COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 3 / 2013

Spokojenost pacientů s peritoneální dialýzou

Datum: 4. 3. 2013
Autor: Bc. Miroslava Jansová; PhDr. Andrea Hudáčková, Ph.D.

Souhrn / Peritoneální dialýza je metoda léčby chronického selhání ledvin. Jejím principem je výměna látek mezi krví a dialyzačním roztokem napuštěným do dutiny břišní. Tato metoda pacientům nabízí více volnosti a nezávislosti. Výzkumné šetření prokázalo, že pacienti byli před zahájením léčby o metodě edukováni, že je sestra edukuje i v průběhu léčby a reedukací podporuje jejich sebepéči. Návštěvní služba vede k prevenci sociální izolace a pacienti si ji velmi chválí. Jsou jí motivováni k větší aktivitě.

Klíčová slova / peritoneální dialýza – sestra – edukace – pacient – sebepéče.

The satisfaction of patients with peritoneal dialysis

Summary / Peritoneal dialysis is a method of treatment of chronic renal failure. The principle of this method is the exchange of substances between blood and dialysis solution soaked into the abdominal cavity. It provides patients with more freedom and independence. The research has shown that the patients had been informed about the method before as well as during the treatment. The research has shown that the nurse had supported patients’ self-care by providing them with information regularly. Nurse helps to reduce social isolation of patients with peritoneal dialysis by providing a health visiting service. The research has shown that patients had highly praised this service, feeling encouraged to become more active thanks to the health visiting service.

Keywords / peritoneal dialysis – nurse – education – patient – self-care.

Úvod

Pacientů s chronickým selháním ledvin neustále přibývá. Tito pacienti bohužel procházejí nelehkou životní situací. V současnosti existují dvě možnosti jejich léčby: transplantace a pravidelná dialýza (hemodialýza nebo peritoneální dialýza). Princip peritoneální dialýzy (PD) je založen na fyziologických vlastnostech peritonea, jež funguje jako biologická polopropustná membrána. Na rozdíl od klasické hemodialýzy, kdy pacienti musejí dojíždět několikrát týdně na dialyzační středisko, tato metoda umožňuje pacientům žít hodnotnější život, neboť většinu úkonů si provádějí sami nebo za pomoci svých blízkých ve svém domácím prostředí. U peritoneálně dialyzovaných odpadá nutnost založení cévního přístupu, opakovaného napichování a heparinizace. V současné době se tato metoda stává běžnou na většině dialyzačních pracovišť. Jedná se o metodu převážně sesterské péče.

Metodika

Výzkum byl prováděn kvalitativní metodou. Technikou sběru dat byl individuální, nestandardizovaný rozhovor s respondenty – pacienty léčenými peritoneální dialýzou. Výzkumné šetření probíhalo na dialyzačních střediscích Nemocnice Tábor, a. s., a Nemocnice České Budějovice, a. s. Rozhovorů se zúčastnilo celkem 6 pacientů, z toho 4 ženy a 2 muži.

Diskuze

Byl pacient před zahájením PD edukován?

O možnostech léčby selhání ledvin metodou PD se respondenti poprvé dozvěděli při pravidelné kontrole v nefrologické ambulanci, kde jim byly poskytnuty informační materiály a DVD nahrávky s praktickou ukázkou. Před zahájením léčby PD navštívili respondenti hemodialyzační oddělení, kde se seznámili s režimem pacienta léčeného hemodialýzou. Edukace PD sestrou před zahájením léčby byla pro pacienty dostačující k tomu, aby pochopili princip této metody a dozvěděli se vše potřebné k tomu, aby mohla být léčba zahájena. Je zřejmé, že správná edukace je nezbytným předpokladem pro dobrý průběh peritoneální dialýzy a s tím související kvalitu života nemocného nebo osoby, která bude dialyzační roztok vyměňovat. Hlavním úkolem je poskytnout nemocnému co nejvíce informací o léčbě a možných komplikacích, poskytnout pacientům znalosti a schopnosti, aby o sebe mohli s důvěrou pečovat. Zjistili jsme, že před zahájením léčby PD měli respondenti dostatek informací potřebných k zahájení léčby.

Je pacient edukován v průběhu léčby?

PD je metoda domácí léčby a správná edukace je nezbytným předpokladem pro dobrý průběh léčby. Nemocný si léčbu provádí sám ve svém domácím prostředí a úspěšnost je ve vysoké míře závislá na dobré kvalitě jeho vlastní práce. Výuka proto musí být přizpůsobena individuálním schopnostem a možnostem každého pacienta. Z výzkumného šetření vyplývá, že všichni respondenti v průběhu léčby opakovaně probírají otázky týkající se PD se sestrou. Spolupráce PD sestry zaškolením pacienta nekončí, pokračuje po celou dobu jeho léčení, často i mnoho let. Sestra provádí návštěvy u pacienta v domácnosti, pacienti také docházejí na pravidelné kontroly na dialyzační středisko.

Má pacient informace o tom, co dělat v případě, že nastane problém?

Zjistili jsme, že všichni respondenti na otázku ohledně komplikací odpověděli stejně, a to tak, že v případě komplikací ihned kontaktují sestru. Z toho vyplývá, že mají k sestře velkou důvěru. O možných komplikacích byli pacienti sestrou edukováni a spoléhají na její radu.

Je v průběhu PD podporována pacientova sebepéče?

Z odpovědí respondentů je patrné, že si uvědomují důležitost hygienických zásad. V průběhu edukace byli seznámeni s tím, že je třeba tyto zásady dodržovat. Během návštěvní služby PD sestry v domácím prostředí si veškeré návyky a pravidla léčby průběžně opakují. Pacienti si uvědomují, že je důležité nejen pečovat o PD katetr a provádět výměny, ale i dbát na vhodné stravování, pravidelné vyprazdňování a dodržování pohybového režimu. Je potřeba, aby nemocný během edukace pochopil nejen praktickou stránku vlastní výměny, ale musí také porozumět tomu, že je důležité během léčby přísně dodržovat zásady sterility a aseptického postupu. Z odpovědí respondentů vyplývá, že pacientova sebepéče je v průběhu jejich léčby PD sestrou podporována průběžně. Při PD jde právě o to, že péče o jejich zdraví není závislá na zdravotnickém personálu, ale na pacientovi. Úkolem PD sestry je tuto pacientovu sebepéči podporovat a pobízet pacienta k větší aktivitě.

Je si pacient s PD vědom vlastní zodpovědnosti při léčbě?

Domníváme se, že je velice důležité, aby si pacient zodpovědnost za vlastní léčbu uvědomoval již před zahájením léčby. Velkou roli zde hraje edukace PD sestrou. Mnohdy si pacienti nemusejí v počátku léčby uvědomit, jak velká tato zodpovědnost bude, a během léčby může nastat situace, že tíhu zodpovědnosti prostě neunesou. Proto je nutné, aby pacient od začátku věděl, že v závažných případech lze od provádění PD přejít na léčbu hemodialýzou. Respondenti tohoto výzkumného šetření jsou si zodpovědnosti vědomi.

Podporuje PD větší společenskou aktivitu?

Na tuto otázku jsme od většiny respondentů obdrželi kladnou odpověď. Dalo by se říci, že cestování s PD je jednoduché, pacient teoreticky může provádět výměny každý den jinde. Domníváme se, že i když má PD svá omezení, život pacientů s PD se více podobá životu před léčbou. Nemocní mají větší pocit nezávislosti a mohou si sami řídit své každodenní aktivity.

Motivuje peritoneální sestra návštěvní službou pacienta k větší aktivitě? Co pacient s PD očekává od sestry při její návštěvní službě?

Během rozhovorů s respondenty léčenými peritoneální dialýzou jsme zjistili, že v českobudějovické nemocnici PD sestra v domácím prostředí pacienty nenavštěvuje. Pacienti dojíždějí na pravidelné kontroly lékařem a sestrou jednou měsíčně (nebo dle potřeby) na hemodialyzační středisko. PD sestra z táborské nemocnice provádí návštěvní službu u pacientů v jejich domácím prostředí jednou měsíčně. V rozhovorech všichni pacienti uvádějí, že je tato návštěva velmi těší. Nikdy prý nemají problémy se sestře s čímkoliv svěřit. Před jejím příjezdem si spočítají zásoby materiálu, aby se poté mohli se sestrou domluvit na další objednávce. Připraví si domácí dokumentaci, aby ji sestra mohla zkontrolovat. Pokud pacienty v době léčby napadne něco, na co by se chtěli sestry zeptat, udělají si poznámky a poté si o tom s ní popovídají. Respondenti si pod dohledem PD sestry provedou výměnu dialyzačního roztoku. Tato výměna je především z důvodu edukačního. Sestra se přesvědčí, zda pacienti pracují stále stejným a správným způsobem. V případě zjištění jakéhokoliv nedostatku provede opětovnou edukaci. Pacienti se touto výměnou ujistí, že vše provádějí tak, jak mají. Z rozhovorů vyplývá, že pro pacienty jsou setkání s peritoneální sestrou příjemnou záležitostí a vždy je povzbuzují. Motivují je i ke snaze o co nejlepší výsledky jejich každodenní práce, kterou provádějí sami doma. Přestože ve většině případů volí domácí léčbu právě proto, že nechtějí být závislí na zdravotnících, velice pozitivně na ně působí, že mají výsadu tak výjimečně úzkého kontaktu s profesionálem, který se snaží je nikdy nezklamat, který je ve vztahu k nim lidský a přátelský. Zjišťujeme, že toto chování vyvolává v pacientech podobné projevy. Pacient od PD sestry očekává opravdový zájem o jeho léčbu, jeho radosti i starosti. Respondenti se shodují v tom, že „jejich“ sestry splňují tato očekávání, povzbuzují je v dlouhodobé rutinní činnosti a setkání s nimi je opakovaně vytrhují ze stereotypu domácí péče. Tam, kde sestra dojíždí za pacienty domů, do jejich domácího prostředí, je očekávaná návštěva přinutí i k činnostem hostitele, připravují se jako na společenskou návštěvu a stejně tak si i toto setkání užívají.

Závěr

Peritoneální dialýza je jedna z metod používaných k náhradě funkce ledvin při chronickém selhání. Jedná se o léčbu v domácím prostředí. PD je léčba dlouhodobá a její úspěch ve značné míře závisí na vysoké kvalitě práce sestry. Dalo by se říct, že kvalifikovaná sestra je klíčovým členem ošetřovatelského týmu v péči o pacienta. Práce sester pečujících o nemocné léčené PD je relativně samostatná a individualizovaná.

Bc. Miroslava Jansová, Hemodialyzační odd., Nemocnice Tábor, a. s.

PhDr. Andrea Hudáčková, Ph.D., Katedra ošetřovatelství a porodní asistence, Zdravotně sociální fakulta JU v Českých Budějovicích

Recenzovaly:

Mgr. Monika Kyselová, MBA, Nemocnice České Budějovice, a. s.

Mgr. Eva Novotná, Chirurgická intenzivní péče, Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, Praha

 

 
  • tisk
  • předplatit si