COVID-19
 
Zpět na detail čísla

Číslo 4 / 2013

Léčba vlastními buňkami už není hudba budoucnosti

Datum: 8. 4. 2013
Autor: Andrea Gutová
Léčba vlastními buňkami už není hudba budoucnosti

Léčba vlastními buňkami zaznamenává fenomenální růst a postupně prokazuje svou klíčovou roli v poskytování zdravotní péče nové generace pro léčbu akutních i chronických nemocí člověka.

Poptávka po léčbě s využitím vlastních buněk celosvě­tově stoupá, a to i v České republice. Důkazem toho je Národní Tkáňové Centrum a. s. (NTC) v Brně, které již od roku 2011 vyrábí první léčivý ortopedický přípravek z vlastních buněk pacienta pro léčbu poraněné kloubní chrupavky. Tento léčivý přípravek je součástí buněčných produktů Moderní terapie a právě tuto metodu léčby nabízejí vědci v Národním Tkáňovém Centru pacientům a lékařům v České republice jako jediní.

„Čeští pacienti tak mohou jako jedni z mála na světě využít špičkových výsledků brněnských vědců, a to vlastní buňky k léčbě některých poranění a defektů, což je nejpřirozenější metoda léčby," říká MUDr. Barbara Kubešová, primářka Ná­rodního Tkáňového Centra a. s., které je společným podnikem Ministerstva zdravotnictví ČR a společnosti PrimeCell a. s. v současné době vyrábí Národní Tkáňové Centrum a. s. tento léčivý přípravek s názvem chondrograft pro pacienty ve Fakultní nemocnici Královské vinohrady, Fakultní nemocnici Brno a Fakultní nemocnici Motol. Díky špičkovým výsledkům a zájmu pacientů se však počet nemocnic v tomto roce zvýší. V roce 2013 tak bude léčba pomocí vlastních buněk pacienta možná v deseti nemocnicích v ČR. Jedná se o Nemocnici Na Bulovce, Fakultní nemocnici v Plzni, Ústřední vojenskou nemocnici - Vojenskou fakultní nemocnici Praha, Masarykovu nemocnici v Ústí nad Labem, Nemocnici Přerov, Centrum léčby pohybového apa­rátu, s. r. o., v Praze a SurGal Clinic, s. r. o., v Brně. v těchto nemocnicích probíhají v současné době všechny kroky, které jsou potřeba k udělení statutu odběrového zařízení pro léčbu pomocí chondrograftu.

„Naši smluvní partneři loni odoperovali téměř sto pacientů. v tomto roce bychom rádi pomohli většímu množství pa­cientů v ČR a také jednáme s několika zahraničními partnery, abychom umožnili tuto léčbu i zahraničním pacientům," říká Ing. Petr Koška, MBA, výkonný ředitel PrimeCell a. s., mateřské společnosti Národního Tkáňového Centra a. s. „v letošním roce se bude jednat především o pacienty z Ruska a Saúdské Arábie," dodává Koška. „V České republice je však asi 25 tisíc indikací pro chondrograft ročně."

Během výroby probíhá řada kontrol
kvality
Obr. 1 – Během výroby probíhá řada kontrol kvality, jednou z nich je kontrola vitality buněk ve vyrobeném chondrograftu – mikroskopicky je sledováno vycestování buněk.
Prostory pro výrobu chondrograftu
Obr. 2 – Prostory pro výrobu chondrograftu jsou laboratoře tzv. superčisté prostory, kde jsou monitorovány počty prachových částeček a kontaminace prostředí bakteriemi. Vzduch ve všech laboratořích je násobně filtrován hepafiltry a podmínky prostředí jako teplota a vlhkost jsou řízeny počítačem.

fota: archiv autorky

Co je chondrograft a kdo jsou pacienti?

Chondrograft představuje nejmodernější metodu léčby pora­něné chrupavky především po úrazech nebo jejich chronických následcích ve formě chondropatií zejména v oblasti kolenního a hlezenního kloubu. „Jedná se o vysoce účinný léčivý přípravek z vlastních buněk pacienta a zároveň první produkt buněčné terapie v České republice. Je to léčebná metoda využívaná pro ohraničené defekty většího rozsahu, nad 2 cm3. v hlezenním kloubu může být indikován i na menší defekty na talu," popisuje MUDr. Kubešová.

Nejčastějšími pacienty jsou osoby ve věku 10-60 let. Patří mezi ně ale i profesionální sportovci, protože zejména při spor­tech dochází k častým úrazům kolene, jež končí poškozením chrupavky. v té se po nárazu vytvoří otvor, který nejenže dlouho bolí, ale také snižuje pohyblivost celé končetiny a zároveň může být začátkem degenerativního onemocnění postiženého kloubu končícího totální endoprotézou. „Možností, jak defekt v chrupavce zacelit, je několik, ale nejmodernějším postupem je transplantace náhradních chru-pavek, které na míru zhotovíme z vlastních buněk pacienta v Národním Tkáňovém Centru a. s.," říká MUDr. Kubešová. Právě tomuto typu léčby se říká Moderní terapie. 

A o co vlastně jde? Pacientovi se odebere malá část chru­pavky (2 x 3 mm), ze které se v superčistých prostorách labo­ratoří NTC a. s. vyizolují buňky pacienta zodpovědné za tvorbu chrupavky (chondrocyty). Buňky jsou následně tři až čtyři týdny kultivovány v laboratoři NTC a. s., než je dosaženo jejich potřebného počtu. Pak jsou smíchány s tkáňovým lepidlem a je vytvarován požadovaný tvar nové chrupavky. Nová chrupavka je přepravena do nemocnice, kde ji lékař pomocí tkáňového lepidla implantuje pacientovi do místa defektu. „Defekt chrupavky se vyplní vlastními buňkami pacienta, což je zásadní výhodou oproti jiným metodám, které jsou technicky náročné a způsobují vysoké zatížení pacienta, jako například implantace autologních osteochondrálních štěpů (mozaiková plastika). Naopak využití vlastních buněk je nejlevnější metodou léčby a zároveň se při těchto postupech zvyšuje kvalita života. Zatím dosahujeme špičkových klinických výsledků a za celé období aplikace nebyly hlášeny ani zjištěny žádné nežádoucí účinky, pooperační komplikace nebo selhání implantátu," dodává MUDr. Kubešová.

Obr. 3 – Kultivace buněk v superčistých prostorách
Obr. 3 – Kultivace buněk v superčistých prostorách Národního Tkáňového Centra a. s. při výrobě léčivého přípravku z vlastních buněk pacienta.
Obr. 4 – Moderní terapie
Obr. 4 – Moderní terapie – Fluorescenční mikroskopie kmenových buněk rostoucích na 3D porézních nosičích.
Obr. 5 – Moderní terapie
Obr. 5 – Moderní terapie – Fluorescenční mikroskopie kmenových buněk rostoucích na 3D porézních nosičích.

fota: archiv autorky

Léčivé přípravky Moderní terapie

Chondrograft patří do tzv. kategorie léčivých přípravků Moderní terapie (z angl. názvu Advanced Therapy Medicinal Products). Tyto léčivé přípravky posouvají hranice biologické a cílené léčby. Lze je klasifikovat jako biologické implantáty, které dle svého charakteru zvyšují kvalitu života lidí a pomáhají lékařům vrátit nemocné do aktivního plnohodnotného života. U většiny lékařských zákroků, kde je možné léčivé příprav­ky Moderní terapie použít, dochází k plné biologické léčbě prostřednictvím vlastního buněčného materiálu pacienta, a tak navíc dochází ke striktně personalizovanému přístupu k léčbě.


- k věci

Průběh operace

V případě, že po vyšetření odbor­ným lékařem (ortopedem, chirur­gem nebo traumatologem), které může zahrnovat zobrazení stavu chrupavky rentgenem nebo magne­tickou rezonancí, je pacientův stav shledán jako potenciálně vhodný k léčbě chondrograftem, je pro pacienta dohodnut termín artroskopické operace. Teprve při ní, kdy lé­kař vidí pomocí kamery reálný stav chrupavky a velikost rány v ní, je rozhodnuto o odběru chrupavkové tkáně pro případné získání buněk k výrobě chondrograftu.

1. fáze - Odebrání chrupavkové tkáně

V případě, že je pacientův stav chrupavky shledán vhodný k léčbě, odebere lékař z boční strany klou­bu, která není při zatížení vý­znamně namáhána, malý kousek chrupavky (2 x 3 mm), který nemá vliv na funkčnost kloubu. Současně s tím je pacientovi odebrána jedna zkumavka krve, která slouží ke zjištění, zda pacient neprodělal virová onemocnění jako např. hepatitida B, hepatitida C, HIV. Virologické vyšetření je zákonným požadavkem, který je nutné provést, a tkáň nemůže být přenesena do laboratoří dřív, než je virologické vyšetření potvrzeno jako negativní.

2. fáze - Výroba nové chrupavky

Jakmile je chrupavková tkáň ode­brána, je převezena do laboratoří NTC, kde se následně zpracovává v tzv. „superčistých prostorách". Z tkáně jsou získány chrupavkové buňky, které jsou dále množeny až do požadovaného počtu. Doba, za kterou jsou buňky namnoženy, je individuální, dle růstu buněk (i chrupavkové buňky rostou každé jinak rychle). Pro nárůst dostateč­ného počtu buněk je třeba doba přibližně 3-4 týdnů. Poté, co je dosaženo vhodného počtu buněk (záleží na velikosti při­pravovaného chondrograftu), jsou buňky smíchány s takzvaným tká­ňovým lepidlem, aby vznikla nová chrupavka, která vyplní chybějící nebo poškozenou část chrupavky. Velikost připravované chrupavky je dána velikostí poškozené chrupavky, kterou lékař zadá již na počátku kultivace buněk. 

Poškozená chrupavka
Chrupavka po operaci

3. fáze - Implantace - vnesení nově připravené chrupavky chondrograftu do těla pacienta

Při přípravě chondrograftu je celou dobu proces výroby monitorován, také každý vyrobený chondrograft, než je odeslán do nemocnice pro pacienta, je podroben několika kontrolám. Pacient je pozván na operaci, při které mu bude vnesen připravený chondrograft do posti­ženého místa v kloubu. Operace je prováděna v celkové narkóze. Rekonvalescence po výkonu trvá přibližně šest týdnů. Oba operativní zákroky jsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. Chondrograft není možné použít v případě, kdy je u pacienta diagnostikována artróza nebo jiný zánětlivý stav kloubů.

Andrea Gutová, PrimeCell a. s.

 
  • tisk
  • předplatit si