COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 11 / 2013

XIX. královéhradecké ošetřovatelské dny

Datum: 4. 11. 2013
Autor: Mgr. D. Vaňková; Mgr. I. Dvořáčková

Ve dnech 12.–13. září 2013 pořádala Česká asociace sester – Region Hradec Králové ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Hradec Králové, Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy (LF UK) v Hradci Králové, Nadací pro rozvoj v oblasti umělé výživy, metabolismu a gerontologie a Univerzitou Hradec Králové mezinárodní kongres – XIX. královéhradecké ošetřovatelské dny. Kongres se konal pod záštitou MZ ČR a do čestného předsednictva přijala pozvání řada vzácných hostů.

V rámci slavnostního zahájení kongresu proběhly oslavy 20. výročí založení bakalářského studia oboru Ošetřovatelství na LF UK. Hradci Králové. Slavnostního aktu se zúčastnilo mnoho vzácných hostů, kteří se zasloužili o založení tohoto studia nebo kteří se významně podíleli na výuce studentů. Za všechny nám dovolte jmenovat paní Jaroslavu Pečenkovou. pana prof. PhDr. Jiřího Mareše. V souvislosti. tímto výročím proběhlo. odpoledních hodinách téhož dne ve velmi přátelské. neformální atmosféře setkání učitelů. absolventů bakalářského studia.

Hlavním tématem letošního kongresu byl Komplexní přístup. pacientovi. rámci integrovaného záchranného systému, návaznost nemocniční péče,. to. pojetí zcela novém. netradičním. Na programu jsme spolupracovali se ZZS Královéhradeckého kraje. HZS Královéhradeckého kraje. Tímto se nám podařilo také získat cenné kontakty pro další zajímavou spolupráci.

Přednáškové bloky byly zaměřeny na péči o pacienta. bolestí, ošetřovatelskou péči v klinických oborech. vzdělávání nelékařských pracovníků. Tato témata jsou. rámci kongresu tradiční. ošetřovatelskému oboru nejbližší. Ve workshopu, který jeho účastníci velmi ocenili, jsme se věnovali základům neodkladné kardiopulmonální resuscitace. praktickým nácvikem a řešení závažných situací. souvislosti se záchranou lidského života.

Úvodní slovo prvního bloku přednášek na téma Plánované změny. aktuality. ošetřovatelství patřilo Mgr. Aleně Šmídové, vedoucí oddělení ošetřovatelství. dalších nelékařských zdravotnických povolání. uznávání kvalifikací MZ ČR. Za profesní organizaci ČAS vystoupila Mgr. Petra Charvátová, Ph.D., která nás seznámila. aktuálním děním. ČAS. Letmo se také zmínila. nedávno proběhlém dotazníkovém průzkumu prováděném ČAS, který se týkal šetření pracovních podmínek NLZP ve zdravotnických zařízeních na území ČR. Výsledky šetření jsou natolik alarmující, že budou podrobně publikovány nejdříve na tiskové konferenci. poté. nimi bude seznámena odborná veřejnost na podzimní konferenci prezidia ČAS .

XIX . královéhradecké ošetřovatelské dny přilákaly více než dvě stovky posluchačů
foto: HANZO Production, spol. s r. o.

Po úvodních přednáškách bylo celé čtvrteční dopoledne věnováno příspěvkům. oblasti práce složek integrovaného záchranného systému ve vypjatých situacích. Za oba dny zaznělo celkem 34 zajímavých přednášek. bylo vystaveno 14 posterů. Na kongresu bylo zaregistrováno 229 platících posluchačů, 80 studentů SZŠ. VOŠ Hradec Králové. na 40 čestných hostů.

Organizačního zajištění se ujala firma HANZO Production, spol.. r. o., poděkování patří také sponzorům. všem zúčastněným firmám. Mediálními partnery byli Mladá fronta a. s., PROMEDIAMOTION s. r. o., Ambit Media, a. s.,. Vzdělávání IN s. r. o.

Závěrem nám dovolte touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na velice kvalitním. odborně na vysoké úrovni připraveném kongresu, všem přednášejícím za jejich pečlivě připravené přednášky,. doufáme, že se. na příštích,. pořadí pro nás již jubilejních XX. královéhradeckých ošetřovatelských dnech sejdeme. hojném počtu. Na setkání. vámi se ve dnech 11.–12. září 2014 těší Mgr. Dana Vaňková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči,. Mgr. Ivana Dvořáčková, Ph.D., zástupkyně NOP FN Hradec Králové.

Mgr. D. Vaňková, Mgr. I. Dvořáčková, FN Hradec Králové

 
  • tisk
  • předplatit si