COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 12 / 2013

Práce sester na CS v Nemocnici Jindřichův Hradec, a. s.

Datum: 2. 12. 2013
Autor: Bc. Hana Šimečková; Ing. Iva Brabcová, Ph.D.

Sterilizace a manipulace se sterilními zdravotnickými prostředky hraje zásadní úlohu v protiepidemiologických preventivních a represivních opatřeních, tyto postupy jsou zaměřeny na prevenci profesionálních nákaz při činnostech epidemiologicky závažných. Soubor validovatelných postupů předsterilizační přípravy, sterilizace a manipulace se sterilními zdravotnickými prostředky sleduje jeden společný cíl, sterilní zdravotnický prostředek na požadované úrovni.

V současné době nabývá sterilizace v oblasti zdravotnictví stále většího významu. S rozvojem sterilizační techniky, zdokonalováním metod sterilizace, zřizováním specializovaných pracovišť došlo ke zkvalitnění poskytování ošetřovatelské péče a ke zvýšené bezpečnosti pacientů ve zdravotnických zařízeních. Důležitá je aktivita sester a ostatních pracovníků v oboru sterilizace. Ve vzdělávání a osvětě je podstatné i osobní nasazení, zodpovědnost a týmová spolupráce. Oblast zdravotnictví představuje prostředí s permanentní hrozbou vzniku infekce. Toto riziko lze eliminovat pečlivým dodržováním sterilizačních a hygienických zásad, zákonů, norem, vyhlášek, nařízení, standardů, například vyhlášky MZ ČR č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče.

Centrální sterilizace (CS ), sterilizační centra se ve světě zřizovala od 40. let, u nás kolem 70. let 20. století. V této době vznikala specializovaná pracoviště, jejichž úkolem se stala předsterilizační příprava, setování, balení, sterilizace, skladování a transport sterilního materiálu. Provoz dnešních centrálních sterilizací je na kvalitativně vyšší úrovni.

Práce na CS je prací týmovou, kde má každý z pracovníků své nezastupitelné místo. Během doby, která je potřebná pro předsterilizační přípravu, sterilizaci, manipulaci, uskladnění a transport zdravotnických prostředků, může dojít k nepředvídatelným technickým závadám různých přístrojů, ale i k pochybením lidského faktoru. Personál pracující na CS by měl pracovat systematicky a vysoce odborně, měl by prokazovat, že jeho znalosti jsou na úrovni vědy a výzkumu, který souvisí s poskytováním kvalitní ošetřovatelské péče.

Řada nemocnic si ani neuvědomuje, že sterilizace a oddělení centrální sterilizace je srdcem nemocnice. Vždy má být královstvím čistoty a oblastí spolupráce a příjemné pracovní pohody. Základním krédem profese sestry je podpora zdraví, prevence nemocí, návrat zdraví a zmírňování utrpení. Sestra specialistka, leckde přezdívaná „sterilizační“, se podílí na této filozofii, její činnost je však poněkud anonymní. Klienti ji téměř nevidí nebo nevnímají, a přitom právě ona je jedním z hlavních garantů zajištění jejich bezpečnosti při pobytu ve zdravotnickém zařízení.

Lékařské nástroje a zdravotnické pomůcky tvoří jednu z nejdůležitějších materiálových hodnot, ale i investic v celkovém rozpočtu zdravotnických zařízení. Je proto nezbytné, aby se jejich funkční hodnota zachovala co nejdéle. Proto musíme dodržovat a respektovat doporučení výrobců nástrojů a prostředků zdravotnické techniky. Doporučená opatření musejí být v souladu s hygienickými předpisy.

Kdo na CS pracuje
Na pracovišti centrální sterilizace pracují bez odborného dohledu registrované všeobecné sestry, specialistky v oboru dezinfekce a sterilizace. Specializovanou ošetřovatelskou péči může vykonávat všeobecná sestra, která získala specializovanou způsobilost. Na CS zodpovídá za provoz a kvalitu zdravotnický pracovník, který absolvoval specializační studium nebo certifikační kurz. Sterilizaci provádějí proškolení zdravotničtí pracovníci. „Sterilizační“ sestra specialistka plní svou profesní roli aktivně, odpovědně, zavádí nové poznatky do praxe, spolupracuje s týmem, respektuje role ostatních nelékařských a lékařských spolupracovníků v týmu, nepřesahuje své kompetence, je informovaná o problematice v oblasti znalosti instrumentária a ostatních zdravotnických prostředků, umí kompletovat pomůcky a nástroje ke všem typům operací a zákroků, má znalost o používání jednorázových pomůcek, provádí technické, funkční a hygienické kontroly při manipulaci s nástroji a pomůckami, rozhoduje o způsobu balení materiálu, navrhuje proces a všechny dostupné metody sterilizace, hodnotí účinnost a kvalitu mycích, dezinfekčních a sterilizačních postupů, běžně obsluhuje sterilizátory, kontroluje prostředí, způsoby bezpečné manipulace, skladování a přepravy sterilních zdravotnických prostředků.

Sestra pracující na CS je proškolena v problematice zásad kalibrace přístrojů, instalace a přejímacích zkoušek, instalačních atestů. Důsledně vede dokumentaci. „Sterilizační“ sestra zaujímá významné postavení v rámci jednotlivých profesí v současném zdravotnictví.

Výzkum
Na problematiku sterilizace zdravotnických prostředků a manipulaci s nimi jsme se zaměřily v našem výzkumném šetření. Jako metodu jsme zvolily kvantitativní výzkumné šetření a pro sběr dat jsme použily techniku průběžného auditu ošetřovatelské péče a anonymního dotazníku.

Prvním výzkumným souborem k ošetřovatelskému auditu bylo šest sester z oddělení centrální sterilizace Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s., které byly dotazovány na základě stanovených kontrolních kritérií a jejich odpovědi byly hodnoceny dle určené stupnice. Pro výzkumné šetření pomocí anonymního dotazníku jsme zvolily výzkumný soubor tvořený všeobecnými sestrami a porodními asistentkami Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s., kterým jsme rozdaly 144 dotazníků. Vyplněných se nám vrátilo 124, návratnost dotazníku tedy byla 86,61 %. Výzkumný soubor tvořilo 110 respondentů. Výzkum probíhal v časovém období od ledna 2011 do konce března 2011.

Ošetřovatelským auditem „Předsterilizační příprava“ jsme zkoumaly znalosti sester CS prostřednictvím 13 kontrolních kritérií (viz graf 1). Kromě kritéria, v němž se zjišťovala znalost parametrů termické a chemotermické dezinfekce v mycích automatech a které bylo splněno na 83 %, byla všechna ostatní kritéria splněna na 100 %.

Celková úspěšnost ošetřovatelského auditu „Předsterilizační příprava“ byla 98,7 %. Na základě zjištěných informací lze soudit, že sestry na CS znají správné zásady předsterilizační přípravy a tyto zásady dodržují. Určitý vliv na tento výsledek má zjištění, že pět sester z centrální sterilizace má dosažené odborné vzdělání a jedna sestra, která chybovala v jedné otázce, bude teprve přihlášena do specializačního vzdělávání, kde se dál bude profesně rozvíjet.

Obr. 1
Obr. 2
Obr. 3
Obr. 4
Obr. 5
Obr. 6
Obr. 7

Obr. 1–3 / Nástroje
Obr. 4 / Setovna
Obr. 5 / Sterilizace
Obr. 6–7 / Setování

Velmi pozitivního výsledku jsme se dobraly i dotazováním sester CS na odborné otázky týkající se znalosti způsobu a fází sterilizace. Všechny respondentky na ně odpověděly správně. Znaly problematiku vakuového testu a princip Bowie-Dick testu. Nezaskočily je ani otázky týkající se kontroly sterilizace, exspirace a expozice a skladování sterilního materiálu, takže můžeme mluvit o jejich výborné znalosti dané problematiky. Chybovalo se pouze u definice sterilizace, kdy bylo uvedeno, že sterilizace je proces vedoucí k usmrcení virů – toto kritérium bylo splněno na 91,7 %. Chyb se respondentky dopouštěly i u otázky archivace písemné dokumentace sterilizace, když odpověděly, že písemná dokumentace se archivuje minimálně pět let. Toto kritérium bylo splněno na 83,3 %. Celková úspěšnost ošetřovatelského auditu „Sterilizace“ byla 98,1 %. Na základě zjištěných informací lze usoudit, že sestry na oddělení CS znají správné zásady sterilizace a tyto zásady dodržují (viz graf 2).

Diskuze
Dezinfekce a sterilizace jsou základním opatřením k zabránění škodlivého působení mikroorganismů v prostředí zdravotnického zařízení, což hraje zásadní úlohu v protiepidemiologických preventivních a represivních opatřeních vedoucích ke zkvalitnění ošetřovatelské péče o pacienta. Toto šetření se zabývalo v dnešní době aktuální problematikou sterilizace a manipulace se sterilními zdravotnickými prostředky.

Závěr
Problematika dezinfekce a sterilizace je sestrám z CS Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s., dostatečně známá, sestry CS dodržují zásady správné sterilizace i manipulace se sterilními zdravotnickými prostředky. Současně se prokázalo, že sestry na odděleních Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s., chybují v dodržování správných zásad uchovávání, skladování vysterilizovaného materiálu, což je způsobeno především nedostatečnou znalostí aktuálně platné vyhlášky o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče nebo možným nepřikládáním vážnosti dané problematice, z čehož plyne dopouštění se zjištěných chyb.

Výsledky tohoto výzkumného šetření sloužily jako podklad ke zvýšení kvality ošetřovatelských činností sester v Nemocnici Jindřichův Hradec, a. s., v oblasti dezinfekce a sterilizace zdravotnických prostředků.

Proběhly dva interní semináře pro sestry a porodní asistentky jindřichohradecké nemocnice na téma „Dezinfekce a sterilizace“ a byla vypracována edukační příručka oddělení CS , která je k dispozici veškerému personálu Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s. Průběžně zjišťujeme kvalitu dané oblasti ošetřovatelství nově zavedeným interním indikátorem kvality „Neshody“, který je čtvrtletně vyhodnocován a předkládán vedoucím pracovníkům. CS spolupracuje na interních auditech Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s.

Bc. Hana Šimečková, Centrální sterilizace Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s.
Ing. Iva Brabcová, Ph.D., ZSF JU, Katedra ošetřovatelství a porodní asistence

Literatura

1. Maďar R, Podstatová R, Řehořová J. Prevence nozokomiálních nákaz v klinické praxi. 1. vydání. Praha: Grada, 2006. 176 s. ISBN 80-247-1673-9.

2. Melicherčíková V. Sterilizace a dezinfekce v prevenci nozokomiálních nákaz. Praha: Galén, 2007. 57 s. ISBN 978-80-7262-468-3.

3. Podstatová H. Základy epidemiologie a hygieny. 1. vydání. Praha: Galén, Karolinum, 2009. 158 s. ISBN 978-80-7262- 597-0.

4. Pokorná R. Zdravotnická zařízení a dezinfekce. Sestra, 2009, roč. 19, č. 10, s. 36. ISSN 1210-0404.

5. Šrámová H. a kol. Nozokomiální nákazy II. Praha: Maxdorf, 2001. 303 s. ISBN 80-85912-25-2.

6. Vrba M, Černá-Šípková H. Role sestry v USA – oceněná výzva. Sestra, 2006, roč. 16, č. 2, s. 19. ISSN 1210-0404.

 
  • tisk
  • předplatit si