COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 3 / 2013

Suicidium

Datum: 4. 3. 2013
Autor: JUDr. MUDr. Lubomír Vondráček, Bc. Eva Kučková

Suicidium, česky sebevražda, je akt vědomého odebrání si vlastního života. Pokud si pacient vezme život proto, že na základě životní bilance již nevidí důvod, proč by měl dál setrvat na světě, mluvíme o sebevraždě plánované, bilanční. Dojde-li k sebevraždě na základě náhlého popudu, zkratkovým jednáním, pak se takové suicidium označuje jako sebevražda impulzivní. Sebevražda, ale i pokus o ni při hospitalizaci ve zdravotnickém zařízení je vždy vnímán jak laickou, tak odbornou veřejností velmi negativně. Je diskutováno, zda bylo nebo nebylo možné suicidiu předejít, a pokud ano, kdo za pochybení nese odpovědnost.

Ze zákona je na poskytovateli zdravotních služeb, na konkrétním lékaři či sestře, aby prokázali, že poskytnutá péče byla náležitá, odborně správná, byla poskytována eticky, tedy že bylo učiněno vše, aby k sebevraždě nedošlo.

Skutkový stav – záznam o nežádoucí události

Nalezena sestrou na pokoji na lůžku. povrchní pořezání na levém předloktí, nereaguje na oslovení. V ruce měla lahvičku od léku Rivotril 0,5 mg. Na bolestivý podnět posléze reaguje, kývnutím hlavy odsouhlasila požití léku, dále obluzená. Informován žurnální lékař, změřeny vitální funkce, převezena na centrální příjem. Pravděpodobná příčina – psychický diskomfort. Stav se po odpovídající léčbě rychle upravil, řezné rány se dobře per primam zhojily s dobrým kosmetickým efektem. Pacientka neuvedla, kde k léku přišla, s tím, že se na nic nepamatuje.

Diskuze

Změnu chování a zdravotního stavu, tedy požití neordinovaného Rivotrilu, sestry zavčas zjistily a včas, bez odkladu byla zajištěna potřebná zdravotnímu stavu odpovídající péče. Pečlivým šetřením bylo zjištěno, že 16letá pacientka neměla Rivotril ordinovaný lékařem. Žádná ze sester Rivotril pacientce nedala a žádné balení tohoto léku v příruční lékárně nechybělo. Lékárna byla trvale uzamčena a přístup pacientů k ní nebyl reálně možný. Šetřením se nepodařilo zjistit původ Rivotrilu. Nebylo možné potvrdit, ale ani vyvrátit, že Rivotril přinesl pacientce někdo z návštěv nebo že si ho pacientka přinesla sama. Chování pacientky ani jiné okolnosti neindikovaly a nezdůvodňovaly kontrolu obsahu nočního stolku pacientky. Diskutována byla otázka, zda byla pacientka a její rodina při jejím přijetí k hospitalizaci dostatečně informována o tom, že pacient u sebe nesmí mít ani užívat léky, které bral doma a které nejsou při hospitalizaci ordinovány lékařem.

Závěr

Pacientka byla sledována a kontrolována standardním způsobem. Při kontaktu se sestrami nebo ostatními pacientkami nebyly zjištěny nebo uváděny suicidiální tendence, což je dokumentováno ve věcných, podrobných a častých záznamech sester ve zdravotnické dokumentaci. Nebylo zjištěno žádné pochybení sester a nebyl tedy žádný kvalifikovaný důvod pro jakýkoliv postih sester, který vyžadovali někteří členové špatně fungující rodiny pacientky. Při řešení bylo velice obtížné vysvětlit rodičům pacientky, že nebyly zjištěny objektivní důkazy, odkud pacientka Rivotril měla.

Poučení

Zjištěné skutečnosti dokládají oprávnění ošetřujících, včetně sester, v indikovaných případech zkontrolovat obsah nočního stolku. Kontrola stolku nebo i některých osobních věcí (např. taška) se vždy musí dít v přítomnosti pacienta, kterému je vysvětlen důvod, proč se tak děje. Kontrolu stolku by měla provádět sestra, případně ošetřující lékař, vždy v přítomnosti svědků. O provedené kontrole je nutné provést zápis, kde je uvedeno datum, čas, důvod kontroly a zjištění. U nezletilých pacientů je vhodné o provedené kontrole nočního stolku informovat zákonného zástupce pacienta. Zjištěné také dokládá, že poučení pacienta, u nezletilých i právních zástupců, které věci nemají mít při přijetí k hospitalizaci, je více než potřebné a je preventivním opatřením vzniku stížností, kolizí a nežádoucích událostí.

JUDr. MUDr. Lubomír Vondráček; Bc. Eva Kucková

 
  • tisk
  • předplatit si