COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 12 / 2013

Cizí těleso v dutině břišní po operaci

Datum: 2. 12. 2013
Autor: JUDr. MUDr. Lubomír Vondráček; Bc. Eva Kučková

Cizí těleso, které zůstane po operačním zákroku v tělesné dutině nebo v operační ráně, je vždy závažnou komplikací, která nejen negativně ovlivňuje zdravotní stav pacienta, ale také poškozuje dobré jméno nemocnice, v níž k takové nežádoucí události došlo. Setkáváme se jak s nechtěným ponecháním sušícího materiálu v ráně či tělesné dutině, tak s ponecháním nástrojů nebo jen částí nástrojů užitých při operaci. Že je tato komplikace vždy vítaným tématem pro média, která podávají informace zkresleně, není třeba zdůrazňovat.

Skutkový stav
U 30leté ženy byla diagnostikovaná akutní apendicitis s cirkumskriptní peritonitidou, pro kterou byla indikována a bez odkladu provedena appendektomie.

Dle operačního protokolu byl výkon v celkové anestezii klidný, bez komplikací a rušivých příhod během výkonu. Po ukončení výkonu instrumentářka hlásila, že sušení i použité nástroje souhlasí, což potvrdila i obíhající sestra. Operatér po tomto hlášení operační ránu po anatomických vrstvách uzavřel.

Po více než roce byla pacientka přijata na chirurgické oddělení pro příznaky akutního ileózního stavu, který byl řešen akutním výkonem, při kterém byla v dutině břišní nalezena rouška, která byla příčinou ileózního stavu. I když se pacientka po operaci ileózního stavu rychle bez dalších komplikací zotavila, operační rána se dobře zhojila, pacientka oprávněně vznesla nárok na odškodné. A je také pochopitelné, že se hledal viník této závažné komplikace, příčiny a důvody jejího vzniku.

Diskuze
Protože po provedené appendektomii nebyl žádný další operační zákrok proveden, je nepochybné, že rouška v dutině břišní nechtěně zůstala po provedené appendektomii.

Jako samozřejmý viník byla označena instrumentářka, která při appendektomii instrumentovala. Ta ovšem spolu s obíhající sestrou trvala na tom, že roušky před výkonem i po něm řádně spočítala a jejich počet souhlasil. Obíhající sestra potvrdila, že počet roušek souhlasil a počítání bylo prováděno standardním způsobem.

Dle našeho názoru nejsou v tomto konkrétním případě dostatečné argumenty pro sankce instrumentářky, neboť samotná skutečnost, že rouška byla nalezena v dutině břišní, automaticky neznamená, že je instrumentářka špatně spočítala. Při správném počítání rouroušek instrumentářkou nelze vyloučit, že nadbytečná rouška mohla být bez jejího vědomí přinesena navíc z přípravny za jiným účelem. S odstupem času větším než jeden rok je nemožné objektivně doložit postup při operaci a zjistit, kdo z členů operačního týmu a zaměstnanců sálu pochybil.

Je nepochybné a nevyvratitelné, že pacientka má oprávněný nárok na odškodné. To hradí pojišťovna, se kterou má nemocnice smlouvu. Diskuze může být pouze o výši odškodného.

Závěr
Pacientka oprávněně vznesla nárok na odškodné, které pojišťovna, s níž má nemocnice uzavřenou smlouvu, uhradila. Viníka nebylo možné jednoznačně a nevyvratitelně zjistit a označit, proto nelze v tomto konkrétním případě při spravedlivém postupu instrumentářku volat k odpovědnosti a sankcionovat.

Ponaučení
Tato kauza ukazuje na důležitost kontrol chodu pracoviště operačního sálu, kontrol dodržování standardů a všech předpisů, které se k vykonávané činnosti vážou.

Poukazuje ale také na nebezpečí, která s sebou přináší pouze formální výkon povinností.

JUDr. MUDr. Lubomír Vondráček
Bc. Eva Kučková

 
  • tisk
  • předplatit si