.
→. výše popsaných aktivitách jsme již začali jednat. díky vstřícnému přístupu Mgr. Aleny Šmídové, vedoucí oddělení ošetřovatelství. dalších nelékařských povolání. uznávání kvalifikací MZ ČR. a prezidentky ČAS Mgr. Dany Juráskové, Ph.D., MBA. se snad podaří velkou část navrhovaných aktivit do 21. listopadu 2013 uskutečnit.

Mgr. Nina Müllerová, vedoucí centra řízení kvality, FN Plzeň
Mgr. Jitka Hovorková, asistentka náměstkyně pro ošetřovatelskou péči, FN Motol, Praha
Mgr. Zdena Surá, vrchní sestra Chirurgické kliniky, FN Brno
Romana Eysseltová, staniční sestra Chirurgické kliniky, FN Brno

 
  • tisk
  • předplatit si